Ochrona środowiska

Informacja o dystrybucji pojemników na odpady komunalne

28 lipca 2020

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Teresin informuje, że od 1 sierpnia 2020 roku odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Teresin zajmie się firma Partner Dariusz Apelski.

Od dnia 29.07.2020 firma Partner będzie rozwoziła nowe pojemniki na odpady zmieszane oraz worki i pojemniki do segregacji odpadów. Proces ten ze względu na wielkość gminy oraz dużą liczbę budynków zapewne zajmie kilka dni.

Bardzo serdecznie prosimy o cierpliwość w okresie przejściowym oraz zgłaszanie wszelkich problemów i uwag na bieżąco. 

 

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „MOJA WODA”

16 lipca 2020

Od 1.07.2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „Moja Woda” na lata 2020-2024. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy.

– Program pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych – mówił minister klimatu, Michał Kurtyka podczas inauguracji programu.

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie?

Program skierowany jest osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo budowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: przy nowo budowanych domach na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Finansowanie z Programu „Moja Woda” obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych (czyli popularnej „deszczówki”), jak i wód roztopowych. Przykładowe elementy takich inwestycji, które mogą być objęte dofinansowaniem, to:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • instalacja rozsączająca,
 • zbiorniki retencyjne (szczelne, infiltracyjne, nadziemne otwarte od 2 m3 pojemności, nadziemne zamknięte od 1 m3 pojemności, podziemne zamknięte od 2 m3 pojemności),
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Jakie są warunki przystąpienia do Programu?

Dokumenty można składać w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 maja 2024r w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub do wyczerpania się środków.
Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje, które zostały rozpoczęte najwcześniej 1 czerwca 2020 r. Zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.

Środki z Programu są przyznawane w formie bezzwrotnej dotacji, która może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5000 złotych w ramach jednego wniosku.

Jak można otrzymać środki z Programu „Moja Woda”?

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1)  Założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.pl (nie dotyczy wnioskodawców posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.

2)  Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dotację dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć mających na celu zwiększenie retencji wody opadowej i roztopowej ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW dostępny po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,

3)  Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”- dostępnej w Portalu Beneficjenta,

4)  Wydrukować wypełniony formularz wniosku, czytelnie podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do siedziby Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Funduszu lub Wydziału Zamiejscowego, w zależności od miejsca lokalizacji nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie.

Gdzie szukać informacji o Programie?

Szczegółowa lista inwestycji, na którą można otrzymać dofinansowanie oraz wymagane dokumenty i załączniki są opisane w Programie „Moja Woda” na stronach Wojewódzkiego Funduszu w Warszawie.

Źródło: WFOŚiG w Warszawie

Informacja o odbiorze pojemników na odpady komunalne

16 lipca 2020

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Teresin informuje, że od 1 sierpnia 2020 roku odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Teresin zajmie się firma Partner Dariusz Apelski.  

W związku z powyższym dotychczasowy wykonawca usługi firma Remondis na koniec miesiąca dokona odbioru swoich pojemników. Pojemniki będą odbierane od właścicieli nieruchomości w następujących dniach:

28.07.2020 r.:

Granice ulice: Batorego, Chrobrego, Graniczna, Krzywoustego, Leśna, Łąkowa, Mieszka I, Miła, Nowa, Piastowska, Południowa, Spokojna,  Strażacka, Wiejska, Wiktorii, Wschodnia, Zaciszna oraz  Granice nr  1A,1B i 25

Teresin ulice: 1 Maja, 3 Maja, 15 Sierpnia, Akacjowa, Baśniowa, Br. Ch. Pawłowicza, Dębowa,  Długa, Działkowa,  Graniczna, Kasztanowa, Kwiatowa, Pocztowa, Poprzeczna, Rynkowa, Szkolna, Szymanowska, Teresińska, Warszawska, Wąska,  Wiśniowa, Zielona

29.07.2020 r.:

Granice ulice:  Kaska i Rubinowa  oraz nieruchomości nr 3, 3A, 4, 4A, 5, 7, 8, 11, 12, 12A, 13, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 27G (wzdłuż ul. Kampinoskiej i drogi krajowej nr 92)

Teresin ul. Kaska

Izbiska, Lisice, Ludwików, Maszna, Nowe Gnatowice, Nowe Paski, Pawłowice, Seroki-Parcela, Seroki-Wieś, Stare Paski, Topołowa

30.07.2020 r.:

Budki Piaseckie, Dębówka, Elżbietów, Gaj, Kawęczyn, Maurycew, Mikołajew, Nowa Piasecznica, Pawłówek, Skrzelew, Skotniki, Stara Piasecznica, Strugi, Szymanów, Witoldów

31.07.2020 r.: 

Granice posesje o nr  26A, 26B, 37, 42, 42a, 47, 48, 49, 51, 52A, 53 i 53A, ulice: Familijna, Fińska, Krańcowa, Jałowcowa, Malinowa, Modrzewiowa, Rajska,  Świerkowa, Złota,

Teresin ulice: Al. XX – lecia, Druckiego – Lubeckiego, Guzowska, Krótka, Lipowa, Świętokrzyska, Torowa,  Załamana

Paprotnia, Teresin-Gaj 

Uwaga!

Właściciele nieruchomości proszeni są o wystawienie pojemników do drogi publicznej we wskazanych wyżej terminach. Pojemniki będą odbierane od godz. 7.00.

Zawiadomienie o zmianie stawki dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14 lipca 2020

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz  § 2 i 3 Uchwały Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 7516) Wójt Gminy Teresin

zawiadamia

że od dnia 1 sierpnia 2020 r ulega zmianie wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Miesięczna opłata ustalona jest jako iloczyn miesięcznej stawki ustalonej od mieszkańca i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie z danymi wynikającymi ze złożonej deklaracji.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta Uchwałą Nr XXVI/205/2020  Rady Gminy Teresin z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 7516) i wynosi odpowiednio 30,90 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określana jest w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny nie został wypełniony, stosując podwyższona stawkę opłaty w wysokości 92,70 zł od mieszkańca za miesiąc.

Ustalono  kwotę zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 10 % od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tylko w  przypadku zamiaru korzystania przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z kompostowaniem bioodpadów, w tym odpadów zielonych w kompostowniku przydomowym (odpady muszą być zagospodarowane w całości, bez możliwości odbioru przez firmę świadczącą usługę na rzecz gminy), konieczne jest złożenie do Wójta Gminy Teresin nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklarację będzie można składać
od dnia 1 sierpnia 2020 roku).

Terminy uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływają:

1) za okres styczeń – marzec do 31 marca,

2) za okres kwiecień – czerwiec do 30 czerwca,

3) za okres lipiec – wrzesień do 30 września,

4) za okres październik – grudzień do 31 grudnia.

Należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych można wpłacać na indywidualne konto lub konto Urzędu: BS 30 9284 0005 0012 3389 2000 0030 .

 

 

 

 

Informacja na temat zmiany zasad w Programie Czyste Powietrze

11 czerwca 2020

W dniu 15.05.2020 w Programie Czyste Powietrze zostały wprowadzone istotne zmiany.

Oto najbardziej istotne z nich:

 1. Okres kwalifikowalności kosztów: Do kosztów kwalifikowalnych zaliczają się koszty poniesione nie wcześniej jak 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. To ważne – w mojej praktyce zdarzały się przypadki osób które np. zakupiły nowe okna lub wniosły opłatę za przyłączenie gazu przed data złożenia wniosku. Teraz takie koszty można zaliczyć do kwalifikowanych o ile nie są dokonane wcześniej(data na fakturze) jak 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 2. Beneficjenci: Zostały wprowadzone dwie kategorie Beneficjentów

Osoby z dochodem rocznym nie przekraczającym 100.000 zł(chodzi o dochód wnioskodawcy a nie w przeliczeniu na członków gospodarstwa domowego). Dla tych osób przewiduję się dotację o mniejszej intensywności(mniejsza dotacja). Szczegóły w aktualnym Programie Czyste Powietrze na stronie internetowej Gminy Teresin.

Osoby z dochodem rocznym:

 • Nie większym jak 1400 zł/osobę/miesięcznie – dotyczy gospodarstw domowych wieloosobowych
 • Nie większym jak 1960 – dotyczy gospodarstw domowych jednoosobowych
 1. Rodzaje przedsięwzięć:
 • Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 • Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
 • ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
 • Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
 • – zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.
 • Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

To tylko kilka wybranych zmian w Programie Czyste Powietrze. W celu szczegółowego omówienia zmian, pomocy w założeniu konta na Portalu Beneficjenta, pomocy doradczej dotyczącej konkretnych zamierzeń inwestycyjnych zapraszamy na konsultacje prowadzone przez naszego eksperta w Urzędzie Gminy Teresin.

Konsultacje odbywają się w każdy poniedziałek i środę w godzinach 11 – 14 w Urzędzie Gminy.

Konsultacje prowadzi Doradca energetyczny – mgr inż. Marian Czyżewski

Zapraszamy.

Do pobrania: [Informacje o programie], [Wzór wniosku], [Instrukcja wypełniania wniosku]

 

PROGRAM ,,MÓJ PRĄD’’

1 kwietnia 2020

Zgodnie z zapowiedziami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeszedł na wnioski online w programie „Mój Prąd”. – Od 31 marca papier w „Moim Prądzie” staje się przeszłością – powiedział Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny

Żeby złożyć wniosek online trzeba mieć profil zaufany założony np. dzięki bankowości elektronicznej lub e-dowód.

Powyżej informacje skopiowane zostały ze strony internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Informuję Państwa, że z uwagi na sytuację spowodowaną COVID-19 i ograniczeniami w pracy Urzędu, działa system zdalny wsparcia Państwa- Mieszkańców Gminy Teresin  w zakresie doradztwa dotyczącego Programu Mój Prąd i Programu Czyste Powietrze.

Pomocy zdalnej udziela nasz pracownik – pan Marian Czyżewski – w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 9-17.

Kontakt z panem Czyżewskim na adres mailowy: marian.czyzewski@teresin.pl, lub telefonicznie: nr telefonu 530 986 297

A oto praktyczne uwagi dla chcących złożyć wniosek do Programu Mój prąd według nowej procedury:

Złóż wniosek online

Potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód.

Od czego zacząć?

Od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Oto, o jakie dokumenty chodzi:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego “Mój Prąd” (RODO),
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Należy też pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl

Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej?

Pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.PL. Będąc tam należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.

Oto kolejne wskazówki:

 • Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.
 • Zaloguj się (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
 • Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji.
 • Dołącz wymagane załączniki.
 • Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
 • Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany we wniosku adres e-mail.

Gotowe!

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać w nim załączników.

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku będzie informował e-mail wysłany na adres wskazany w tym wniosku. Usługa jest bezpłatna.

Ponadto informuję że do rozmowy wstępnej z naszym doradcą na temat budowy własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej, trzeba mieć co najmniej:

 1. Fakturę za zakup energii i usługę dystrybucji
 2. Zdjęcie połaci dachu domu lub działki (w przypadku wersji instalacji na gruncie).

Na podstawie tych danych doradca określi wstępnie: wielkość instalacji, jej typowe parametry, wymagania Operatora Systemu Dystrybucyjnego, wielkość możliwego dofinansowania i jego źródła, wymagania jakie należy postawić Wykonawcy instalacji itp.

Zapraszamy do współpracy.

Informacja o Programie  „Mój prąd”

19 lutego 2020

28 stycznia 2020 r. z inicjatywy Pana Wójta – Marka Olechowskiego odbyło się spotkanie informacyjne przybliżające mieszkańcom Gminy Teresin możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w programie Mój prąd. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem, frekwencja przekroczyła znacznie powyżej 100 osób.

Oto podstawowe założenia programu „Mój prąd”.

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Wskaźnik osiągnięcia celu
 2. Zmniejszenie emisji CO2 – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 800 000 Mg/rok, w tym:

dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 800 000 Mg/rok

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania ze źródeł odnawialnych – planowana wartość wskaźnika

osiągnięcia celu wynosi co najmniej 1 000 MW, w tym:

dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 1 000 MW.

 1. Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł., w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 1 000 000,0 tys. zł.,

 1. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 2025, przy czym:

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2025 r.,

2) środki wydatkowane będą do 2025 r.

 1. Terminy i sposób składania wniosków

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone są w ogłoszeniu o konkursie i w regulaminie konkursu, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

 1. Koszty kwalifikowane

1) okres kwalifikowalności kosztów od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym:

 1. a) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego

(data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);

 1. b) zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci;
 2. c) koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) – wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).
 3. Formy i warunki udzielania dofinansowania

7.1 Formy dofinansowania

Dotacja.

7.2 Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

7.3 Warunki dofinansowania

1) kwota dotacji: do 5 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;

2) dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r.;

3) dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej;

5) warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez Ministra Energii;

6) nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności;

7) urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane                  w ciągu 24 miesięcy przed montażem;

8) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;

9) dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;

10) w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania;

7.4 Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

7.5 Rodzaje przedsięwzięć

1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

2) nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

8 Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA DOSTĘPU

 1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru.
 2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie.

3.Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki.

4.Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym                 w programie priorytetowym.

 1. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym.

6.Okres realizacji przedsięwzięcia i data poniesienia kosztu są zgodne

z programem priorytetowym.

7.Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna

z programem priorytetowym.

8.Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie był i nie jest przedstawiony do dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

9.Faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej jest opatrzona adnotacją „Zgłoszono do programu „Mój Prąd”.

10.Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii jest opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.

Tyle szczegółowe założenia programu:

Informacja w „pigułce” na temat kolejnych kroków na drodze do budowy własnej instalacji fotowoltaicznej.

 1. Podstawą do zaplanowania właściwej mocy instalacji są dane na fakturze za zakup i dystrybucję energii dla naszego domu.
 2. Planujemy budowę instalację która pozwoli na wyprodukowanie ilości energii zbliżonej do naszego zużycia tej energii elektrycznej w cyklu rocznym.
 3. Po ustaleniu ile kWh energii ma wyprodukować nasza instalacja dokonujemy analizy lokalizacji naszej przyszłej instalacji, wskazane aby była to połać dachu skierowane na południe, bez zacienień od drzew lub innych budynków. Optymalne nachylenie połaci dachu to 35 stopni do poziomu. Może być także lokalizacja na gruncie.
 4. Moc instalacji fotowoltaicznej szacujemy z uwzględnieniem że dobra jej lokalizacja winna nam dać około 900-950kWh z  jednego kilowata mocy instalacji w cyklu rocznym.
 5. Wybieramy firmę do budowy naszej instalacji; zwracając uwagę na jej wiarygodność, okres gwarancji, proponowaną technologię, zakres usługi. Szczegóły ustaleń winny się znaleźć w podpisanej umowie.
 6. Po zrealizowaniu budowy, z udziałem Wykonawcy załatwiamy formalności w firmie dystrybucyjnej i u sprzedawcy energii, podpisując umowę kompleksową.
 7. Po podpisaniu umowy – dystrybutor energii dokona wymiany naszego licznika na dwukierunkowy i przekaże nam zaświadczenie o posiadaniu instalacji fotowoltaicznej. Wymiana licznika jest bezpłatna.
 8. Mając wykonane wyżej opisane kroki wypełniamy wniosek do programu Mój prąd. Formularz wniosku z załącznikiem jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
 9. Wysyłamy wniosek(za potwierdzeniem odbioru) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ulica Konstruktorska 1.
 10. Poza dotacją w kwocie 5.000 zł, przysługuje nam odpis podatkowy(odpis od dochodu w rozliczeniu podatku – kosztu instalacji, pomniejszony o kwotę dotacji).

Tyle w telegraficznym skrócie.

W razie problemów z przedsięwzięciem można w celu wsparcia kontaktować się telefonicznie z Urzędem Gminy z Marianem Czyżewskim. Konsultacje odbywają się w każdy piątek w godzinach 10-13. Zapraszamy

Marian Czyżewski – inspektor ds. zarządzania energią w Gminie Teresin.

marian.czyzewski@teresin.pl

 

Odnawialne źródła energii w Gminie Teresin

6 lutego 2020

Energia odnawialna, oszczędzanie drożejącej energii, czysta energia to temat budzący zainteresowanie wszystkich. Każdy chętnie pozna i wdroży sposoby obniżenia kosztów życia, a i problem zanieczyszczonego powietrza rodzi coraz więcej refleksji i coraz śmielej kojarzy się fakt palenia „byle czym” z rozwijającymi się chorobami.

Wójt Gminy Teresin, aby zmienić tę sytuację, podejmuje wiele inicjatyw w różnej formie, zmierzających do wykorzystywania energii czystej i taniej. Najnowszą inicjatywą jest zatrudnienie w urzędzie inspektora ds. zarządzania energią w gminie – pana Mariana Czyżewskiego. Głównym celem powołania nowego stanowiska pracy jest optymalizacja kosztów stałych energii i gazu dla gminy i jednostek podległych. I w tym przypadku Wójt postanowił wykorzystać sprawdzony model działania urzędu – wykorzystanie doświadczenia urzędników w pracy na rzecz gminy do doradzania mieszkańcom w przygotowywaniu ich indywidualnych wniosków, m.in. do programów dotacyjnych Czyste powietrze (wymiana kotłowni i termomodernizacja budynków) i Mój prąd (montaż instalacji fotowoltaicznych).

28 stycznia br. zorganizowano spotkanie, na którym pan Marian Czyżewski przedstawił zasady funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej i zasady korzystania z programu Mój prąd. Podane zostały  podstawowe informacje na temat czym są instalacje fotowoltaiczne, z jakich elementów się składają, jak należy zaplanować proces budowy takich instalacji oraz jak wygląda ich opłacalność, system rozliczeń ze sprzedawcą energii itp.

Prelegent – pracownik Urzędu Gminy Teresin  – Marian Czyżewski  omówił także istniejące systemy wsparcia finansowego dla mieszkańców chcących budować własne, mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz procedurę naboru wniosków o dotację

Aktualnie dostępne systemy wsparcia dla mieszkańców chcących samodzielnie zbudować własną instalację fotowoltaiczną to:

 • Dofinansowanie z Program Mój prąd
 • Odpis podatkowy – ulga termomodernizacyjna (dla podatników rozliczających się na podstawie PIT-36; PIT37; lub według jednolitej stawki podatku dochodowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PIT – 28.

Podstawowe informacje dotyczące Programu Mój prąd:

 • Okres działania programu – 31.12.2025 r.
 • Budżet na dofinansowanie – 1 mld zł.
 • Kwota indywidualnego dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej jak 5.000 zł.
 • Dopuszczalna moc instalacji – 2-10 kW
 • Wniosek o dofinansowanie składamy na etapie, jeśli:
 1. dokonaliśmy budowy instalacji fotowoltaicznej
 2. posiadamy fakturę VAT na jej budowę
 3. faktura została opłacona
 4. zostały zakończone formalności z Dystrybutorem i Sprzedawcą energii,
 5. został założony licznik dwukierunkowy przez Dystrybutora.

Wniosek składamy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie

Podane wyżej informacje stanowią podstawę, wyjaśnienia bardziej szczegółowe można uzyskać w każdy piątek w Urzędzie Gminy Teresin w godzinach: 10-13.

Serdecznie zapraszamy.

Niektóre inicjatywy podejmowane w Urzędzie Gminy Teresin w zakresie czystej i taniej energii:

 • Wymiana kotłów u mieszkańców na ekologiczne z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2017 r.;
 • Współpraca z SIME w zakresie planów rozwoju sieci gazowej – wsparcie mieszkańców gminy w rozmowach z firmą;
 • Spotkanie informacyjno – szkoleniowe nt. zasad programu Czyste powietrze – 2018 r.;
 • Wspomaganie mieszkańców w wypełnianiu i rozliczaniu wniosków w programie Czyste powietrze.
 • Projekt Odnawialne Żródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na pelet z dotacją ok. 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 2018 – 2020.
 • Projekt Odnawialne Żródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II – montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na pelet z dotacją ok. 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 2018 – 2020.

Julita Labus-Kowalska

Marian Czyżewski

Wielkość czcionki
Kontrast