Rolnictwo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił Program dotyczący zbiórki folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

7 listopada 2019

Wójt Gminy Teresin informuje, że Gmina Teresin zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

  1. Wnioski od rolników przyjmowane będą do 09.12.2019 roku (wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane). [Wniosek do pobrania]
  2. Jeden rolnik może złożyć jeden wniosek w ramach Programu. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin w godzinach pracy urzędu.
  3. Na podstawie złożonych wniosków Gmina przygotuje wniosek zbiorczy o dofinansowanie. Program ma charakter konkursu i w przypadku nieotrzymania przez Gminę Teresin dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.
  4. Odbiór odpadów wskazanych we wniosku będzie realizowany z miejsca wskazanego przez mieszkańca we wniosku (we wniosku może być wskazany jeden adres). Odbierane będą wyłącznie odpady czyste, posegregowane wg frakcji i koloru.
  5. Odbiór odpadów realizowany będzie na postawie złożonego wniosku do ilości wskazanej we wniosku.

Klęska suszy – zgłaszanie strat 2019

4 lipca 2019

 

Wójt Gminy Teresin  informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz w oparciu o kategorie gleb określił aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W okresie od kwietnia 2019 r. do czerwca 2019 r. stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Teresin wśród upraw rolnych, takich jak:

– zboża jare i ozime;

– kukurydza na ziarno i na kiszonkę;

– krzewy owocowe;

– truskawki;

– rośliny strączkowe;

– rzepak i rzepik.

W związku z powyższym powołana Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których w wyniku suszy wystąpiły straty w gospodarstwie rolnym, przyjmować będzie pisemne wnioski rolników o oszacowanie wysokości strat w średniej rocznej produkcji gospodarstwa.

Szacowaniu podlegają jedynie w/w uprawy, z których nie zebrano jeszcze plonów.
W przypadku gdy w gospodarstwie rolnym oprócz produkcji roślinnej prowadzona jest towarowa produkcja zwierzęca za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i w zwierzęcej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Teresin, Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Zielona 20 do dnia 21 lipca 2019r.

Uwaga – we wniosku obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola dotyczące wnioskodawcy.
Wykazać należy wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie na terenie gminy Teresin w 2019 r. zgodnie z wnioskiem obszarowym (obowiązkowo należy podać uprawy, w których wystąpiły straty w plonie i również wszystkie uprawy, w których strat nie było, a występowały w gospodarstwie w 2019 r.).

WAŻNE:
Wnioski o oszacowanie strat złożone po terminie 21.07.2019 r., oraz dotyczące upraw rolnych, których plony zostały już zebrane z pól, ze względów proceduralnych nie będą mogły być rozpatrzone przez zespół Gminnej Komisji.

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe z 2019 roku.

Wniosek suszowy jest dostępny w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej  www.bip.teresin.pl.

 

Uwaga! Afrykański pomór świń (ASF)

8 sierpnia 2018

Wielkość czcionki
Kontrast