Samorząd

Z prac Rady Gminy

4 grudnia 2017

Podczas 44. sesji Rada Gminy Teresin  podjęła szereg uchwał, w tym w zakresie podatków na rok 2018. Jednak pierwsza część obrad obfitowała w podjęcie uchwał związanych z reformą oświaty m.in.  przekształcono dotychczasową sześcioletnią Szkołę Podstawową w Teresinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Teresinie. Uchwały dotyczyły też przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Paprotni, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich.

W dalszej części sesji zebrani wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2016/2017, którą przedstawił Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta do spraw oświaty w gminie Teresin.

Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Teresin oraz nadania jej statutu.

Dalej obradowano w sprawie podatków. Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018, jak również podatku od środków transportowych na rok 2018, którego stawki pozostały na obecnym poziomie, zresztą jak od wielu lat.

Radni podjęli  uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018. Zdecydowano o obniżeniu średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r w sprawie średniej ceny skupu żyta z okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 48,00 zł za 1 dt.

Ponadto Rada Gminy dokonała zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 i w bieżącym budżecie.

Na zakończenie obrad zebrani wysłuchali informacji przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz informacji wójta o pracach Urzędu Gminy.

M.Odolczyk

Spotkanie w sprawie Centralnego Portu Lotniczego

1 grudnia 2017

W środę 29.11.2017r w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyło się spotkanie z samorządowcami powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego w sprawie planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego “Solidarność”. Poprowadził je poseł Maciej Małecki, sekretarz stanu w kancelarii premier Beaty Szydło oraz Mikołaj Wild, pełnomocnik Rządu do spraw CPK dla Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród obecnych, jak i zabierających głos był Marek Olechowski, wójt gminy Teresin.
Marcin Odolczyk

Obradowała Rada

26 października 2017

Rada Gminy podczas październikowej 42. sesji podjęła dziewięć uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego trzy działki o łącznej powierzchni 2,68 ha położone w obrębie Teresin Gaj. Uchwalono też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębów Teresin i Paprotnia o łącznej powierzchni 9,34 ha.

Ponadto Rada wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Teresin Gaj, jak również zgodę na nabycie przez Gminę Teresin na rzecz mienia komunalnego działki gruntu położonej w obrębie Nowy Mikołajew o pow. 42 m2 w celu przeznaczenia na poszerzenie drogi gminnej.

Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Teresinie, stanowiącej własność Gminy Teresin. Ponadto Rada Gminy Teresin wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą firmą TK Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na lokal użytkowy znajdujący się w budynku Dworca PKP z przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń teletechnicznych.

Dokonano określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

W dalszej części obrad radni opowiedzieli się za udzieleniem dotacji w wysokości 42 tys. zł dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach celem inwestycji remontowej w kościele parafialnym.

Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10 tys. zł z budżetu gminy dla Gminy Czersk. Dzięki temu będą mogły być wypłacone zasiłki celowe dla jej mieszkańców poszkodowanych podczas huraganu w sierpniu br.

Podczas sesji radni zapoznali z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za pierwsze półrocze 2017 r.

M.Odolczyk

Partnerska sesja

11 września 2017

 

 

Jednogłośnie Rada Gminy Teresin zdecydowała o nawiązaniu współpracy pomiędzy Teresinem a bułgarską gminą Szabła.

Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas uroczystej sesji Rady, która odbyła się 9 września br. sali wierzbowej hotelu „Kuźnia Napoleońska” w Paprotni. W obradach udział wzięli przedstawiciele władz Gminy Szabła w Bułgarii na czele z Cwetelinem Jordanowem, zastępcą wójta.

Wśród zagranicznych gości byli też radni Szabły – Jesteśmy pod wrażeniem gościnności w Polsce, czujemy się tu bardzo miło, jesteśmy zaskoczeni ilością atrakcji, którą Państwo przygotowaliście – mówiła z kolei jedna z bułgarskich radnych, wręczając na ręce Bogdana Linarda list dziękczynny. Wizyta delegacji z Szabły trwała cztery dni. W tym czasie wzięli udział nie tylko w uroczystej sesji Rady Gminy Teresin, ale też zwiedzili m.in. instytucje i największe firmy Teresina, zabytki czy Klasztor w Niepokalanowie, wizytowali też Żelazową Wolę i Sochaczew.

Niezmiernie cieszymy się w Waszej wizyty, pragniemy, by konsekwencją dzisiejszej uchwały było zaciśnięcie naszej współpracy. Możliwości są ogromne, przy otwartych granicach jesteśmy członkami jednej rodziny europejskiej. Liczymy na efektywne współdziałanie na platformie zarówno samorządowej jak i turystycznej, sportowej oraz kulturalnej. Wiem, że wzajemnie myślimy o wymianie naszej młodzieży. A ze względu na podobny, rolniczy charakter gmin liczymy na kontakty branżowe – mówił Marek Jaworski, wicewójt gminy Teresin.

Marcin Odolczyk

XXXIX sesja Rady Gminy

31 lipca 2017

W środku wakacji zebrała się Rada Gminy Teresin podczas 39. sesji tej kadencji. W piątek 28 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy podjęto pięć uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Podstawą uchwalenia wysokości odpłatności jest miesięczny koszt pobytu w danym ośrodku, do którego osoba/rodzina została skierowana oraz dochód posiadany przez daną osobę/rodzinę skierowaną do tegoż ośrodka. Podjęto też uchwałę w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj, a także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie SHRO Szymanów dla firmy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na okres najbliższych pięciu lat.

Podczas obrad radni przegłosowali też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Środki w wysokości 16,5 tys. zł zostaną skierowane na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Na zakończenie Rada dokonała korekty uchwały budżetowej na rok bieżący.

Marcin Odolczyk

Absolutorium dla wójta

5 lipca 2017

Absolutorium dla wójta

 

Najważniejszym punktem 37. sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 28 czerwca br. było głosowanie radnych nad uchwałą w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Ostatecznie, przy trzynastu głosach „za” i zaledwie jednym „wstrzymującym się” uchwałę przegłosowano. W ten sposób Rada bardzo pozytywnie oceniła pracę wójta Marka Olechowskiego w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków samorządu. Podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa, która absolutnie nie miała żadnych zastrzeżeń, co do realizacji ubiegłorocznego budżetu gminy. Uchwała dotycząca absolutorium jest jedną z priorytetowych, jaką podejmuje Rada Gminy w ciągu roku budżetowego.

Budżet gminy w 2016 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 55.788.437,33 zł, zaś wydatków w wysokości 53.332.437,33 zł. Udało się wykonać dochody na kwotę 52.821.586,83 zł, co stanowi 94,68%, zaś wydatki w wysokości 51.363.111,61 zł, co stanowi 96,30%. Rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.458.475,22 zł.

Wójtowi Markowi Olechowskiemu, tuż po głosowaniu radni, sołtysi i zebrani goście zgotowali owację na stojąco. Były kwiaty, gratulacje i życzenia dalszych, tak efektywnych działań na rzecz całej gminy. – W realizacji planu dochodów i wydatków wniosłem małą cegiełkę, lecz tu ogromne podziękowania należą się Wam wszystkim, samorządowcom, sołtysom, dyrektorom jednostek organizacyjnych i szkół, strażakom i mieszkańcom naszych miejscowości, bo przecież wspólnie dążymy do tego, by nasza gmina była przyjazna i komfortowa dla nas wszystkich – skromnie mówił wzruszony Marek Olechowski na zakończenie tej części sesji Rady Gminy.

Marcin Odolczyk

Wielkość czcionki
Kontrast