LIII sesja Rady Gminy Teresin

Data/Czas
 18/06/2018
 14:00 - 16:00


Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 1 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

Informuję, że w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy z dnia 10 maja 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze 142/1 położoną w obrębie Maszna
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część działki nr ew. 404 położonej w obrębie Paprotnia
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki nr ew. 138/52, 140/20, 140/10 i 140/11 położone w obrębie Teresin Gaj
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego fragment obrębów Pawłowice, SHRO Pawłowice i Maszna
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Teresin Gaj gminy Teresin, stanowiącej drogę
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Granice gminy Teresin, stanowiących drogę
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na cele użytkowe zlokalizowanego w budynku Dworca PKP w Teresinie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Teresin Gaj
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Teresin
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/285/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2018
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok
 16. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
 17. Przedstawienie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Teresin za 2017 rok
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
 20. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 21. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
 22. Interpelacje i zapytania
 23. Wolne wnioski
 24. Zakończenie obrad

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Bogdan Linard

Wielkość czcionki
Kontrast