Ochrona środowiska

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Teresin

Plakat, inwentaryzacja źródeł ciepła 12 stycznia 2021
Plakat, inwentaryzacja źródeł ciepła

Plakat, inwentaryzacja źródeł ciepła

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

Z związku z koniecznością podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza wszystkie Gminy w województwie mazowieckim, w tym Gmina Teresin, zostały zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie gminy.
Gmina Teresin przystąpiła do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” – finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – od dnia 18 stycznia do 27 lutego 2021 r. na terenie Gminy Teresin przeprowadzana zostanie kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła
Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualnie.

Inwentaryzację przeprowadzać będzie firma AMM Investments Sp. z o.o.;

kontakt do firmy +48 794 607 008; adres mailowy: teresin@amminvestments.pl

Ankiety związane  z inwentaryzacją, dostępne będą także w Urzędzie Gminy (Biuro Obsługi Mieszkańców) i u sołtysów poszczególnych sołectw.

Dostępna jest ankieta do samodzielnego wypełnienia.

[Ankieta do pobrania w formacie pdf]

Ankiety takie są do wypełnienia na stronie internetowej:

[Ankieta do wypełnienia on-line]

W godzinach 14:00-17:00 – pod numerem telefonu +48 794 607 008, uzyskacie Państwo pomoc w samodzielnym wypełnieniu ankiety.

W przypadku osób, które nie wypełnią ankiety w formie on-line, zostanie
przeprowadzony bezpośredni wywiad na terenie danej nieruchomości.

Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do utworzenia bazy istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Teresin oraz umożliwią stworzenie nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej oraz finansowej.

Marek Olechowski, Wójt Gminy Teresin

 

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU W GMINIE TERESIN

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 1 grudnia 2020
Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Gmina Teresin w 2020 roku uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 7.620,14 zł na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2020”, w ramach którego zutylizowano ponad 51 ton azbestu. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, również w 2021 roku planowane jest wystąpienie z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. Środki pozyskane przez Gminę Teresin przeznaczone będą tylko i wyłącznie na demontaż, przewiezienie i utylizację azbestu, natomiast nie mogą być wydatkowane na wykonanie nowych pokryć dachowych. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Teresin. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Teresin (Referat Mienia i Środowiska, budynek po byłej aptece, I piętro, ul. Zielona 18, tel. 46 864 25 33).

Izabela Andryszczyk, Foto: Pixabay

 

Zakazowi używania dmuchaw do liści

25 listopada 2020

Od dnia 29 września 2020 r. zaczął obowiązywać Program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, przyjęty uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne  i docelowe substancji w powietrzu (Dz. U. Woj. Maz. z 2020 roku poz. 9595).  Program ochrony powietrza to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza. Program określa konkretne działania naprawcze oraz obowiązki osób fizycznych i podmiotów korzystających ze środowiska.

Jednym z działań naprawczych jest ograniczenie emisji wtórnej dzięki m.in. wprowadzonemu zakazowi używania dmuchaw do liści. Zgodnie z harmonogramem zakaz używania dmuchaw do liści obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku. Zakaz stosowania dmuchaw do liści dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, a także podmiotów korzystających ze środowiska, organów , służb i innych wszelkiego rodzaju podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa, w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, służb gminnych oraz użytkowników ogrodów działkowych. Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników.

Informacja na temat odbioru popiołu

1 października 2020

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Teresin informuje, że od listopada raz w miesiącu będzie odbierany popiół. Terminy odbioru popiołu zostały wskazane w haromonogramie odbioru odpadów komunalnych. Worki na popiół będą rozwożone przez firmę PARTNER.

DBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ŚRODOWISKO! RUSZA INWENTARYZACJA KOTŁOWNI W RAMACH MAZOWIECKIEGO INSTRUMENTU WSPARCIA OCHRONY POWIETRZA „MAZOWSZE 2020”

15 września 2020

Niebawem do domów mieszkańców naszej gminy zapukają ankieterzy, przygotowujący zbiorczą informację na temat kotłowni we wszystkich budynkach na terenie gminy Teresin. Nazwa firmy realizującej tę inwentaryzację zostanie podana do publicznej wiadomości po wyłonieniu wykonawcy. Przeprowadzenie spisu wszystkich źródeł ciepła w gminie stanowi realizację obowiązku, zapisanego w dokumencie „Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego”.

Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski zwraca się z prośbą do Mieszkańców o zrozumienie i życzliwość okazywaną realizującym to zadanie. Zebrane informacje posłużą do stworzenia bazy danych, która zostanie wykorzystana do zdobywania dofinansowania na unowocześnienie naszych kotłowni. Wszystkie zmiany, mamy nadzieję, prowadzić będą do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy my i nasze dzieci. Wypełnienie ankiety nie jest obowiązkowe, ale każdy kwestionariusz przybliży nas do zbudowania porządnego planu, który w niedługim czasie mamy szansę zrealizować, a tym samym znacznie poprawić jakość powietrza w naszej okolicy. Dlatego prosimy o Państwa o zaangażowanie w tym procesie. To bardzo proste, a może wiele u nas zmienić.

Inwentaryzacja zostanie w 100% sfinansowana z dotacji pozyskanej z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza „Mazowsze 2020”. Dofinansowanie przyznane na realizację tego zadania wynosi 132 695 zł.

Julita Labus-Kowalska

 

Uwaga – zmiana miejsca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

21 sierpnia 2020

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Teresin, iż od dnia 05 września 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zacznie działać przy oczyszczalni ścieków komunalnych w Granicach

 PSZOK będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 9:00 – 13:00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), to miejsce, do którego każdy mieszkaniec gminy ma możliwość we własnym zakresie i za darmo dostarczyć (poza ustalonym dla nieruchomości harmonogramem) odpady, w tym m.in. opakowania wielomateriałowe, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady poremontowe czy zużyte opony samochodowe, itp.

Za zaistniałe zmiany przepraszamy

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZACZNIE DZIAŁAĆ OD 1 WRZEŚNIA

17 sierpnia 2020

Zdjęcie ilustracyjne

Gospodarowanie odpadami komunalnymi przysparza wiele problemów wielu samorządom, w tym także naszemu. 2 lipca 2020 r. podczas XXVI sesji Rady Gminy Teresin przyjęta została uchwała w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni przy podejmowaniu uchwały byli skazani na wysokość opłat wynikających z rozstrzygniętego przetargu. Gminna gospodarka odpadami powinna się równoważyć, tzn. zbierane od mieszkańców opłaty muszą wystarczyć na pokrycie kosztów obsługi operatora wyłonionego w drodze przetargu.

Większość samorządów w Polsce boryka się z podobnym problemem drastycznych podwyżek opłat za wywóz odpadów komunalnych. Ceny dyktowane są przez firmy zajmujące się ich odbiorem. Samorząd lokalny jest tu tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat od mieszkańców dla firmy zajmującej się wywozem odpadów z terenu gminy. Od 1 sierpnia zadanie to na terenie Gminy Teresin wykonuje firma Partner Dariusz Apelski z Warszawy.

– Niestety ceny za odbiór odpadów, tak jak wszędzie mocno poszybowały w górę. Nasi mieszkańcy za odbiór śmieci muszą płacić 30,90 zł. Jest także 10 procentowa forma bonusu, obniżki tej ceny, dla osób, które kompostują odpady zielone. Namawiałbym również ustawodawcę, aby docenić osoby, które do ogrzewania używają energii odnawialnej, aby one również mogły płacić mniej, bo nie dorzucają do odpadów, wyjątkowo ciężkich popiołów – komentuje wójt Marek Olechowski.

Trwają wzmożone przygotowania do otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jak już informowaliśmy, będzie on umiejscowiony w Topołowej na terenie dawnego składowiska odpadów komunalnych.

– Musimy otworzyć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, aby nasi mieszkańcy mieli miejsce, gdzie będą mogą przywozić odpady. Wcześniej tym zadaniem zajmowała się firma Zebra, ale już praktycznie nie działa na naszym terenie. Dlatego teraz to zadanie będziemy musieli zrobić sami. Nowy PSZOK, będzie się znajdował na terenie naszego starego składowiska odpadów komunalnych. Tam się znajdą kontenery, do każdego rodzaju odpadów, który jest zaznaczony w naszej ustawie o zachowaniu czystości w gminie. PSZOK zacznie działać od 1 września. Na razie będzie otwarty co sobota w godzinach 9.00 – 13.00. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, to wtedy dopasujemy lepiej godziny – podsumowuje wójt Olechowski.

Przypomnijmy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), to miejsce, do którego każdy mieszkaniec gminy ma możliwość we własnym zakresie i za darmo dostarczyć (poza ustalonym dla nieruchomości harmonogramem) odpady, w tym m.in. opakowania wielomateriałowe, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe czy zużyte opony samochodowe, itp.

Redakcja

Wielkość czcionki
Kontrast