Inwestycje

Konsultacje społeczne na temat lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego

20 lutego 2020

Szanowni Państwo,

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Komunikat Rady Społecznej ds. CPK

17 września 2019

Po przeprowadzonych konsultacjach Rada Społeczna ds. CPK przygotowała i przekazała do spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. projekt zmian w ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym z dnia 10 maja 2018 oraz w niektórych innych ustawach. Celem zaproponowanych zmian jest zapewnienie znacznie większego zabezpieczenia interesów mieszkańców i posiadaczy nieruchomości w związku z planowaną inwestycją.

Jednocześnie informujemy, że przygotowanie niniejszego dokumentu nie oznacza końca konsultacji w sprawie ustawy o CPK. Rada Społeczna w dalszym ciągu będzie analizować i opiniować zarówno kolejne wersje ustawy o Centralnym  Porcie Komunikacyjnym jak i inne akty prawne związane z ewentualną inwestycją, w celu ochrony interesów społeczności lokalnej.

Wspomniany projekt znajduje się w załączniku. [Do pobrania]

Robert Pindor

Przewodniczący Rady Społecznej ds. CPK

TUNEL W TERESINIE CORAZ BLIŻEJ

12 kwietnia 2019

 Zakończyło się postępowanie przetargowe dotyczące realizacji wykonania dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu drogi powiatowej w centrum gminy Teresin.

Poznaliśmy firmę, która zajmie się przygotowaniem projektu dla jednej z największych w ostatnich latach inwestycji drogowych realizowanych wspólnie przez samorząd powiatowy i Gminy Teresin oraz PLK SA.

Wybudowanie, zwanego fachowo, skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi pod linią kolejową w Teresinie, to od lat niespełnione marzenie mieszkańców nie tylko tutejszej gminy.

Realna wizja

Z każdym kolejnym rokiem na trasie Warszawa – Poznań zwiększa się ruch kolejowy. To powoduje, iż zapory na ulicach Kolbego i Szymanowskiej zamknięte są nie tylko częściej, ale i na dłużej. Sznur pojazdów oczekujących na ich podniesienie ciągnie się przez długość obydwu części powiatowej drogi. Codziennie tworzą się tu irytujące kierowców długie korki.

Stąd władze powiatu sochaczewskiego, gminy Teresin i PKP Linii Kolejowych SA czynią starania, by problem udało się wreszcie rozwiązać. Dzięki aktywnemu wsparciu posła ziemi sochaczewskiej Macieja Małeckiego, wizja tunelu staje się coraz bardziej realna.

Przypomnijmy, na początku ubiegłego roku w siedzibie Polskich Linii Kolejowych podpisane zostało porozumienie pomiędzy samorządami Gminy Teresin i Starostwa Powiatowego w Sochaczewie  a PLK S.A., w sprawie współfinansowania inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, pod którą będzie przeprowadzona droga powiatowa.

Wykonają projekt

Po tym wydarzeniu samorząd powiatowy zabrał się do przygotowania specyfikacji przetargowej na wykonanie projektu technicznego tunelu.

Na ogłoszony przetarg ostatecznie odpowiedziały cztery firmy (w tym jedna oferta złożona po terminie), dwie z Warszawy i po jednej z Wrocławia i Katowic. Po wnikliwej analizie uznano, iż wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę teresińskiego tunelu zajmie się stołeczna spółka z o.o. „CertusVia”.

Dodajmy, iż zamawiający w postępowaniu zastosował tzw. „procedurę odwróconą”. Oznacza to, iż w pierwszej kolejności dokonano oceny ofert, a następnie zbadano, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Teraz, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, podpisana zostanie umowa na zadanie wykonania projektu, którego wartość wyniesie ponad 963,2 tys. zł. Finansowaniem po połowie podzielą się PLK oraz Gmina Teresin. Projektant będzie miał ok. 1,5 roku na realizację zamówienia, które obejmuje opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Sztandarowa inwestycja powiatu sochaczewskiego i gminy Teresin posuwa się do przodu. Bezkolizyjne skrzyżowanie kolejowo-drogowe ma być wyposażone także w chodnik i ścieżkę rowerową. Po wykonaniu dokumentacji i określeniu zasad współpracy oraz dalszego sposobu finansowania, będzie można przystąpić do budowy.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

 

 

Ręka na pulsie

7 marca 2019

 Centralny Port Komunikacyjny

            Podczas V. sesji Rady Gminy radni przegłosowali uchwałę w sprawie przystąpienia do współpracy z Gminami Baranów i Wiskitki, której kluczowym elementem jest ustalenie zasad i wyboru członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przyjęli jednocześnie Regulamin Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przewodniczący Linard nakreślił radnym historię prac nad przygotowaniem regulaminu powołania rady społecznej. We wrześniu 2018 roku doszło do spotkania grupy inicjatywnej składającej się z wójtów i przewodniczących rad zainteresowanych gmin. W tym gremium stworzony został projekt regulaminu, który przekazano następnie do konsultacji pełnomocnikowi rządu ds. CPK. Odbyło się jeszcze kilka spotkań w Ministerstwie Infrastruktury, ale nie przyniosły one żadnych znaczących rozwiązań, poza tym, że strona rządowa próbowała „zaadaptować” regulamin do swoich potrzeb.

Mocno zaangażowany w sprawę Tadeusz Szymańczak – poseł na Sejm I. kadencji i działacz społeczny, zabierając głos podczas obrad Rady Gminy Teresin, wyraził opinię, że nie wierzy w powstanie lotniska. Jako główną przyczynę wskazał niezapisanie w budżecie państwa na 2019 rok odpowiednich środków na ten cel. Innym, nie mniej istotnym potwierdzeniem tezy posła Szymańczaka, jest fakt rezygnacji ze stanowiska prezesa spółki celowej do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego Jacka Bartosiaka.

Swoją opinię w tej sprawie zaprezentował również zastępca wójta Marek Jaworski, który wyraził zadowolenie z faktu przystąpienia do współpracy z zainteresowanymi gminami Baranów i Wiskitki. Ręka na pulsie w tym przypadku świadczy o tym, że nie jest nam obojętna przyszłość – podkreślił zastępca wójta Marek Jaworski. Obecność i aktywność rady społecznej gwarantuje rzetelną informację, a przede wszystkim spójne i jednoznaczne stanowisko objętych rządowym projektem trzech gmin, na terenie których planowana jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Tomasz Daczko

Spotkanie w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego

17 kwietnia 2018

Pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 13 kwietnia 2018r., w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Baranów, Gminy Teresin oraz Gminy Wiskitki z Pełnomocnikiem Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczpospolitej Polskiej „Solidarność” –  sekretarzem stanu Mikołajem Wildem.

Gminę Baranów reprezentował Wójt Andrzej Kolek, Gminę Teresin – Wójt Marek Olechowski, zaś Gminę Wiskitki reprezentowali: Wójt Franciszek Grzegorz  Miastowski oraz z-ca Beata Stępniewska. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Zespołu Urbanistycznego w Wiskitkach – Pani Jadwiga Jeznach oraz Pani Aleksandra Miastowska.

Podczas spotkania Minister Wild poinformował , że tereny tych trzech ww. gmin obejmują potencjalny obszar oddziaływania inwestycji jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczpospolitej Polskiej „Solidarność”.

Pragniemy również Państwa poinformować, że w najbliższym czasie Ministerstwo Infrastruktury udostępni  stronę internetową, na której będą  przedstawiane informacje o działaniach rządu w tej ważnej dla naszych gmin inwestycji.

Porozumienie w sprawie budowy tunelu!

18 stycznia 2018

Porozumienie w sprawie budowy tunelu!

 

Na taką wiadomość mieszkańcy gminy Teresin czekali latami. To, o co zawsze zabiegał wójt Marek Olechowski wreszcie stanie się faktem. Władze gminy Teresin, powiatu sochaczewskiego praz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały wspólne porozumienie w sprawie współfinansowania dokumentacji projektowej tunelu pod torami w centrum Teresina. Dokument podpisano w środę 17 stycznia br. w siedzibie PLK w Warszawie.

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli – Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Marek Olechowski, wójt gminy Teresin i Krzysztof Pietras, z-ca dyrektora Regionu Centralnego PKP PLK S.A. w obecności prezesa spółki Ireneusza Merchela oraz ministra Macieja Małeckiego, który wydatnie przyczynił się do tego, że takie porozumienie zostało osiągnięte.

Porozumienie określa zasady i warunki współpracy w pierwszej fazie inwestycji. W latach 2018 – 2019, opracowana zostanie dokumentacja projektowa, kosztorys oraz pozyskane będą decyzje administracyjne potrzebne do realizacji zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej to około 1,2 mln zł. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sfinansują 50% w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.

W latach 2020 – 2021, po określeniu zasad współpracy i finansowania, będzie można przystąpić do budowy. Realizację szacuje się na około 24 mln zł. Udział PLK przy współfinansowaniu inwestycji może wynieść do 50% kosztów w zakresie dokumentacji projektowej i robót budowlanych z zastrzeżeniem, że łączna kwota nie przekroczy 12 mln zł.

Po wielu latach starań wreszcie zapadła decyzja, że możemy, przy współfinansowaniu w równych częściach 50/50 zrealizować tę jakże ważną inwestycję. To porozumienie stanowi przełom i zamyka cały etap dyskusji, o tym, czy w ogóle tunel powstanie. Tak, powstanie i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, to niesamowita sprawa dla wszystkich mieszkańców naszej gminy – powiedział wójt Marek Olechowski.

 Marcin Odolczyk

Wielkość czcionki
Kontrast