Nabór rachmistrzów spisowych

Data/Czas
 15/06/2020 - 08/07/2020
 08:00 - 16:00


OGŁOSZENIE

o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie gminy Teresin 

NABÓR NA RACHMISTRZÓW:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 oraz art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku  o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Teresin. Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach 1 września – 30 listopada 2020 r.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie danej gminy;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW:

 1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych mogą dokonywać zgłoszeń na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin do dnia 8 lipca 2020 r.
 2. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu.
 3. Po zarejestrowaniu kandydata w SER system wygeneruje dane do uwierzytelniania – login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi. Na adres e-mail kandydata zostanie automatycznie wysłana wiadomość zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym rachmistrzowi w momencie rejestracji posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, w której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 4. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia przeprowadzone zostaną w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r.
 5. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają informacje o dacie i miejscu szkolenia po ich ustaleniu przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu.
 7. Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
 8. Kandydaci na rachmistrzów po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów o zakwalifikowaniu na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Rachmistrz będzie zobowiązany do przekazania zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego.
 10. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 11. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
 12. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 13. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

 

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ RACHMISTRZA TERENOWEGO NALEŻEĆ BĘDZIE:

 1. Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
 2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;
 3. Przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020” w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Teresin, lub przesłać pocztą na adres: ul. Zielona 20, 96-515 Teresin w terminie do dnia 8 lipca 2020 r. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie https://rolny.spis.gov.pl/

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym pod numerem telefonu: 046-86-425-63

Do pobrania: [formularz zgłoszenia]

Wielkość czcionki
Kontrast