Ochrona środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił Program dotyczący zbiórki folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

7 listopada 2019

Wójt Gminy Teresin informuje, że Gmina Teresin zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 1. Wnioski od rolników przyjmowane będą do 09.12.2019 roku (wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane). [Wniosek do pobrania]
 2. Jeden rolnik może złożyć jeden wniosek w ramach Programu. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin w godzinach pracy urzędu.
 3. Na podstawie złożonych wniosków Gmina przygotuje wniosek zbiorczy o dofinansowanie. Program ma charakter konkursu i w przypadku nieotrzymania przez Gminę Teresin dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.
 4. Odbiór odpadów wskazanych we wniosku będzie realizowany z miejsca wskazanego przez mieszkańca we wniosku (we wniosku może być wskazany jeden adres). Odbierane będą wyłącznie odpady czyste, posegregowane wg frakcji i koloru.
 5. Odbiór odpadów realizowany będzie na postawie złożonego wniosku do ilości wskazanej we wniosku.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH , NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

12 czerwca 2019

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), Uchwały nr VII/95/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę nr XIII/89/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 roku poz. 6879), Wójt Gminy Teresin

zawiadamia,

że od dnia 01.08.2019 roku ulega zmianie wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Miesięczna opłata ustalona jest jako iloczyn miesięcznej stawki (dla odpadów selektywnie odbieranych 17 zł od osoby, zaś dla nieselektywnych wynosi 40 zł od osoby) i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie z danymi wynikającymi ze złożonej deklaracji.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji. Wysokość aktualnej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji, będzie wskazana w zawiadomieniu, które zostanie doręczone do Państwa.

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawki, dotyczy jedynie właścicieli nieruchomości, w stosunku do których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed dniem 1 sierpnia 2019 roku..

Należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych można wpłacać na indywidualne konto lub konto Urzędu: BS 30 9284 0005 0012 3389 2000 0030.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wskazanej w zawiadomieniu, Wójt Gminy Teresin wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty.

WIOSENNE SPRZĄTANIE SOŁECTWA SZYMANÓW

12 kwietnia 2019

To już po raz piąty mieszkańcy Szymanowa, którym zależy na ochronie środowiska oraz czystości i estetyce wsi, spotkali się w sobotnie przedpołudnie na parkingu przed kościołem. Obecny był sołtys Robert Ziomski, wszyscy członkowie rady sołeckiej, radny Hubert Konecki, inicjator akcji wiosennego sprzątania oraz liczna grupa mieszkańców Szymanowa, głównie młodzieży – w sumie ponad 30 osób.

Działania rozpoczęliśmy według schematu, który sprawdził się w poprzednich latach. Sołtys podzielił wszystkich zebranych na trzy grupy i zaczęliśmy sprzątanie. Po godzinie zbierania śmieci sołtys  z dwoma uczestnikami sprzątania zaczęli zbierać worki pełne śmieci na przyczepę. Okazało się, że niestety jest ich więcej niż w poprzednim roku, ale ze względu na dużą ilość uczestników akcji, wszystkie prace zakończyliśmy w ciągu trzech godzin.

Po ciężkiej pracy wszyscy spotkaliśmy się przy ognisku, które zostało przygotowane przez sołtysa oraz członków rady sołeckiej Szymanowa. Zjedliśmy kiełbaski, wypiliśmy herbatę, ale przede wszystkim mogliśmy porozmawiać o sprawach, które dotyczą naszego sołectwa.

Zachęcamy mieszkańców naszej miejscowości, a szczególnie tych, którzy jeszcze ani razu nie wzięli udziału w tej pożytecznej dla środowiska oraz naszej wsi akcji, do przyłączenia się do nas. Liczymy też, że być może w przyszłym roku dołączą do nas inne wsie z terenu gminy Teresin.

Dziękujemy wszystkim osobom, które tego dnia znalazły czas dla tak szczytnego celu – panu Kazimierzowi Koneckiemu mieszkańcowi naszej wsi, za pokrycie części kosztów związanych z organizacją ogniska oraz panu Markowi Misiakowi – dyrektorowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za zakup worków oraz odbiór śmieci.

Mam nadzieję do zobaczenia za rok, w jeszcze liczniejszym składzie.

Radny Szymanowa

Hubert Konecki

 

WALKA Z AZBESTEM W GMINIE TERESIN

29 stycznia 2019

Wzorem lat ubiegłych mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Teresin w roku 2019 wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. Inwestycja realizowana będzie w roku 2019. Środki pozyskane przez Gminę Teresin przeznaczone będą tylko i wyłącznie na demontaż, przewiezienie i utylizację azbestu, natomiast nie mogą być wydatkowane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Teresin. W związku z ograniczoną ilością środków o zakwalifikowaniu do dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

– dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie;

– dokumentację fotograficzną potwierdzającą aktualny stan pokrycia dachu lub materiałów (zawierających azbest).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Teresin, (Referat Mienia i Środowiska, budynek po byłej aptece, I piętro, ul.Zielona 18, tel. 46 864 25 68, 46 864 25 62).

Program ograniczenia niskiej emisji

10 grudnia 2018

Szanowny Mieszkańcu,

Gmina Teresin ma obowiązek opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji” (PONE). Dlatego też obecnie prowadzona jest akcja inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych na terenie Gminy. Jej celem jest ocena zainteresowania Mieszkańców wymianą źródeł ciepła na ekologiczne i niskoemisyjne. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą także zaplanować przyszłe dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.

Ankieta jest dobrowolna, ma charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy zobowiązania. Podane informacje będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji PONE i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Zwracamy się wiec z prośbą o wypełnienie ankiety  dostępnej na:

lub o uzupełnienie dostarczonej ankiety i przekazanie jej do Urzędu w następujący sposób:

 • e-mailem na adres: ochronasrodowiska@teresin.pl lub pgn@auipe.pl – plik Word, skan lub zdjęcie wypełnionej ankiety,
 • pocztą na adres: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii, ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź,
 • osobiście – Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, Biuro Obsługi Mieszkańca.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej w dogodny dla Państwa sposób do 31 grudnia 2018 roku.

Za zbieranie i przetwarzanie danych odpowiedzialna jest Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii z siedzibą w Łodzi.

Informacja w sprawie zakazu stosowania paliw złej jakości

19 czerwca 2018

Wójt Gminy Teresin przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 162/17 Sejmiku Województwa  Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 roku, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku poz. 9600)  od dnia 1 lipca 2018 roku zaczyna obowiązywać zakaz stosowania następujących paliw:

 1. mułków i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających  odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Wielkość czcionki
Kontrast