Samorząd

54 sesja Rady Gminy

25 lipca 2018

Po raz 54 w tej kadencji zebrała się Rada Gminy Teresin. W poniedziałek 23 lipca gminni samorządowcy podjęli cztery uchwały, natomiast nie wyrazili zgody na obniżenie pensji wójta. Trzynastoma głosami „przeciw” i przy jednym „wstrzymującym się” zdecydowano o odrzuceniu projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta Gminy Teresin. Przypomnijmy, 15 maja br. Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zgodnie z którym o 20 % obniżone zostały graniczne stawki wynagrodzeń osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania. Jednak wójt Marek Olechowski w porozumieniu ze skarbnik gminy oświadczył, że mimo takiego werdyktu radnych i tak zdecyduje się na obniżkę swojego wynagrodzenia.

Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Teresin.

Rada zdecydowała też o udzieleniu dotacji w kwocie 60 tys. zł na dofinansowanie wykonania wymiany drzwi i okien oraz remont elewacji budynku plebanii mieszczącej się przy zabytkowym Kościele p.w. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach. Ponadto dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 oraz w tegorocznym budżecie gminy.

Zdecydowane absolutorium dla wójta

19 czerwca 2018

Stanowisko wszystkich radnych było jednomyślne. Czternastoma głosami „za” (jeden radny był nieobecny) Rada Gminy Teresin postanowiła udzielić wójtowi Markowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Uchwałę podjęto podczas 53. sesji Rady Gminy, która odbyła się 18 czerwca br. Udzielając absolutorium Rada pozytywnie oceniła pracę wójta Olechowskiego w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków samorządu. Uchwała ta jest jedną z najważniejszych, jaką podejmuje samorząd gminy w ciągu roku budżetowego. Wcześniej samorządowcy zatwierdzili sprawozdanie finansowe obejmujące okres ubiegłego roku. Zapoznali się ponadto m.in. z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacją o stanie mienia gminy oraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Marcin Odolczyk

Szanowni Państwo

30 marca 2018

Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin,

z okazji nadchodzącego dnia
Zmartwychwstania Chrystusa
pragniemy życzyć Państwu
zdrowych, pogodnych,
pełnych słońca i pokoju
Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w rodzinnym gronie,
a także smacznego jajka, wiosennego nastroju
oraz wszelkiej pomyślności.
Wesołego Alleluja!

Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy Teresin
Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

51 sesja Rady Gminy Teresin

29 marca 2018

Rada Gminy Teresin obradowała po raz 51 w tej kadencji. W środę 28 marca br. sesja rozpoczęła się od podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin.

Zaraz potem radni pozytywnie opowiedzieli się za uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin. Jedna z działek położona jest w obrębie ewidencyjnym SHRO Pawłowice i związana jest z potrzebą powiększenia pawłowickiego cmentarza. Druga znajduje się tuż przy kościele, ma być tam utworzony nowy parking dla parafian.

Rada podjęła ponadto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj w zakresie nieruchomości zlokalizowanych w Teresinie między ulicami XX-lecia, Guzowską i Sportową.

Podjęto też uchwałę w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Paprotni, jak również wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Elżbietowa.

W kolejnej części sesji, radni przegłosowali „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2018 roku”. Zatwierdzono też podział Gminy Teresin na obwody głosowania.

Radna Małgorzata Matejka przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego. Chodzi o przyznanie dotacji celowej na 2019 rok w wysokości 500 tys. zł oraz na 2021 rok w wys. 8 mln zł celem realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z linią kolejową Warszawa – Kunowice” w centrum Teresina i Paprotni. Dokonano też zmian w tegorocznym budżecie gminy.

Na zakończenie obrad Bogdan Linard, przewodniczący Rady poinformował radnych i sołtysów o działaniach w okresie międzysesyjnym. Zebrani zapoznali się też z informacją wójta Marka Olechowskiego o pracach Urzędu Gminy.

Marcin Odolczyk

Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Mazowieckiego

20 marca 2018

W celu ograniczenia emisji szkodliwych  substancji w dniu 24 października 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 162/17  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia  27 października 2017 roku poz. 9600). Podjęta uchwała ogranicza między innymi używanie pieców, kotłów i kominków oraz paliw, które nie spełniają wymagań określonych prawem, co ma skutkować zredukowaniem zanieczyszczenia emitowane do powietrza.

W/w uchwała weszła w życie 11 listopada 2017 roku. Dlatego przed zakupem pieca warto upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy posiada on certyfikat i jest zgodny z przepisami prawa. Od dnia wejścia w życie uchwały, wszystkie nowo instalowane kotły na paliwa stałe powinny spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń zgodnie z wymogami ekoprojektu. Szczegóły dotyczące wymogów ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, o których mowa w uchwale, wynikają z treści ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Dla kotłów pozaklasowych, niespełniających żadnych norm emisji tzn. niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4  i 5 wg normy
PN-EN 303-5:2012, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed wejściem w życie uchwały, przewidziano okres przejściowy na dostosowanie się do wymogów ekoprojektu do końca 2022 roku.

W przypadku kotłów, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a jednocześnie spełniają podstawowe wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, okres dostosowania wymogów do wymogów ekoprojektu  upływa z końcem 2027 roku.

Właściciele kominków będą musieli do końca 2022 roku wymienić je na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Od 1 lipca 2018 roku nie będzie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.

Uchwała antysmogowa przewiduje przeprowadzanie kontroli urządzeń grzewczych. Kontrolę mogą prowadzić wójt gminy oraz upoważnieni pracownicy urzędu gminy, policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający przepisy muszą liczyć się mandatem
do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.  Na żądanie kontrolującego, kontrolowany zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymogi uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy również stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakość.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamieścił na swojej stronie internetowej w dziale „uchwała antysmogowa” https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html treść uchwały oraz praktyczne informacje dotyczące przyjętej regulacji.

XLIX sesja Rady Gminy

28 lutego 2018

Podczas 49. sesji Rady Gminy Teresin podjęto dziewięć uchwał. Obrady odbyły się 27 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Pierwsza z podjętych decyzji dotyczyła uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia Gminy Teresin, stanowiącej drogę, a zaraz potem radni podjęli uchwałę w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Teresin Kaski, też stanowiących drogę.

Ponadto zdecydowano o wprowadzeniu zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin, w sprawie zmian w regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w gminnych szkołach oraz w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy jak również trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Rada ustanowiła także podział Gminy Teresin na okręgi wyborcze, który w porównaniu do poprzedniego podziału praktycznie nie uległ zmianie.

Gościem sesji był Kamil Wawrzyński, dyrektor regionalny Aesco Group, który w formie prezentacji przedstawił możliwości sfinansowania zadłużenia inwestycyjnego gminy. Po wyczerpującej informacji Rada podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Emisja obligacji ma na celu spłatę rat kapitałowych kredytu i wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2018-2021.

Na zakończenie tej części sesji dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2018 – 2031 oraz w obecnym budżecie gminy.

Obrady zakończyły się najpierw informacją przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat zasad składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych, a następnie informacją przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym, jak również informacją wójta o pracach Urzędu Gminy.

Marcin Odolczyk

Wójt powołał Radę Seniorów

23 lutego 2018

21 lutego 2018 r. wójt Marek Olechowski powołał Radę Seniorów Gminy Teresin, w której skład wchodzą: Bożena Dentko, Henryka Jaworska , Ewa Lewandowska, Krystyna Radkowska, Wiesława Szymańska,Teresa Zdanowicz , Zdzisław Goszcz,Tadeusz Koryś, Jan Pyzik i Ryszard Wielogórski. Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów, spośród swojego grona, wybrała przewodniczącego Rady Seniorów, którym został pan Tadeusz Koryś. Funkcję wiceprzewodniczącej powierzono pani Bożenie Dentko. Rada Seniorów będzie podejmować działania integrujące środowisko osób starszych oraz zmierzające do wzmocnienia udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej w naszej Gminie.

Wielkość czcionki
Kontrast