Ochrona środowiska

Informacja o Programie  „Mój prąd”

19 lutego 2020

28 stycznia 2020 r. z inicjatywy Pana Wójta – Marka Olechowskiego odbyło się spotkanie informacyjne przybliżające mieszkańcom Gminy Teresin możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w programie Mój prąd. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem, frekwencja przekroczyła znacznie powyżej 100 osób.

Oto podstawowe założenia programu „Mój prąd”.

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Wskaźnik osiągnięcia celu
 2. Zmniejszenie emisji CO2 – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 800 000 Mg/rok, w tym:

dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 800 000 Mg/rok

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania ze źródeł odnawialnych – planowana wartość wskaźnika

osiągnięcia celu wynosi co najmniej 1 000 MW, w tym:

dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 1 000 MW.

 1. Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł., w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 1 000 000,0 tys. zł.,

 1. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 2025, przy czym:

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2025 r.,

2) środki wydatkowane będą do 2025 r.

 1. Terminy i sposób składania wniosków

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone są w ogłoszeniu o konkursie i w regulaminie konkursu, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

 1. Koszty kwalifikowane

1) okres kwalifikowalności kosztów od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym:

 1. a) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego

(data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);

 1. b) zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci;
 2. c) koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) – wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).
 3. Formy i warunki udzielania dofinansowania

7.1 Formy dofinansowania

Dotacja.

7.2 Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

7.3 Warunki dofinansowania

1) kwota dotacji: do 5 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;

2) dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r.;

3) dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej;

5) warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez Ministra Energii;

6) nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności;

7) urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane                  w ciągu 24 miesięcy przed montażem;

8) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;

9) dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;

10) w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania;

7.4 Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

7.5 Rodzaje przedsięwzięć

1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

2) nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

8 Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA DOSTĘPU

 1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru.
 2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie.

3.Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki.

4.Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym                 w programie priorytetowym.

 1. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym.

6.Okres realizacji przedsięwzięcia i data poniesienia kosztu są zgodne

z programem priorytetowym.

7.Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna

z programem priorytetowym.

8.Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie był i nie jest przedstawiony do dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

9.Faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej jest opatrzona adnotacją „Zgłoszono do programu „Mój Prąd”.

10.Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii jest opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.

Tyle szczegółowe założenia programu:

Informacja w „pigułce” na temat kolejnych kroków na drodze do budowy własnej instalacji fotowoltaicznej.

 1. Podstawą do zaplanowania właściwej mocy instalacji są dane na fakturze za zakup i dystrybucję energii dla naszego domu.
 2. Planujemy budowę instalację która pozwoli na wyprodukowanie ilości energii zbliżonej do naszego zużycia tej energii elektrycznej w cyklu rocznym.
 3. Po ustaleniu ile kWh energii ma wyprodukować nasza instalacja dokonujemy analizy lokalizacji naszej przyszłej instalacji, wskazane aby była to połać dachu skierowane na południe, bez zacienień od drzew lub innych budynków. Optymalne nachylenie połaci dachu to 35 stopni do poziomu. Może być także lokalizacja na gruncie.
 4. Moc instalacji fotowoltaicznej szacujemy z uwzględnieniem że dobra jej lokalizacja winna nam dać około 900-950kWh z  jednego kilowata mocy instalacji w cyklu rocznym.
 5. Wybieramy firmę do budowy naszej instalacji; zwracając uwagę na jej wiarygodność, okres gwarancji, proponowaną technologię, zakres usługi. Szczegóły ustaleń winny się znaleźć w podpisanej umowie.
 6. Po zrealizowaniu budowy, z udziałem Wykonawcy załatwiamy formalności w firmie dystrybucyjnej i u sprzedawcy energii, podpisując umowę kompleksową.
 7. Po podpisaniu umowy – dystrybutor energii dokona wymiany naszego licznika na dwukierunkowy i przekaże nam zaświadczenie o posiadaniu instalacji fotowoltaicznej. Wymiana licznika jest bezpłatna.
 8. Mając wykonane wyżej opisane kroki wypełniamy wniosek do programu Mój prąd. Formularz wniosku z załącznikiem jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
 9. Wysyłamy wniosek(za potwierdzeniem odbioru) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ulica Konstruktorska 1.
 10. Poza dotacją w kwocie 5.000 zł, przysługuje nam odpis podatkowy(odpis od dochodu w rozliczeniu podatku – kosztu instalacji, pomniejszony o kwotę dotacji).

Tyle w telegraficznym skrócie.

W razie problemów z przedsięwzięciem można w celu wsparcia kontaktować się telefonicznie z Urzędem Gminy z Marianem Czyżewskim. Konsultacje odbywają się w każdy piątek w godzinach 10-13. Zapraszamy

Marian Czyżewski – inspektor ds. zarządzania energią w Gminie Teresin.

marian.czyzewski@teresin.pl

 

Odnawialne źródła energii w Gminie Teresin

6 lutego 2020

Energia odnawialna, oszczędzanie drożejącej energii, czysta energia to temat budzący zainteresowanie wszystkich. Każdy chętnie pozna i wdroży sposoby obniżenia kosztów życia, a i problem zanieczyszczonego powietrza rodzi coraz więcej refleksji i coraz śmielej kojarzy się fakt palenia „byle czym” z rozwijającymi się chorobami.

Wójt Gminy Teresin, aby zmienić tę sytuację, podejmuje wiele inicjatyw w różnej formie, zmierzających do wykorzystywania energii czystej i taniej. Najnowszą inicjatywą jest zatrudnienie w urzędzie inspektora ds. zarządzania energią w gminie – pana Mariana Czyżewskiego. Głównym celem powołania nowego stanowiska pracy jest optymalizacja kosztów stałych energii i gazu dla gminy i jednostek podległych. I w tym przypadku Wójt postanowił wykorzystać sprawdzony model działania urzędu – wykorzystanie doświadczenia urzędników w pracy na rzecz gminy do doradzania mieszkańcom w przygotowywaniu ich indywidualnych wniosków, m.in. do programów dotacyjnych Czyste powietrze (wymiana kotłowni i termomodernizacja budynków) i Mój prąd (montaż instalacji fotowoltaicznych).

28 stycznia br. zorganizowano spotkanie, na którym pan Marian Czyżewski przedstawił zasady funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej i zasady korzystania z programu Mój prąd. Podane zostały  podstawowe informacje na temat czym są instalacje fotowoltaiczne, z jakich elementów się składają, jak należy zaplanować proces budowy takich instalacji oraz jak wygląda ich opłacalność, system rozliczeń ze sprzedawcą energii itp.

Prelegent – pracownik Urzędu Gminy Teresin  – Marian Czyżewski  omówił także istniejące systemy wsparcia finansowego dla mieszkańców chcących budować własne, mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz procedurę naboru wniosków o dotację

Aktualnie dostępne systemy wsparcia dla mieszkańców chcących samodzielnie zbudować własną instalację fotowoltaiczną to:

 • Dofinansowanie z Program Mój prąd
 • Odpis podatkowy – ulga termomodernizacyjna (dla podatników rozliczających się na podstawie PIT-36; PIT37; lub według jednolitej stawki podatku dochodowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PIT – 28.

Podstawowe informacje dotyczące Programu Mój prąd:

 • Okres działania programu – 31.12.2025 r.
 • Budżet na dofinansowanie – 1 mld zł.
 • Kwota indywidualnego dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej jak 5.000 zł.
 • Dopuszczalna moc instalacji – 2-10 kW
 • Wniosek o dofinansowanie składamy na etapie, jeśli:
 1. dokonaliśmy budowy instalacji fotowoltaicznej
 2. posiadamy fakturę VAT na jej budowę
 3. faktura została opłacona
 4. zostały zakończone formalności z Dystrybutorem i Sprzedawcą energii,
 5. został założony licznik dwukierunkowy przez Dystrybutora.

Wniosek składamy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie

Podane wyżej informacje stanowią podstawę, wyjaśnienia bardziej szczegółowe można uzyskać w każdy piątek w Urzędzie Gminy Teresin w godzinach: 10-13.

Serdecznie zapraszamy.

Niektóre inicjatywy podejmowane w Urzędzie Gminy Teresin w zakresie czystej i taniej energii:

 • Wymiana kotłów u mieszkańców na ekologiczne z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2017 r.;
 • Współpraca z SIME w zakresie planów rozwoju sieci gazowej – wsparcie mieszkańców gminy w rozmowach z firmą;
 • Spotkanie informacyjno – szkoleniowe nt. zasad programu Czyste powietrze – 2018 r.;
 • Wspomaganie mieszkańców w wypełnianiu i rozliczaniu wniosków w programie Czyste powietrze.
 • Projekt Odnawialne Żródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na pelet z dotacją ok. 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 2018 – 2020.
 • Projekt Odnawialne Żródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II – montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na pelet z dotacją ok. 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 2018 – 2020.

Julita Labus-Kowalska

Marian Czyżewski

W TROSCE O ZWIERZĘTA

3 lutego 2020

21 stycznia 2020r. w ramach programu „Bliżej lasu” oraz we współpracy z Kołem Łowieckim „Grunwald” zorganizowano wyjazd do paśnika znajdującego się w pobliżu bloków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. W wyjeździe wzięli udział chętni uczniowie z klas II i III, którzy korzystają ze świetlicy Szkoły Podstawowej im. M. Kolbego w Teresinie, aby dostarczyć pożywienie dla zwierząt i ptaków. Uczniowie wykazali się wielkim sercem i zabrali ze sobą różne produkty. Wśród nich znajdowały się marchewki, jabłka, nasiona, suchy chleb oraz buraki i ziemniaki. Mamy nadzieje, że z tej wspaniałej uczty skorzystają bytujące na pobliskich polach bażanty, zające oraz inne zwierzęta leśne. Ponadto uczniowie spotkali się z przedstawicielami Koła  Łowieckiego „Grunwald” – p. Tomaszem Brzeskim i p. Markiem Misiakiem, którzy przekazali informacje o celowości takiego dokarmiania, jak również udzielili odpowiedzi na zadawane przez dzieci pytania. Dzięki uprzejmości p. Misiaka uczestniczy mogli obserwować przez lornetkę różne zwierzęta znajdujące się w oddali. Mieliśmy szczęście i udało nam się wypatrzeć odpoczywającą na polu czaplę. Opiekunkami były Beata Pałuba i Sylwia Nowacka. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom koła i z niecierpliwością  oczekujemy kolejnego spotkania.

Beata Pałuba

Sylwia Nowacka

WALKA Z AZBESTEM W GMINIE TERESIN

20 stycznia 2020

Wzorem lat ubiegłych mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Teresin w roku 2020 wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. Inwestycja realizowana będzie w roku 2020. Środki pozyskane przez Gminę Teresin przeznaczone będą tylko i wyłącznie na demontaż, przewiezienie i utylizację azbestu, natomiast nie mogą być wydatkowane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Teresin. W związku z ograniczoną ilością środków o zakwalifikowaniu do dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

– dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie;

– dokumentację fotograficzną potwierdzającą aktualny stan pokrycia dachu lub materiałów (zawierających azbest).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Teresin, (Referat Mienia i Środowiska, budynek po byłej aptece, I piętro, ul. Zielona 18, tel. 46 864 25 68, 46 864 25 33).

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił Program dotyczący zbiórki folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

7 listopada 2019

Wójt Gminy Teresin informuje, że Gmina Teresin zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 1. Wnioski od rolników przyjmowane będą do 09.12.2019 roku (wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane). [Wniosek do pobrania]
 2. Jeden rolnik może złożyć jeden wniosek w ramach Programu. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin w godzinach pracy urzędu.
 3. Na podstawie złożonych wniosków Gmina przygotuje wniosek zbiorczy o dofinansowanie. Program ma charakter konkursu i w przypadku nieotrzymania przez Gminę Teresin dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.
 4. Odbiór odpadów wskazanych we wniosku będzie realizowany z miejsca wskazanego przez mieszkańca we wniosku (we wniosku może być wskazany jeden adres). Odbierane będą wyłącznie odpady czyste, posegregowane wg frakcji i koloru.
 5. Odbiór odpadów realizowany będzie na postawie złożonego wniosku do ilości wskazanej we wniosku.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH , NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

12 czerwca 2019

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), Uchwały nr VII/95/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę nr XIII/89/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 roku poz. 6879), Wójt Gminy Teresin

zawiadamia,

że od dnia 01.08.2019 roku ulega zmianie wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Miesięczna opłata ustalona jest jako iloczyn miesięcznej stawki (dla odpadów selektywnie odbieranych 17 zł od osoby, zaś dla nieselektywnych wynosi 40 zł od osoby) i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie z danymi wynikającymi ze złożonej deklaracji.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji. Wysokość aktualnej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji, będzie wskazana w zawiadomieniu, które zostanie doręczone do Państwa.

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawki, dotyczy jedynie właścicieli nieruchomości, w stosunku do których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed dniem 1 sierpnia 2019 roku..

Należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych można wpłacać na indywidualne konto lub konto Urzędu: BS 30 9284 0005 0012 3389 2000 0030.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wskazanej w zawiadomieniu, Wójt Gminy Teresin wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty.

WIOSENNE SPRZĄTANIE SOŁECTWA SZYMANÓW

12 kwietnia 2019

To już po raz piąty mieszkańcy Szymanowa, którym zależy na ochronie środowiska oraz czystości i estetyce wsi, spotkali się w sobotnie przedpołudnie na parkingu przed kościołem. Obecny był sołtys Robert Ziomski, wszyscy członkowie rady sołeckiej, radny Hubert Konecki, inicjator akcji wiosennego sprzątania oraz liczna grupa mieszkańców Szymanowa, głównie młodzieży – w sumie ponad 30 osób.

Działania rozpoczęliśmy według schematu, który sprawdził się w poprzednich latach. Sołtys podzielił wszystkich zebranych na trzy grupy i zaczęliśmy sprzątanie. Po godzinie zbierania śmieci sołtys  z dwoma uczestnikami sprzątania zaczęli zbierać worki pełne śmieci na przyczepę. Okazało się, że niestety jest ich więcej niż w poprzednim roku, ale ze względu na dużą ilość uczestników akcji, wszystkie prace zakończyliśmy w ciągu trzech godzin.

Po ciężkiej pracy wszyscy spotkaliśmy się przy ognisku, które zostało przygotowane przez sołtysa oraz członków rady sołeckiej Szymanowa. Zjedliśmy kiełbaski, wypiliśmy herbatę, ale przede wszystkim mogliśmy porozmawiać o sprawach, które dotyczą naszego sołectwa.

Zachęcamy mieszkańców naszej miejscowości, a szczególnie tych, którzy jeszcze ani razu nie wzięli udziału w tej pożytecznej dla środowiska oraz naszej wsi akcji, do przyłączenia się do nas. Liczymy też, że być może w przyszłym roku dołączą do nas inne wsie z terenu gminy Teresin.

Dziękujemy wszystkim osobom, które tego dnia znalazły czas dla tak szczytnego celu – panu Kazimierzowi Koneckiemu mieszkańcowi naszej wsi, za pokrycie części kosztów związanych z organizacją ogniska oraz panu Markowi Misiakowi – dyrektorowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za zakup worków oraz odbiór śmieci.

Mam nadzieję do zobaczenia za rok, w jeszcze liczniejszym składzie.

Radny Szymanowa

Hubert Konecki

 

Wielkość czcionki
Kontrast