Ochrona środowiska

WALKA Z AZBESTEM W GMINIE TERESIN

29 stycznia 2019

Wzorem lat ubiegłych mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Teresin w roku 2019 wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. Inwestycja realizowana będzie w roku 2019. Środki pozyskane przez Gminę Teresin przeznaczone będą tylko i wyłącznie na demontaż, przewiezienie i utylizację azbestu, natomiast nie mogą być wydatkowane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Teresin. W związku z ograniczoną ilością środków o zakwalifikowaniu do dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

– dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie;

– dokumentację fotograficzną potwierdzającą aktualny stan pokrycia dachu lub materiałów (zawierających azbest).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Teresin, (Referat Mienia i Środowiska, budynek po byłej aptece, I piętro, ul.Zielona 18, tel. 46 864 25 68, 46 864 25 62).

Program ograniczenia niskiej emisji

10 grudnia 2018

Szanowny Mieszkańcu,

Gmina Teresin ma obowiązek opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji” (PONE). Dlatego też obecnie prowadzona jest akcja inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych na terenie Gminy. Jej celem jest ocena zainteresowania Mieszkańców wymianą źródeł ciepła na ekologiczne i niskoemisyjne. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą także zaplanować przyszłe dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.

Ankieta jest dobrowolna, ma charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy zobowiązania. Podane informacje będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji PONE i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Zwracamy się wiec z prośbą o wypełnienie ankiety  dostępnej na:

lub o uzupełnienie dostarczonej ankiety i przekazanie jej do Urzędu w następujący sposób:

  • e-mailem na adres: ochronasrodowiska@teresin.pl lub pgn@auipe.pl – plik Word, skan lub zdjęcie wypełnionej ankiety,
  • pocztą na adres: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii, ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź,
  • osobiście – Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, Biuro Obsługi Mieszkańca.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej w dogodny dla Państwa sposób do 31 grudnia 2018 roku.

Za zbieranie i przetwarzanie danych odpowiedzialna jest Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii z siedzibą w Łodzi.

Informacja w sprawie zakazu stosowania paliw złej jakości

19 czerwca 2018

Wójt Gminy Teresin przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 162/17 Sejmiku Województwa  Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 roku, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku poz. 9600)  od dnia 1 lipca 2018 roku zaczyna obowiązywać zakaz stosowania następujących paliw:

  1. mułków i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających  odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Podpisanie umowy na uruchomienie instalacji OZE

24 maja 2018

W środę 23 maja br. wójtowie i skarbnicy gmin partnerskich: Sochaczew, Teresin, Nowa Sucha i Rybno podpisali umowę z wyłonionym w przetargu konsorcjum firm pn. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym: 321 jednostek wytwarzania energii elektrycznej (paneli fotowoltaicznych) i 240 jednostek wytwarzania energii cieplnej (pomp ciepła i kotłów na biomasę). Urządzenia są dofinansowane w ramach projektów pod nazwą „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” i „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii. Termin zakończenia prac 30 listopada br.

Realizacja przedsięwzięcia dzięki ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, a co za tym idzie do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy Teresin i gmin partnerskich.

Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin

16 lutego 2018

15 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dot. realizacji projektu pn. “Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”, na którym omówiono podstawowe kwestie finansowe oraz organizacyjne. W spotkaniu wzięli udział  przedstawiciele Urzędu Gminy Teresin oraz właściciele budynków mieszkalnych z terenu Gminy Teresin, biorących udział w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata2014 – 2020. W ramach projektu na budynkach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i piece na biomasę. Pierwszy etap realizacji projektu zakłada zakup i montaż 216 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 151 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Natomiast w drugim etapie zakupionych i zamontowanych będzie 105 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 89 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.

Izabela Andryszczyk

Wielkość czcionki
Kontrast