Bez kategorii

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030

logo gminy teresin 23 maja 2023

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412) uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Teresin oraz uchwałą Nr LVIII/439/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Teresin oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 23 maja 2023 r. do 26 czerwca 2023 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy ul. Zielona 20 96-515 Teresin (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańca,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fundusze@teresin.pl

 

Strategia_Teresin_do konsultacji_23.05

Formularz_uwag_konsultacji_spolecznych w gminie_Teresin

 

MISTRZOSTWA MAZOWSZA U14 W LEKKIEJ ATLETYCE

17 maja 2023

Impreza sportowa pn. „Mistrzostwa Mazowsza w Lekkiej Atletyce U14” odbędzie się 27 maja 2023 r. W ramach mistrzostw przewidziano różne lekkoatletyczne konkurencje biegowe, techniczne oraz rozstawne. Miejsce – stadion lekkoatletyczny GOSiR al. XX – Lecia 32, godz. 10.00

Impreza sportowa pn. „Mistrzostwa Mazowsza w Lekkiej Atletyce U14” odbędzie się 27 maja 2023 r.

W ramach mistrzostw przewidziano różne lekkoatletyczne konkurencje biegowe, techniczne oraz rozstawne.

Miejsce – stadion lekkoatletyczny GOSiR al. XX – Lecia 32, godz. 10.00

Konkurencje:

K: 2000 chód, 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, skok w dal, kula 2kg, skok wzwyż, 80 mppł (U14-76,2), 4×100.

M: 3000 chód, 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, skok w dal, kula 4kg, skok wzwyż, 100 mppł (U14-83,8), 4×100.

 

 

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

232 rodcznica uchwalenia konstytucji 3 maja 4 maja 2023

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO!

3 maja w Szymanowie odbyły się gminne uroczystości związane z 232. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Urząd Gminy Teresin oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie.

232 rodcznica uchwalenia konstytucji 3 maja

Tegoroczne obchody rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny w miejscowym kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. kan. Pawła Kozakowskiego, kapelana Sióstr Niepokalanek oraz proboszcza ks. Roberta Sierpniaka, z udziałem pocztów sztandarowych OSP w Szymanowie i Skrzelewie oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie. W wygłoszonym przemówieniu wójt Gminy Teresin zaakcentował wagę Święta Konstytucji 3 Maja w kontekście tworzenia wolnej, trwałej, niezagrożonej, a nade wszystko suwerennej Rzeczypospolitej.

Po eucharystii, wydarzenie będące hołdem dla twórców oraz obrońców Konstytucji 3 Maja, zakończyło złożenie wiązanek biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

2 maja mieszkańcy Gminy Teresin gremialnie przyłączyli się do akcji #mojaflaga z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowymi barwami udekorowane zostały nie tylko szkoły, budynki użyteczności publicznej i główne ulice miejscowości naszej gminy, ale także domy prywatne. W ten sposób daliśmy wyraz pamięci o narodowych symbolach, podkreślając ich wagę dla wszystkich Polaków.

 

Redakcja

 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W GMINIE TERESIN

Fot. ilustracyjna,Lampa uliczna typu LED, pixabay 13 stycznia 2023

Do Gminy Teresin wkracza nowoczesne i inteligentne oświetlenie. W grudniu 2022 r. rozpoczęła się jego kompleksowa przebudowa. Wykonawcą, wybranym w publicznym przetargu, jest firma SPIE Elbud Gdańsk S.A. specjalizująca się w budowie stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, linii kablowych i napowietrznych na wszystkich poziomach napięć oraz w ich modernizacji i remontach. Przebudowie podlegać będzie 2396 punktów oświetleniowych na terenie całej gminy. Prace modernizacyjne potrwają do sierpnia.

– Obecne oświetlenie uliczne w Gminie Teresin złożone jest w zdecydowanej większości z opraw sodowych i znikomej z opraw rtęciowych o różnych mocach. Jedynie 12 opraw to lampy typu LED. Nie jest zachowana równomierność oświetlenia. Istniejące sterowanie oświetleniem polega na stosowaniu zegarów astronomicznych, co nie pozwala na inteligentne sterowanie natężeniem oświetlenia, okresowym ściemnianiem i jego redukcją stosownie do pory nocy. Łączna moc zastosowanych źródeł oświetlenia to 185,94 kW, a roczne zużycie energii elektrycznej przed modernizacją wynosiło 771 MWh/rok – informuje specjalista ds. zarządzania energią Urzędu Gminy Marian Czyżewski.

Zaplanowana przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie zakłada wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED na istniejących słupach. Ponadto, zgodnie z opracowanym przed modernizacją audytem efektywności energetycznej oświetlenia, zaplanowano dołożenie 405 sztuk opraw dodatkowych na już istniejących słupach. Nowym elementem, pozwalającym na uzyskanie dużych oszczędności energii, będzie wprowadzenie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. Z uwagi na bardzo dobry stan oświetlenia ulicznego w ulicy Kampinoskiej – oprawy nie będą tam wymieniane, a jedynie przystosowane do nowego systemu sterowania.

Planowana w ramach projektu modernizacja oświetlenia doprowadzi w efekcie do radykalnego obniżenia mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych oraz energochłonności oświetlenia w przeliczeniu na jeden punkt świetlny, a co za tym idzie, do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery. Łączna moc źródeł oświetlenia po modernizacji wyniesie 105,17 kW. Przewidywane jest roczne zużycie energii po modernizacji w wysokości 356 MWh/rok (spadek zużycia energii – 415 MWh/rok, spadek emisji CO2  – 298,385 ton/rok).

Jeśli chodzi o korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii oświetleniowych, szacuje się, że wybierając oświetlenie LED oraz dzięki zastosowaniu systemów zarządzania oświetleniem, które optymalizują pracę systemu oświetleniowego, osiągniemy oszczędności rzędu 60% w porównaniu do technologii konwencjonalnych. To jedna z największych inwestycji w tym zakresie w naszym regionie. Jej efektem będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu przez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych – podkreśla wójt Marek Olechowski.

Prace modernizacyjne, zgodnie z umową, będą trwały do 18 sierpnia 2023 r. Łącznie wymiana oświetlenia na terenie całej gminy będzie kosztować niemal 5.658.000,00 zł, a finansowanie inwestycji złożone będzie z 3 źródeł: środków dotacyjnych z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000 zł, niskooprocentowanej, umarzalnej w 30% pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.700.000 zł oraz środków własnych Gminy w kwocie 1.458.000 zł.

Z uwagi na bardzo rozległy zakres prac, próby rozruchowe, prace łączeniowe możliwe są krótkotrwałe przerwy w działaniu oświetlenia, jak również załączanie oświetlenia w trakcie dnia, za co Mieszkańców uprzejmie przepraszamy.

Redakcja

 

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

LXVI Rady Gminy Teresin, 12 stycznia 2023 r. 13 stycznia 2023

Sesja LXVI 12 stycznia 2023 r.

Głównym powodem zwołania LXVI sesji Rady Gminy była konieczność dokonania korekt w budżecie. Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 387.090,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Radni podjęli także decyzje dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2023-2038.

W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy wprowadziła zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Podwyższono do 200% kwoty kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla osób w ramach modułu I – dla dzieci i młodzieży oraz modułu II – dla osób dorosłych.  Jednocześnie radni postanowili odstąpić od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Redakcja

 

 

ZUS wystawi mLegitymację

Infografika 13 stycznia 2023
Infografika

Infografika

Od 9 stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji.

Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

 Po więcej informacji zapraszamy na  stronę internetową: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/mlegitymacja

KS TERESIN – ZIMOWE PRZYGOTOWANIA W JESIENNEJ AURZE

KS Teresin - zimowe przygotowania w jesiennej aurze 11 stycznia 2023

Świąteczno-noworoczna gorączka już za nami. Był Mikołaj z workiem prezentów, przywitaliśmy nowy – 2023 rok, a zaraz potem orszak Trzech Króli. Przed nami zimowy okres przygotowań do rundy wiosennej, a pierwszy trening w bieżącej przerwie, piłkarze pierwszego zespołu seniorów KS Teresin przeprowadzą 23 stycznia.

– Gdybyśmy dysponowali własnym, pełnowymiarowym boiskiem wyposażonym w sztuczną nawierzchnię, zapewne rozpoczęlibyśmy przygotowania nieco wcześniej – tłumaczy trener Sebastian Kęska. – Wprawdzie za oknami zamiast śniegu mamy typowo jesienną aurę, ale przy niemal stałych opadach deszczu korzystanie z naturalnej murawy naszego obiektu oznaczałoby jej całkowitą dewastację. Wynajem boisk wiąże się z kosztami, dlatego dostosowujemy się do realiów i przez najbliższe dwa tygodnie jeszcze odpoczywamy. Na przełomie stycznia i lutego ruszymy ostro z treningami, zgodnie z planem przygotowań, który zrealizujemy w całości. W kwestiach ewentualnych zmian kadrowych szkoleniowiec również nie udziela konkretnych informacji, argumentując, że pełną wiedzą będzie dysponował dopiero po pierwszym tygodniu treningów. –  Jakiekolwiek deklaracje ze strony piłkarzy o chęciach zmian klubowych barw, dotychczas do mnie nie dotarły – uspokaja Kęska. –  Na pewno ponownie dołączy do nas kilku młodych kandydatów do gry w piątej lidze, którym będziemy się uważnie przyglądać. Czekamy z niecierpliwością na powrót dwóch Kamilów – Smolińskiego i Stencla, którzy są w trakcie rehabilitacji i powoli powracają do pełni sił. Inny nasz rekonwalescent – Michał Kowalski, dodatkowo negocjuje z bratem Konradem, dobrym bramkarzem, którego chętnie widzielibyśmy ponownie w naszym klubie. Czekamy również na decyzję Mateusza Struzika, zdolnego piłkarza, który niestety, jesienią częściej bywał w Warszawie niż w rodzinnym Sochaczewie. Cóż, taki urok życia amatorów, którzy muszą pogodzić uprawianie sportu z pracą zawodową – podsumowuje trener naszej jedynki.

Znane są już terminy zimowych meczów kontrolnych z udziałem zespołu KS. W sobotę 2 lutego, w sparingu rozgrywanym w Grodzisku Mazowieckim rywalem podopiecznych Kęski będzie drugi zespół Pogoni. W kolejną sobotę, 11 lutego, ale już na obiekcie bielańskiego Hutnika, czeka teresinian sprawdzian z ekipą RKS Okęcie. Również w sobotę, 18 lutego odbędzie się gra kontrolna w Babicach z miejscowym Naprzodem. W sobotę 25 lutego zespół KS pojawi się w Pruszkowie i podejmie rywalizację z rezerwami Znicza. Kolejny kontrolny sprawdzian odbędzie się 4 marca w Warszawie, na bocznym boisku obiektu przy Konwiktorskiej. Rywalem ekipy KS będzie najstarszy rocznik CLJ klubu MKS Polonia. W ostatnim meczu zimowych przygotowań, zaplanowanym na dzień 11 marca, a rozgrywanym na obiektach stołecznej AWF, teresinianie zmierzą się z ekipą ligi okręgowej – Deltą Warszawa. W sumie sześć spotkań i co ważne, wszystkie rozegrane będą na sztucznych nawierzchniach.

Po trzynastu meczach rundy jesiennej rozgrywek B-klasy w grupie szóstej, podopieczni trenera Krzysztofa Bargieła zajmują piąte miejsce, mając zaledwie dwa punkty straty do wicelidera – ekipy UKS Ołtarzew. – Pod względem wynikowym, rundę jesienną oceniam pozytywnie – mówi szkoleniowiec drugiego zespołu seniorów KS Teresin. – Rywalizacja na poziomie B-klasy nie dla wszystkich zawodników może być powodem do dumy, zwłaszcza dla chłopców, którzy pretendują do gry na poziomie ligi piątej. Niemniej, młodzi ludzie muszą mieć świadomość, że podstawą uprawiania tej dyscypliny sportu jest udział w cotygodniowej, boiskowej rywalizacji, bo każdy mecz przynosi więcej korzyści niż trening. Kiedyś również grałem w piłkę i pamiętam, że cieszyłem się za każdym razem, gdy mogłem brać udział w meczu, którego stawką były ligowe punkty, bez względu na jakim poziomie toczyła się rywalizacja – wspomina z nostalgią Bargieł.

Jesienią w drugim zespole, w rozgrywkach B-klasy, zagrało w sumie pięćdziesięciu piłkarzy.    – To spora grupa, ale dzięki temu nikt nie może mi zarzucić, że nie otrzymał szansy zaprezentowania swoich umiejętności – podkreśla szkoleniowiec.  – Grali wszyscy Ci, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek i systematycznie pojawiali się na treningach. O wyjściowym składzie zespołu decyduje przede wszystkim konkurencja, dlatego zawsze stawiam na najlepszych, bo w ligach seniorskich główny nacisk kładziony jest nie na rozwój, ale na wynik. Dodatkowo, gdy trener pierwszego zespołu decyduje, by jego rezerwowi grali w mojej drużynie, muszę zrobić miejsce w wyjściowym składzie dla chłopaków z pierwszego zespołu. I właśnie z tego powodu dwóch dobrych piłkarzy zrezygnowało z gry w drugim zespole KS Teresin. Nie zadawalała ich rola zmienników i wielka szkoda, bo w klubie, w którym pierwszy zespół rywalizuje na poziomie piątej ligi, drugi zespół powinien walczyć na poziomie przynajmniej A-klasy. I do tego zmierzamy – tłumaczy szkoleniowiec.

Tekst i fot. PiWo

 

PREMIERA KSIĄŻKI MICHAŁA ODOLCZYKA

Podczas spotkania była możliwość nabycia książki z podpisem Autora 25 października 2022

21 października 2021 r. w teresińskim Dworcu TO.Kultura miała miejsce premiera drugiej książki Michała Odolczyka „Solanka”. Usłyszeliśmy wybrane fragmenty powieści w interpretacji Izabeli Goryniak, dziennikarki portalu e-Sochaczew a jednocześnie jej redaktorki. Twórca zdradził źródła inspiracji przy pisaniu swojego utworu. Była też możliwość nabycia książki i zdobycia autografu autora.

Kim jest sam autor? Michał Odolczyk to podróżnik, miłośnik kolei, aktywista i działacz społeczny. Studiował socjologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako pisarz zadebiutował zbiorem reportaży „14:25 do Irkucka. Moja Syberia”, który został bardzo dobrze przyjęty przez czytelników. W swoich utworach analizuje różnice społeczne i szuka ludzkich historii podszytych ważnymi tematami współczesnego europejskiego świata.

Podczas blisko godzinnej rozmowy z pisarzem, prowadząca spotkanie – Izabela Goryniak – dopytywała o to, co wpłynęło na taką a nie inną kreację bohaterów i świata przedstawionego w powieści, skąd czerpał inspiracje, w jaki sposób zbierał materiał faktograficzny. I jak się okazało, było nią przede wszystkim zainteresowanie lokalną historią przefiltrowane przez bagaż własnych, życiowych doświadczeń, obserwacji, wiedzę i wrażliwość. Bardzo ważne są w „Solance” mocno wyeksponowane emocje, przede wszystkim zaś strach. Bo jak pisze jej redaktorka Izabela Goryniak, jest to powieść (…) gęsta od znaczeń, warstw i emocji, kłująca jak kolczasta roślina, niepozwalająca na obojętność. Osadzona w realiach Teresina i okolic z lat 60. XX wieku opowieść przenosi czytelnika do drobiazgowo odtworzonych wiejskich zagród, cukrowni w Guzowie, stacyjek i lasów i prowadzi przez cały wachlarz emocji – od wzruszeń pierwszej miłości, przez niepewność i obawę do obezwładniającego strachu, który eskaluje przemocą. Mazowiecka przyroda, zmierzch, świt i dym z komina wąskotorowego parowozu są równie ważnym bohaterami opowiadanej historii, jak ludzie i ich uczucia.

Spotkanie zgromadziło liczną publiczność, która po jego zakończeniu mogła zakupić powieść „Solanka” z autografem autora.  Warto nadmienić, że publikację wsparły Teresiński Ośrodek Kultury, Gmina Teresin, C.H. Robinson oraz e-Sochaczew.

Jeśli szukacie nietuzinkowych książek z lokalnym akcentem w tle, to powieść Michała Odolczyka na pewno spełni te oczekiwania. Zachęcamy zatem do lektury i zakupu. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z autorem pod nr tel. 507 079 397.

Redakcja

Wielkość czcionki
Kontrast