Ochrona środowiska

Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego

Fotografia ilustracyjna 18 października 2021

W październiku 2021 r. będą prowadzone badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego w następujących obszarach:

 1. badania środowiska przyrodniczego,
 2. inwentaryzacja środowiska wodnego (badanie jakości wód powierzchniowych oraz pomiary koryt rzek),
 3. analiza krajobrazowa,
 4. wizja lokalna zabytków i obiektów cennych kulturowo.

1. Badania środowiska przyrodniczego

W październiku kontynuowane będą badania przyrodnicze mające na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C. Przewidywane zakresy badań przedstawiono poniżej:

 1. Siedliska przyrodnicze (botanika) – kontrole podobszaru A w celu zlokalizowania i dokumentacji siedlisk przyrodniczych, w trakcie kontroli odnotowywane będą również lokalizacje stwierdzanych chronionych mchów, grzybów i porostów (Załącznik: siedliska_przyrodnicze.jpg).
 2. Płazy (herpetofauna) – kontrole podobszaru A w celu zlokalizowania szlaków jesiennych migracji płazów do miejsc zimowania.
 3. Ptaki (ornitofauna) – kontynuacja prac na stałych punktach obserwacyjnych, badania migracji ptaków na transektach, badania miejsc koncentracji ptaków, a także badania radarowe (Załącznik ptaki.jpg).
 4. Ssaki naziemne (teriofauna) – obserwacje nocne na transektach (Załącznik ssaki.jpg).
 5. Nietoperze (chiropterofauna) – nasłuchy detektorowe na wybranych punktach i transektach badawczych w podobszarze A i B (Załącznik: nietoperze.jpg).

ZAŁOŻENIA DO INWENTARYZACJI SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

W październiku 2021 r. zasięgiem badań botanicznych objęte zostaną głównie tereny leśne. Badania będą polegały na oznaczaniu zbiorowisk roślinnych i ewentualnie roślin, w tym rzadkich roślin chronionych i gatunków inwazyjnych. Kontynuowana będzie inwentaryzacja grzybów, porostów i mszaków. Przewiduje się również badania zadrzewień i małych kompleksów leśnych terenów otwartych.

ZAŁOŻENIA DO INWENTARYZACJI PŁAZÓW

Prace obejmą swym zakresem wizyty w lokalizacjach mogących stanowić ważne miejsca dla migracji płazów kierujących się do miejsc zimowania.

ZAŁOŻENIA DO INWENTARYZACJI PTAKÓW

Prace obejmą zakresem całodniowe obserwacje przelotu prowadzone z 5 punktów obserwacyjnych – badania całoroczne. Badane również będą migracje ptaków na wyznaczonych transektach oraz badania miejsc koncentracji ptaków. Prowadzone będą obserwacje ornitologiczne z wykorzystaniem radaru ptasiego.

ZAŁOŻENIA DO INWENTARYZACJI SSAKÓW

Badania (obserwacje) nocne na transektach będą stanowiły kontrolę jesienną w okresie maksymalnej liczebności ssaków przy małym ruchu na polach.

ZAŁOŻENIA DO INWENTARYZACJI NIETOPERZY

Prace będą polegać na rejestracji głosów nietoperzy i odbywać się w porze nocnej na wybranych punktach i transektach badawczych wyznaczonych w obrębie terenów dostępnych publicznie – głównie dróg. Nie będzie potrzeby angażowania mieszkańców.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Obszarem prac będą ogólnodostępne tereny – polne drogi, łąki, pola, lasy, niewygrodzone zbiorniki wodne i rzeki. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.

Prace obejmą obserwacje wizualne, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań (gatunków i ich siedlisk), wykonanie nagrań odgłosów nietoperzy, lokalizowanie obiektów badań za pomocą ręcznych odbiorników GPS, itp.

Prace odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Obserwacje w zakresie siedlisk przyrodniczych, płazów, ptaków i ssaków zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji nietoperzy?

Pobyt w punktach i na transektach w czasie nasłuchów.

2. Inwentaryzacja środowiska wodnego

Badania jakości wód powierzchniowych

Założenia dla terenowych badań jakości wód powierzchniowych:

 • Badania jakości wód powierzchniowych w zakresie wskaźników fizykochemicznych oraz badania natężenia przepływu w rzekach będą prowadzone w drugiej połowie października 2021 r. przez 1-2 dni, w wytypowanych punktach pomiarowych (przedstawionych na rysunku) i będą stanowić element trwającej kampanii pomiarowej. Termin pomiarów przepływu uzależniany jest od sytuacji hydrologicznej, którą można prognozować maksymalnie na ok. 7 dni przed pomiarem. Pomiary natężenia przepływu oraz pobory wód do badań fizykochemicznych odbywają się tego samego dnia lub w zbliżonym terminie, w celu powiązania danych hydrochemicznych z hydrologicznymi.
 • Kampania pomiarowa rozpoczęła się w marcu i będzie trwała 12 miesięcy. Zakres i częstotliwość monitoringu wód powierzchniowych zostały określone na podstawie rozpoznania presji związanych z planowaną inwestycją.
 • W październiku br. zostaną oznaczone wskaźniki fizykochemiczne w 30 punktach pomiarowych, dla których przewidziano 4-krotny pomiar w trakcie trwania kampanii pomiarowej.
 • Badania natężenia przepływu przewidziano w 15 wytypowanych punktach pomiarowych. 
 • Zakres badań monitoringowych będzie uwzględniał fizykochemiczne wskaźniki, służące ocenie jakości wód (w tym specyficznych zanieczyszczeń), w zakresie zgodnym z parametrami badanymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
 • Badania pozwolą na ocenę i klasyfikację stanu fizykochemicznego cieku.
 • Badania będą prowadzone w korycie rzeki oraz w strefie przybrzeżnej.
 • Badania elementów fizykochemicznych będą realizowane przez akredytowane laboratorium, posiadające akredytacje na analizy danych parametrów w pobranych próbkach oraz z użyciem akredytowanych technik pomiarowych i obliczeniowych, zgodnie z polskimi wymogami prawnymi i standardami międzynarodowymi

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

 • Obszarem prac będą rzeki (koryta cieków, strefa przybrzeżna). Eksperci będą poruszać się (pieszo wzdłuż rzek) oraz pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.
 • Prace obejmą pobór wód do badań laboratoryjnych oraz pomiar natężenia przepływu w ciekach. Badania odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

 • Badania terenowe w zakresie jakości wód powierzchniowych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, wzdłuż cieków.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach oceny jakości wód powierzchniowych?

Badania terenowe pozwolą na ocenę stanu wód w następującym zakresie:

 • Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne: azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, fosforany;
 • Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne wymienione w załączniku 14 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2019 poz. 2149);
 • Natężenie przepływu wód w ciekach.

Lokalizacja punktów monitoringu wód powierzchniowych została odzwierciedlona na załączniku: monitoring wod_prace pazdziernik.jpg.

Pomiar przekrojów korytowych rzek

W październiku br. odbędą się ponadto pomiary rzek na przekrojach korytowych, mostowych oraz obiektowych, dla następujących cieków:

Pisia, dopływ z Kozłowic Starych, dopływ spod Mościsk, dopływ spod Wiskitek, dopływ spod Zabłotni, Głęboka Struga, Wierzbienka, dopływ z Nowego Oryszewa, Pisia Tuczna, dopływ spod Aleksandrowa, dopływ z Holendrów Baranowskich.

3. Analiza krajobrazowa

Założenia dla badań terenowych

 • W październiku br. planowane są wyjazdy terenowe w celu pozyskania dokumentacji fotograficznej w tym panoram 360˚ oraz identyfikacji typów krajobrazów.
 • Do pozyskania serii fotografii wykorzystany będzie aparat fotograficzny wyposażony w ultraszerokokątny obiektyw typu FishEye o ogniskowej 7,5 mm, z wykorzystaniem głowicy panoramicznej w celu wyeliminowania tzw. błędu paralaksy.
 • Dokumentacja fotograficzna z powietrza wykonana będzie za pomocą niewielkiego drona wyposażonego w kamerę.
 • Naloty zostaną wykonane przez operatora posiadającego uprawnienia do lotów w kategorii otwartej (A1, A2, A3) oraz w kategorii szczególnej (STS01, NSTS01, NSTS02) potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

 • Identyfikacja, charakterystyka i waloryzacja istniejących typów krajobrazów zostanie przeprowadzona w obszarze inwestycji i w 10 km buforze od jego granic.
 • Obrazy panoramiczne 360˚ obejmują swoim zasięgiem pełne 360˚ w poziomie i 180˚ w pionie. Obrazy wykonane zostaną na podstawie serii fotografii wykonanych w terenie z wybranych punktów, w każdym kierunku.
 • Liczba miejsc, z których wykonywane będą fotografie będzie ustalana na bieżąco w zależności od warunków terenowych.
 • Procedura wykonania fotografii będzie polegać na
  • Ustawieniu statywu wraz z aparatem,
  • Regulacji statywu (środka obiektywu) na wysokość 1,7 m,
  • Rejestracji współrzędnych geograficznych miejsca wykonania zdjęć za pomocą ręcznego odbiornika GPS,
  • Rejestracji kierunku świata za pomocą kompasu,
  • Wykonaniu serii 9 fotografii obejmujących pełny widok 360˚

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

 • Badania terenowe w zakresie wykonania analizy krajobrazowej odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych.
 • Eksperci będą poruszać się pieszo oraz pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.
 • Wszystkie naloty dronem będą wykonywane w zasięgu wzroku operatora, wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem wszystkich standardów bezpieczeństwa

Jakie działania zostaną podjęte w ramach oceny oddziaływania na krajobraz?

 • Fazą wstępną będzie identyfikacja, charakterystyka i waloryzacja istniejących typów krajobrazów podczas opisanych powyżej badań terenowych.
 • Następnie przeprowadzona zostanie ocena wizualnego oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz, z wykorzystaniem autorskiej, ilościowej metody oceny krajobrazu QLA 360 (Quantitative Landscape Assessment) opartej na wykorzystaniu danych wysokościowych w postaci punktów pomiarowych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR), zdjęć panoramicznych 360° oraz narzędzi modelowania grafiki 3D.
 • W pierwszym etapie wykorzystany zostanie numeryczny model terenu (NMT) i numeryczny model pokrycia terenu (NMPT), który uzupełniony zostanie o trójwymiarowe modele planowanych w ramach CPK obiektów kubaturowych.
 • W drugim etapie, z wykorzystaniem narzędzi bazujących na polach widzenia (viewshed), określony zostanie maksymalny zasięg widoczności planowanych obiektów CPK, co ograniczy obszar, w granicach którego przeprowadzona zostanie ocena oddziaływania.
 • W etapie trzecim, utworzone będą rendery w postaci panoram 360˚ dla wybranych we wcześniejszym etapie analizy lokalizacji elementów, które prezentować będą wpływ planowanej zabudowy na krajobraz. W celu weryfikacji ich poprawności sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna w postaci naziemnych zdjęć panoramicznych 360˚.
 • W czwartym etapie wzdłuż ciągów widokowych (dróg, linii kolejowych) i punktów widokowych znajdujących się w granicach obszarów zabudowanych narażonych na ekspozycję, zostaną wyznaczone punkty, dla których zostaną wyrenderowane panoramy 360˚ i następnie policzone procentowe udziały planowanej zabudowy w panoramie 360˚, które staną się podstawą oceny oddziaływania.
 • Wynikiem analizy będzie różnica w procentowym udziale planowanej zabudowy w panoramie 360˚ w stosunku do widoku bez planowanych obiektów CPK wzdłuż ciągów widokowych i punktów widokowych (w tym dominant krajobrazowych). Wartości te staną się podstawą oceny siły oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na krajobraz.

4. Wizja lokalna zabytków i obiektów cennych kulturowo

Weryfikacja pozyskanych danych w terenie (zabytki i obiekty cenne pod względem kulturowym)

W październiku br. planowana jest wizja lokalna w terenie w celu weryfikacji zebranych danych dotyczących lokalizacji poszczególnych obiektów. Jest ona niezbędna w szczególności w sytuacji, gdy na podstawie przekazanych przez organy lub pozyskanych danych, nie będzie można jednoznacznie stwierdzić miejsca lokalizacji danego obiektu.

Wejścia w teren będą się odbywały sukcesywnie w kolejnych gminach, dla których zebrany zostanie komplet wszystkich danych.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Przedmiotem wizji będą miejsca lokalizacji obiektów zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych, cennych pod względem kulturowym i historycznym obiektów oraz miejsc zabytkowych lub cennych alei drzew objętych pieczą przez służby ochrony zabytków.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Nie przewiduje się interakcji z mieszkańcami. Badania terenowe będą odbywały się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych.

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

Komplet załączników mapowych można pobrać za pomocą następującego linku: badania środowiskowe październik 2021

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PAPROTNI

Szkolnej akcji towarzyszyło hasło Myślę, więc nie śmiecę 13 października 2021
Szkolnej akcji towarzyszyło hasło Myślę, więc nie śmiecę

Szkolnej akcji towarzyszyło hasło Myślę, więc nie śmiecę

17 września 2021 roku odbyło się w naszej szkole Sprzątanie Świata pod hasłem Myślę, więc nie śmiecę.  Wydarzenie zostało przygotowane z dbałością o każdy szczegół, szczególnie biorąc pod uwagę bezpieczeństwo. Każda klasa miała wcześniej wyznaczone miejsce do sprzątania. Harmonogram dnia został tak ustalony, żeby klasy nie łączyły się z innymi. Akcja miała na celu propagowanie świadomości ekologicznej. Była również wspólną lekcją poszanowania środowiska. Wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w potrzebne rzeczy, otrzymali worki oraz rękawiczki. Po sprzątaniu czekał na uczniów grill z kiełbaskami i ciepłą herbatą. Całe wydarzenie upłynęło we wspaniałej, koleżeńskiej atmosferze. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji akcji Sprzątania Świata.

 nauczycielka Szkoły Podstawowej w Paprotni Magdalena Krupińska

 

 

DRAŻLIWY TEMAT. POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE!

Ulotka Właścicielu posprzątaj po swoim czworonogu 30 września 2021

Temat sprzątania odchodów po psach budzi wiele emocji i kontrowersji. Jednak czy bycie opiekunem psa, troszczenie się o niego, nie wiąże się z wzięciem całkowitej odpowiedzialności za zwierzę?

Do naszej redakcji zadzwoniła jedna z mieszkanek ulicy Cmentarnej w Paprotni z prośbą o interwencję i nagłośnienie tego drażliwego tematu. Jak się okazuje właściciele czworonogów traktują pas zieleni przy tej ulicy jako swoistą, bezpłatną toaletę dla swoich podopiecznych. Zrelacjonowała jedno z ostatnich wydarzeń, które w skrócie wyglądało tak, że rodzina będąca z dziećmi na spacerze, miała niewątpliwie przykrą przyjemność wdepnięcia w psie odchody. Nietrudno się domyśleć, że nie byli z tego faktu zadowoleni. Bycie opiekunem zwierzęcia przynosi wiele radości i satysfakcji, ale również obowiązków. Niestety, dla części właścicieli sprzątanie po psie jest gorszące, wstydliwe i dziwaczne. Powinno być wręcz przeciwnie, bo co złego jest w sprzątaniu po zwierzaku, za którego jesteśmy odpowiedzialni? I jak się okazuje, grzeczne zwrócenie uwagi o sprzątnięcie po psie, wywołuje wielokrotnie falę agresji.

Za sprzątaniem po swoim psie przemawiają nie tylko względy estetyczne. Warto wiedzieć, że w psich odchodach znajdują się pasożyty, które mogą być nosicielami różnych chorób.  Zakażenie nicieniami, tasiemcami oraz lamblią może być niebezpieczne zarówno dla zwierząt, jak i ich właścicieli, szczególnie dzieci.

Sprzątanie po psie to nie tylko przejaw dobrego wychowania i kultury osobistej, ale też przestrzeganie prawa. Obowiązek posprzątania po psie ma właściciel zwierzęcia. Jasno określa to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin, który w Rozdziale VI wskazuje, że osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt, nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Tyle Regulamin, a rzeczywistość rzeczywistością. Przypominamy zatem, że właściciel, który nie wykona tego obowiązku, może liczyć się z mandatem, oczywiście wtedy, kiedy odpowiednie służby (np. policja) złapią go na gorącym uczynku albo sprawa zostanie zgłoszona odpowiednim organom. Ale czy o to w tym chodzi? Warto być kulturalnym i świadomym przewodnikiem psa. Psie odchody możemy zebrać do zwykłego foliowego woreczka i wyrzucić do kosza na odpady zmieszane lub do kosza znajdującego się na terenie gminy. Nie są wymagane do tego specjalne opakowania, chociaż wiele sklepów ma w swojej ofercie specjalnie przeznaczone do tego torebki. Edukujmy też siebie nawzajem. Jeżeli jesteśmy świadkami sytuacji, kiedy inny właściciel nie sprząta po swoim pupilu, kulturalnie i spokojnie uświadommy go. Być może w ten sposób okolica, w której mieszkamy będzie czystsza, zmniejszy się ryzyko zakażenia chorobami, nie tylko dla naszego psa, ale też dla twojego dziecka i ciebie.

Redakcja, fot. 123rf.com Monika Wiśniewska

PTAKI ŁĄK I PÓL

Wypuszczone na wolność ptaki będą bytowały na polach w pobliżu gospodarstwa agroturystycznego Łasiczka 21 września 2021

CIEKAWE SPOTKANIE W GĄGOLINIE

16 września 2021 roku odbyła się akcja wypuszczania bażantów. Pomysłodawcą spotkania była p. Beata Pałuba. Takie działania prowadzone są co roku wiosną i jesienią. Jednakże ze względu na pandemię Covid-19 były do tej pory mocno ograniczone i odbywały się bez udziału uczniów.

Tego dnia uczniowie z klas czwartych Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 STO w Warszawie wraz z opiekunami wzięli udział w jesiennej akcji, podczas której mogli zobaczyć na żywo bażanty oraz kuropatwy. Ptaki zostały przywiezione przez przedstawicieli Koła Łowieckiego „Grunwald” z ośrodka hodowli z Gradowa.

Uczniowie mogli dokładnie przyjrzeć się ubarwieniu dorosłych bażantów oraz zobaczyć, jak wyglądają kuropatwy. Ponadto dowiedzieli się, skąd i w jakim celu pojawiły się te ptaki w Polsce oraz dlaczego wypuszczane są dwa razy w roku. Wypuszczone na wolność ptaki będą bytowały na polach w pobliżu gospodarstwa agroturystycznego „Łasiczka”, którego gospodyni p. Dorota Łasica wyraziła zgodę na takie przedsięwzięcie. Dodatkowo reprezentanci koła p. Tomasz Brzeski i p. Marek Misiak przekazali informacje dotyczące przebywania i żerowania kuraków. Uczniowie mieli również możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące interesujących ich zagadnień.

Na zakończenie tego dnia zaplanowano ognisko z kiełbaskami. Jednakże pogoda popsuła plany – padał deszcz i ogniska nie było. Na pamiątkę tego spotkania odbyła się uroczysta kolacja z kiełbaską w roli głównej, którą przygotowano na kuchennym ruszcie. Uczniowie byli zachwyceni i podekscytowani możliwością tak bliskiego poznania ptaków.

źródło: Koło Łowieckie „Grunwald”

 

 

 

Badania w zakresie ochrony środowiska związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego

Fotografia ilustracyjna 8 września 2021

We wrześniu 2021 r. będą prowadzone badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego w następujących obszarach:

 1. badania środowiska przyrodniczego,
 2. inwentaryzacja środowiska wodnego (badanie jakości wód powierzchniowych),
 3. analiza krajobrazowa.
1. Badania środowiska przyrodniczego

We wrześniu kontynuowane będą badania przyrodnicze mające na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C. Przewidywane zakresy badań przedstawiono poniżej:

 1. Siedliska przyrodnicze (botanika) – kontrole podobszaru A w celu zlokalizowania i dokumentacji siedlisk przyrodniczych, w trakcie kontroli odnotowywane będą również lokalizacje stwierdzanych chronionych grzybów i porostów (Załącznik: siedliska_przyrodnicze.jpg).
 2. Bezkręgowce lądowe i wodne – badania podobszaru A ukierunkowane głównie na inwentaryzację cennych gatunków (Załącznik: bezkregowce.jpg).
 3. Ryby i minogi (ichtiofauna) – kontynuacja elektropołowów w przypadku dogodnych warunków pogodowych i hydrologicznych (Załącznik: ryby.jpg).
 4. Ptaki (ornitofauna) – kontynuacja prac na stałych punktach obserwacyjnych oraz badania radarowe – podobszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik: ptaki.jpg).
 5. Nietoperze (chiropterofauna) – nasłuchy detektorowe na wybranych punktach i transektach badawczych w podobszarze A i B (Załącznik: nietoperze.jpg).

ZAŁOŻENIA DO INWENTARYZACJI SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

We wrześniu 2021 r. kontynuowana będzie inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych oraz grzybów i porostów.

ZAŁOŻENIA DO INWENTARYZACJI BEZKRĘGOWCÓW

Kontrole będą nastawione na wykrycie cennych gatunków bezkręgowców lądowych i wodnych (m.in. chronione gatunki chrząszczy i pachnicy dębowej), przy czym badania będą prowadzone w sposób niepowodujący jakichkolwiek utrudnień dla mieszkańców. Badania będą prowadzone w około 200 wybranych lokalizacjach (stanowiskach badawczych) zlokalizowanych w podobszarze A.

ZAŁOŻENIA DO INWENTARYZACJI RYB I MINOGÓW

Kontrola polegać będzie na oznaczaniu gatunków złowionych metodą elektropołowów. Prace zostaną wykonane na ciekach, których lokalizację przedstawiono na załączonej mapie.

ZAŁOŻENIA DO INWENTARYZACJI PTAKÓW

Prace obejmą swym zakresem całodniowe obserwacje przelotu prowadzone z 5 punktów obserwacyjnych (2x w miesiącu) – badania całoroczne. Prowadzone będą obserwacje ornitologiczne z wykorzystaniem radaru ptasiego.

ZAŁOŻENIA DO INWENTARYZACJI NIETOPERZY

Prace będą polegać na rejestracji głosów nietoperzy, która odbędzie się w porze nocnej na wybranych punktach i transektach badawczych wyznaczonych w obrębie terenów dostępnych publicznie – głównie dróg. Nie będzie potrzeby angażowania mieszkańców.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Obszarem prac będą ogólnodostępne tereny – polne drogi, łąki, pola, lasy, niewygrodzone zbiorniki wodne i rzeki. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.

Prace obejmą obserwacje wizualne, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań (gatunków i ich siedlisk), wykonanie nagrań odgłosów nietoperzy, wabienie sów za pomocą niewielkich odtwarzaczy mp3, lokalizowanie obiektów badań za pomocą ręcznych odbiorników GPS, itp.

Prace odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Obserwacje w zakresie bezkręgowców, ryb, ptaków, nietoperzy i siedlisk przyrodniczych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych.

2. Inwentaryzacja środowiska wodnego

Badania jakości wód powierzchniowych

Założenia dla terenowych badań jakości wód powierzchniowych:

 • Badania jakości wód powierzchniowych w zakresie wskaźników fizykochemicznych oraz badania natężenia przepływu w rzekach będą prowadzone w drugiej połowie września 2021 r. przez 1-2 dni, w wytypowanych punktach pomiarowych (przedstawionych na rysunku) i będą stanowić element trwającej kampanii pomiarowej. Termin pomiarów przepływu uzależniany jest od sytuacji hydrologicznej, którą można prognozować maksymalnie na ok. 7 dni przed pomiarem. Pomiary natężenia przepływu oraz pobory wód do badań fizykochemicznych odbywają się tego samego dnia lub w zbliżonym terminie, w celu powiązania danych hydrochemicznych z hydrologicznymi.
 • Kampania pomiarowa rozpoczęła się w marcu i będzie trwała 12 miesięcy. Zakres i częstotliwość monitoringu wód powierzchniowych zostały określone na podstawie rozpoznania presji związanych z planowaną inwestycją.
 • We wrześniu br. zostaną oznaczone wskaźniki fizykochemiczne w 30 punktach pomiarowych, dla których przewidziano 6-krotny i 12-krotny pomiar w trakcie trwania kampanii pomiarowej.
 • Badania natężenia przepływu przewidziano w 15 wytypowanych punktach pomiarowych. 
 • Zakres badań monitoringowych będzie uwzględniał fizykochemiczne wskaźniki, służące ocenie jakości wód (w tym specyficznych zanieczyszczeń), w zakresie zgodnym z parametrami badanymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
 • Badania pozwolą na ocenę i klasyfikację stanu fizykochemicznego cieku.
 • Badania będą prowadzone w korycie rzeki oraz w strefie przybrzeżnej.
 • Badania elementów fizykochemicznych będą realizowane przez akredytowane laboratorium, posiadające akredytacje na analizy danych parametrów w pobranych próbkach oraz z użyciem akredytowanych technik pomiarowych i obliczeniowych, zgodnie z polskimi wymogami prawnymi i standardami międzynarodowymi

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

 • Obszarem prac będą rzeki (koryta cieków, strefa przybrzeżna). Eksperci będą poruszać się (pieszo wzdłuż rzek) oraz pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.
 • Prace obejmą pobór wód do badań laboratoryjnych oraz pomiar natężenia przepływu w ciekach. Badania odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

 • Badania terenowe w zakresie jakości wód powierzchniowych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, wzdłuż cieków.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach oceny jakości wód powierzchniowych?

Badania terenowe pozwolą na ocenę stanu wód w następującym zakresie:

 • Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne: azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, fosforany;
 • Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne wymienione w załączniku 14 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2019 poz. 2149);
 • Natężenie przepływu wód w ciekach.

Lokalizacja punktów monitoringu wód powierzchniowych została odzwierciedlona na załączniku: monitoring wód_prace wrzesien.jpg.

3. Analiza krajobrazowa

Założenia dla badań terenowych

 • W dniach 27.09 – 30.09.2021 r. planowane są wyjazdy terenowe w celu pozyskania dokumentacji fotograficznej w tym panoram 360˚ oraz identyfikacji typów krajobrazów.
 • Do pozyskania serii fotografii wykorzystany będzie aparat fotograficzny wyposażony w ultraszerokokątny obiektyw typu FishEye o ogniskowej 7,5 mm, z wykorzystaniem głowicy panoramicznej w celu wyeliminowania tzw. błędu paralaksy.
 • Dokumentacja fotograficzna z powietrza wykonana będzie za pomocą niewielkiego drona wyposażonego w kamerę.
 • Naloty zostaną wykonane przez operatora posiadającego uprawnienia do lotów w kategorii otwartej (A1, A2, A3) oraz w kategorii szczególnej (STS01, NSTS01, NSTS02) potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

 • Identyfikacja, charakterystyka i waloryzacja istniejących typów krajobrazów zostanie przeprowadzona w obszarze inwestycji i w 10 km buforze od jego granic.
 • Obrazy panoramiczne 360˚ obejmują swoim zasięgiem pełne 360˚ w poziomie i 180˚ w pionie. Obrazy wykonane zostaną na podstawie serii fotografii wykonanych w terenie z wybranych punktów, w każdym kierunku.
 • Liczba miejsc, z których wykonywane będą fotografie będzie ustalana na bieżąco w zależności od warunków terenowych.
 • Procedura wykonania fotografii będzie polegać na
  • Ustawieniu statywu wraz z aparatem,
  • Regulacji statywu (środka obiektywu) na wysokość 1,7 m,
  • Rejestracji współrzędnych geograficznych miejsca wykonania zdjęć za pomocą ręcznego odbiornika GPS,
  • Rejestracji kierunku świata za pomocą kompasu,
  • Wykonaniu serii 9 fotografii obejmujących pełny widok 360˚

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

 • Badania terenowe w zakresie wykonania analizy krajobrazowej odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych.
 • Eksperci będą poruszać się pieszo oraz pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.
 • Wszystkie naloty dronem będą wykonywane w zasięgu wzroku operatora, wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem wszystkich standardów bezpieczeństwa

Jakie działania zostaną podjęte w ramach oceny oddziaływania na krajobraz?

 • Fazą wstępną będzie identyfikacja, charakterystyka i waloryzacja istniejących typów krajobrazów podczas opisanych powyżej badań terenowych.
 • Następnie przeprowadzona zostanie ocena wizualnego oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz, z wykorzystaniem autorskiej, ilościowej metody oceny krajobrazu QLA 360 (Quantitative Landscape Assessment) opartej na wykorzystaniu danych wysokościowych w postaci punktów pomiarowych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR), zdjęć panoramicznych 360° oraz narzędzi modelowania grafiki 3D.
 • W pierwszym etapie wykorzystany zostanie numeryczny model terenu (NMT) i numeryczny model pokrycia terenu (NMPT), który uzupełniony zostanie o trójwymiarowe modele planowanych w ramach CPK obiektów kubaturowych.
 • W drugim etapie, z wykorzystaniem narzędzi bazujących na polach widzenia (viewshed), określony zostanie maksymalny zasięg widoczności planowanych obiektów CPK, co ograniczy obszar, w granicach którego przeprowadzona zostanie ocena oddziaływania.
 • W etapie trzecim, utworzone będą rendery w postaci panoram 360˚ dla wybranych we wcześniejszym etapie analizy lokalizacji elementów, które prezentować będą wpływ planowanej zabudowy na krajobraz. W celu weryfikacji ich poprawności sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna w postaci naziemnych zdjęć panoramicznych 360˚.
 • W czwartym etapie wzdłuż ciągów widokowych (dróg, linii kolejowych) i punktów widokowych znajdujących się w granicach obszarów zabudowanych narażonych na ekspozycję, zostaną wyznaczone punkty, dla których zostaną wyrenderowane panoramy 360˚ i następnie policzone procentowe udziały planowanej zabudowy w panoramie 360˚, które staną się podstawą oceny oddziaływania.
 • Wynikiem analizy będzie różnica w procentowym udziale planowanej zabudowy w panoramie 360˚ w stosunku do widoku bez planowanych obiektów CPK wzdłuż ciągów widokowych i punktów widokowych (w tym dominant krajobrazowych). Wartości te staną się podstawą oceny siły oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na krajobraz.

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

Komplet załączników mapowych można pobrać za pomocą następującego linku: badania srodowiskowe wrzesien 2021

RODZINA BAŻANTÓW ZAMIESZKAŁA WŚRÓD TERESIŃSKICH PÓL

Panowie Tomasz Brzeski i Marek Misiak przekazali dzieciom informacje dotyczące przebywania i żerowania kuraków. 30 czerwca 2021

18 czerwca 2021 roku odbyła się akcja wypuszczania bażantów na terenie gminy Teresin. Takie działania prowadzone są co roku wiosną i jesienią. Jednakże ze względu na pandemię Covid -19 były do tej pory mocno ograniczone i odbywały się bez udziału uczniów.

W tym dniu uczniowie z klasy 1b Szkoły Podstawowej im. św. M. Kolbego w Teresinie pod opieką p. Barbary Marczuk – Piotrowskiej i p. Beaty Pałuby wzięli udział w tegorocznej akcji, w czasie której mogli zobaczyć na żywo rodzinę bażantów. Para ptaków wraz z młodymi została przywieziona przez przedstawicieli Koła Łowieckiego „Grunwald” z ośrodka hodowli – z Gradowa.

Uczniowie mogli dokładnie przyjrzeć się ubarwieniu dorosłych bażantów oraz zobaczyć, jak wyglądają ich młode. Ponadto dowiedzieli się skąd i w jakim celu pojawiły się te ptaki w Polsce oraz dlaczego wypuszczane są dwa razy w roku. Rodzina bażantów będzie bytowała w okolicach ul. Guzowskiej i ul. Torowej. Dodatkowo reprezentanci koła p. Tomasz Brzeski i p. Marek Misiak przekazali informacje dotyczące przebywania i żerowania kuraków. Uczniowie mieli również możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące interesujących ich zagadnień.

Na pamiątkę tego spotkania każde dziecko otrzymało drobny upominek. Upominki ufundowała firma Sime Sochaczew. Pierwszaki były zachwycone i podekscytowane możliwością tak bliskiego poznania tych ptaków.

Bardzo serdecznie dziękujemy p. T. Brzeskiemu oraz p. M. Misiakowi – reprezentantom koła Łowieckiego „Grunwald” za tą ciekawą lekcję w terenie. Mamy nadzieję, że jeżeli sytuacja pozwoli weźmiemy udział w kolejnej, jesiennej akcji.

Beata Pałuba, Barbara Marczuk-Piotrowska

 

RUSZA KAMPANIA „CZYSTE POWIETRZE – ZDROWY WYBÓR. TWÓJ WYBÓR”!

czyste-powietrze_logo 25 marca 2021
Grafika informacyjna

Grafika informacyjna

Konieczność poprawy jakości powietrza to dziś wyzwanie cywilizacyjne. Wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów, oddychamy tym samym powietrzem i każdy z nas powinien dbać o to, by spełniało ono określone normy. Nowa kampania informacyjno-edukacyjna „Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór!” odpowiada na to wyzwanie.

Program „Czyste powietrze” 2021. Jak zdobyć dofinansowanie?

Nabór wniosków do nowej wersji programu „Czyste powietrze” trwa już od maja, a dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – od października zeszłego roku. Aby stać się jego beneficjentem, musimy odwiedzić stronę wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Znajduje się tam elektroniczny wniosek do wypełnienia. Trzeba go następnie wydrukować i zawieźć lub wysłać pocztą do siedziby właściwego wojewódzkiego funduszu bądź gminy, która zawarła stosowne porozumienie z funduszem. Można też wniosek programu „Czyste powietrze” wypełnić i złożyć elektronicznie bez wychodzenia z domu przez portal gov.pl, ale wymaga to posiadania profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego.

Do wniosku „Czyste powietrze” trzeba dołączyć pewne dokumenty, od tego roku większość z nich można zastąpić oświadczeniami. Najważniejsze będzie jednak pobrane z gminy zaświadczenie o miesięcznym dochodzie na członka gospodarstwa domowego, które jest konieczne w wypadku osób uprawnionych do podwyższonego poziomu finansowania.

Czas na rozpatrzenie wniosku „Czyste powietrze” wynosił wcześniej do 90 dni, teraz – maksimum 30 dni, a gdy wniosek złożymy w wyznaczonym banku – nawet 14 dni (gdy ruszy bankowa część programu „Czyste powietrze”).

Dotacje w programie „Czyste powietrze”: wysokość dofinansowania

Łączna pula na potrzeby programu „Czyste powietrze” wynosi 103 mld zł. Na udział w nim mają jednak szansę jedynie osoby o ograniczonych dochodach: osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 tys. zł mogą liczyć na dotację w łącznej wysokości do 30 tys. zł (jest to tak zwany podstawowy poziom dofinansowania); osobom, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym albo 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym, przysługuje podwyższony poziom dofinansowania – do 37 tys. zł. Jeśli jednak ktoś prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, to dodatkowo jego dochód roczny nie może przekraczać trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

 

 

 

PROGRAM PRIORYTETOWY „MOJA WODA”

25 marca 2021
Plakat informacyjny

Plakat informacyjny

MOŻNA ZYSKAĆ NAWET 5 TYS. ZŁOTYCH

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą odsłonę programu „Moja Woda”. Można już składać wnioski o dotacje na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe.

Cel programu

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu “Moja Woda” mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową, w tym do takich celów jak podlewanie zieleni przydomowej. Jednocześnie zminimalizowanie odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej oczyszczalni ścieków. 

Dotacja 5000 zł

Nabór ruszył 22 marca i potrwa do wyczerpania środków finansowych. Dofinansowanie w formie dotacji, na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Koszty kwalifikowane

Na koszty kwalifikowane składają się w drugim naborze zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

 • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
 • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych), (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Jak to zrobić?

Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na stronie www.portal.wfosigw.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „Pytania i odpowiedzi”;
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA” (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych;
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”;
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ul. Ogrodowej 5/7, 00-893 Warszawa, tel. 22 504 41 00, fax 22 504 41 39.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://wfosigw.pl/

Źródło: wfosigw.pl

Wielkość czcionki
Kontrast