Ochrona środowiska

RUSZA KAMPANIA „CZYSTE POWIETRZE – ZDROWY WYBÓR. TWÓJ WYBÓR”!

czyste-powietrze_logo 25 marca 2021
Grafika informacyjna

Grafika informacyjna

Konieczność poprawy jakości powietrza to dziś wyzwanie cywilizacyjne. Wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów, oddychamy tym samym powietrzem i każdy z nas powinien dbać o to, by spełniało ono określone normy. Nowa kampania informacyjno-edukacyjna „Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór!” odpowiada na to wyzwanie.

Program „Czyste powietrze” 2021. Jak zdobyć dofinansowanie?

Nabór wniosków do nowej wersji programu „Czyste powietrze” trwa już od maja, a dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – od października zeszłego roku. Aby stać się jego beneficjentem, musimy odwiedzić stronę wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Znajduje się tam elektroniczny wniosek do wypełnienia. Trzeba go następnie wydrukować i zawieźć lub wysłać pocztą do siedziby właściwego wojewódzkiego funduszu bądź gminy, która zawarła stosowne porozumienie z funduszem. Można też wniosek programu „Czyste powietrze” wypełnić i złożyć elektronicznie bez wychodzenia z domu przez portal gov.pl, ale wymaga to posiadania profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego.

Do wniosku „Czyste powietrze” trzeba dołączyć pewne dokumenty, od tego roku większość z nich można zastąpić oświadczeniami. Najważniejsze będzie jednak pobrane z gminy zaświadczenie o miesięcznym dochodzie na członka gospodarstwa domowego, które jest konieczne w wypadku osób uprawnionych do podwyższonego poziomu finansowania.

Czas na rozpatrzenie wniosku „Czyste powietrze” wynosił wcześniej do 90 dni, teraz – maksimum 30 dni, a gdy wniosek złożymy w wyznaczonym banku – nawet 14 dni (gdy ruszy bankowa część programu „Czyste powietrze”).

Dotacje w programie „Czyste powietrze”: wysokość dofinansowania

Łączna pula na potrzeby programu „Czyste powietrze” wynosi 103 mld zł. Na udział w nim mają jednak szansę jedynie osoby o ograniczonych dochodach: osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 tys. zł mogą liczyć na dotację w łącznej wysokości do 30 tys. zł (jest to tak zwany podstawowy poziom dofinansowania); osobom, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym albo 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym, przysługuje podwyższony poziom dofinansowania – do 37 tys. zł. Jeśli jednak ktoś prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, to dodatkowo jego dochód roczny nie może przekraczać trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

 

 

 

PROGRAM PRIORYTETOWY „MOJA WODA”

25 marca 2021
Plakat informacyjny

Plakat informacyjny

MOŻNA ZYSKAĆ NAWET 5 TYS. ZŁOTYCH

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą odsłonę programu „Moja Woda”. Można już składać wnioski o dotacje na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe.

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu “Moja Woda” mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową, w tym do takich celów jak podlewanie zieleni przydomowej. Jednocześnie zminimalizowanie odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej oczyszczalni ścieków. 

Dotacja 5000 zł

Nabór ruszył 22 marca i potrwa do wyczerpania środków finansowych. Dofinansowanie w formie dotacji, na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Koszty kwalifikowane

Na koszty kwalifikowane składają się w drugim naborze zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

 • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
 • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych), (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Jak to zrobić?

Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na stronie www.portal.wfosigw.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „Pytania i odpowiedzi”;
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA” (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych;
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”;
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ul. Ogrodowej 5/7, 00-893 Warszawa, tel. 22 504 41 00, fax 22 504 41 39.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://wfosigw.pl/

Źródło: wfosigw.pl

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Teresin

Plakat, inwentaryzacja źródeł ciepła 29 stycznia 2021
Plakat, inwentaryzacja źródeł ciepła

Plakat, inwentaryzacja źródeł ciepła

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

Z związku z koniecznością podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza wszystkie Gminy w województwie mazowieckim, w tym Gmina Teresin, zostały zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie gminy.
Gmina Teresin przystąpiła do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” – finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – od dnia 18 stycznia do 27 lutego 2021 r. na terenie Gminy Teresin przeprowadzana zostanie kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła
Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualnie.

Inwentaryzację przeprowadzać będzie firma AMM Investments Sp. z o.o.;

kontakt do firmy +48 794 607 008; adres mailowy: teresin@amminvestments.pl

Ankiety związane  z inwentaryzacją, dostępne będą także w Urzędzie Gminy (Biuro Obsługi Mieszkańców) i u sołtysów poszczególnych sołectw.

Dostępna jest ankieta do samodzielnego wypełnienia.

[Ankieta do pobrania w formacie pdf]

Ankiety takie są do wypełnienia na stronie internetowej:

[Ankieta do wypełnienia on-line]

W godzinach 14:00-17:00 – pod numerem telefonu +48 794 607 008, uzyskacie Państwo pomoc w samodzielnym wypełnieniu ankiety.

W przypadku osób, które nie wypełnią ankiety w formie on-line, zostanie
przeprowadzony bezpośredni wywiad na terenie danej nieruchomości.

Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do utworzenia bazy istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Teresin oraz umożliwią stworzenie nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej oraz finansowej.

Marek Olechowski, Wójt Gminy Teresin

 

Informacja sprawie naboru wniosków w programie „ Mój prąd”

Logo programu Mój Prąd 26 stycznia 2021

NFOŚiGW planuje w 2021 r. nowy nabór wniosków w programie „Mój Prąd”.

 Aktualnie trwają prace nad rozszerzeniem dotychczasowego zakresu Programu o następujące elementy:

 • punkty ładowania (ładowarki),
 • system zarządzania energią w domu,
 • magazyny energii.

Rozważane są także kwestie magazynowania ciepła/chłodu.

Na chwilę obecną nie jest jeszcze ustalony termin naboru wniosków w programie „Mój prąd”.

UG Teresin

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU W GMINIE TERESIN

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 1 grudnia 2020
Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Gmina Teresin w 2020 roku uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 7.620,14 zł na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2020”, w ramach którego zutylizowano ponad 51 ton azbestu. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, również w 2021 roku planowane jest wystąpienie z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. Środki pozyskane przez Gminę Teresin przeznaczone będą tylko i wyłącznie na demontaż, przewiezienie i utylizację azbestu, natomiast nie mogą być wydatkowane na wykonanie nowych pokryć dachowych. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Teresin. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Teresin (Referat Mienia i Środowiska, budynek po byłej aptece, I piętro, ul. Zielona 18, tel. 46 864 25 33).

Izabela Andryszczyk, Foto: Pixabay

 

Zakazowi używania dmuchaw do liści

Grafika ilustracyjna 25 listopada 2020

Od dnia 29 września 2020 r. zaczął obowiązywać Program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, przyjęty uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne  i docelowe substancji w powietrzu (Dz. U. Woj. Maz. z 2020 roku poz. 9595).  Program ochrony powietrza to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza. Program określa konkretne działania naprawcze oraz obowiązki osób fizycznych i podmiotów korzystających ze środowiska.

Jednym z działań naprawczych jest ograniczenie emisji wtórnej dzięki m.in. wprowadzonemu zakazowi używania dmuchaw do liści. Zgodnie z harmonogramem zakaz używania dmuchaw do liści obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku. Zakaz stosowania dmuchaw do liści dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, a także podmiotów korzystających ze środowiska, organów , służb i innych wszelkiego rodzaju podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa, w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, służb gminnych oraz użytkowników ogrodów działkowych. Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników.

Informacja na temat odbioru popiołu

1 października 2020

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Teresin informuje, że od listopada raz w miesiącu będzie odbierany popiół. Terminy odbioru popiołu zostały wskazane w haromonogramie odbioru odpadów komunalnych. Worki na popiół będą rozwożone przez firmę PARTNER.

Wielkość czcionki
Kontrast