Bez kategorii

TERESIŃSKI KLUB SENIORA „RADOSNA JESIEŃ” WŚRÓD ZWYCIĘZCÓW PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE”

24 sierpnia 2020

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego ogłosiło rozstrzygnięcie konkursu „Działaj lokalnie”. To rywalizacja skierowana głównie do organizacji i grup nieformalnych, służąca docenieniu projektów budujących wspólne dobro. Konkurs jest organizowany w ramach programu polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności. 

– Należymy do grona 77 ośrodków, które działają w Polsce i realizują konkursy w programie Działaj Lokalnie. Zgłoszone do konkursu projekty są niezwykle ciekawe, angażują seniorów, młodszych ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra – informuje Agnieszka Ptaszkiewicz, prezes zarządu POPPS.

18 sierpnia miało miejsce uroczyste podpisanie umów z laureatami tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Wśród nich znalazł się teresiński Klub Seniora „Radosna Jesień”, którego projekt dotyczy powrotu do aktywności sprzed epidemii. Seniorzy chcą zorganizować senioriadę, imprezę sportowo-integracyjną, podczas której będą mogli aktywnie spędzić czas, pośpiewać i pobyć w swoim towarzystwie.

W tegorocznej edycji konkursu pula środków wyniosła 16 000 złotych. Przyznane dotacje wynoszą od tysiąca sześciuset do trzech tysięcy złotych. Wszystkie zaproponowane projekty mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii, przez które zostały znacznie ograniczone dotychczasowe aktywności mieszkańców w małych, lokalnych społecznościach.

Teresiński projekt pod nazwą Jak zapewnić bezpieczeństwo i przywrócić do aktywności seniorów w czasie pandemii” będzie realizowany w okresie od sierpnia do grudnia. W pozyskiwaniu funduszy na jego realizację – jak wyjaśnia prezes zarządu Agnieszka Ptaszkiewicz – pomogły gminy, Akademia Rozwoju Filantropii oraz darczyńcy prywatni i biznesowi.

Klubowi Seniora „Radosna Jesień” składamy serdeczne gratulacje i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektu.

Redakcja, Foto: Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Mimo wakacji radni pracują

9 sierpnia 2020

W czwartek 6 sierpnia br. teresińscy radni spotkali się na obradach XXXVIII sesji Rady Gminy Teresin. Porządek obrad obejmował wiele projektów uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zadecydowali także o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W dalszej części czwartkowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2020-2031. Wprowadzone poprawki są m.in. wynikiem zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 130.025,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice”. Jak poinformowała skarbnik Gminy Agnieszka Rosa, zmiany w budżecie są wynikiem przyznania Gminie Teresin dotacji z Urzędu Statystycznego w wysokości 27.056,00 zł na Powszechny Spis Rolny oraz dotacji z Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy OSP Teresin (20.000 zł), inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Teresin (132.695,00 zł) oraz aktywizację sołectw (po 10.000 zł w ramach tego wsparcia otrzymają sołectwa: Kawęczyn, Teresin Gaj, Maszna i Pawłowice).

– W wydatkach wprowadzamy nowe zadania inwestycyjne: przebudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kawęczynie (60.000,00 zł) oraz przygotowujemy projekt sieci wodociągowej w Teresinie Gaju (13.500,00 zł). Na wniosek dyrektora SP w Teresinie przeznaczamy 18.500,00 zł na zakup schodołazu, 35.000,00 zł natomiast na projekt przebudowy kotłowni węglowej na gazową w Teresińskim Ośrodku Kultury. O 70.000,00 zł zmniejszamy dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – poinformowała Agnieszka Rosa.

Na zakończenie obrad Maria Wójcicka przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Teresin za 2019 rok, który radni przyjęli jednogłośnie.

Redakcja

 Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

 

Stypendia szkolne 2020/21

4 sierpnia 2020

Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki mogą ubiegać się o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego. Warunkiem koniecznym jest zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Teresin.

Uprawnieni do otrzymania stypendium znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryteria przyznania stypendium – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota – 528 zł. (dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.),

Wysokość stypendium (zasiłku) socjalnego, określa w swej treści decyzja wójta Gminy. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego za jeden miesiąc wynosi aktualnie 248 zł, minimalna – 100 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Teresin, a także pobrać ze strony BIP Gminy Teresin  http://bip.teresin.pl/.

Z treści wniosku oraz załączonych zaświadczeń/oświadczeń powinien wynikać dokładny stan majątkowy rodziny ucznia. W sytuacjach wyjątkowych czy skomplikowanych należy sytuację rodzinną wyjaśnić w załączonym oświadczeniu.

Do wniosku należy dołączyć:

– zaświadczenia dokumentujące dochody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

– dokumenty potwierdzające dochody rodziców lub prawnych opiekunów z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

– aktualne zaświadczenie o bezrobociu z Powiatowego Urzędu Pracy oraz ewentualnym pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,

– zaświadczenie/oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

– informacja o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych ( decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego lub zaświadczenie o stanie majątkowym ) – można uzyskać w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 20, I piętro, pokój nr 12 lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego na terytorium Polski,

– zaświadczenia o spełnianiu innych kryteriów, np. że w rodzinie występuje niepełnosprawność itp.,

– w przypadku uzyskiwania innych niż wymienione wyżej dochodów i niemożliwości ich udokumentowania, jak również w przypadku nieuzyskiwania dochodów – należy złożyć stosowne oświadczenie (formularz OŚ-5.2),

Wnioski po wypełnieniu powinny być potwierdzone przez:

– dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,

– ewidencję ludności (referat ds. obywatelskich) w UG Teresin.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 r., zaś w przypadku uczniów szkół, w których rok szkolny rozpoczyna się 1 października – do 15 października 2020 r.

Wypłata stypendium nastąpi po otrzymaniu pozytywnej decyzji i po złożeniu stosownych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (np. podręczniki, przybory szkolne, pomoce naukowe itp.)

Pełnomocnik ds. oświaty

Bogusław Bęzel

Informacja dla wyborców z Lisic, Pawłowic 1-71, od 96 do końca, Serok-Wsi, Ludwikowa i Serok-Parceli

5 czerwca 2020
Uwaga wyborcy z Lisic, Pawłowic 1-71, od 96 do końca, Seroki-Wieś, Ludwikowa i Serok-Parceli głosujący w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Szkole Podstawowej w Paprotni!
W związku z rozbudową Szkoły Podstawowej w Paprotni oraz koniecznością zapewnienia oddzielnych wejść do Komisji Wyborczych, głosowanie w dniu 28 czerwca br. zostanie przeprowadzone w budynku OSP Paprotnia, ul. Kampinoska 2.
Informujemy, że lokal w OSP Paprotnia znajduje się na I piętrze i nie jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Aby wyborca niepełnosprawny mógł bezpiecznie zagłosować (jeżeli chce osobiście) należy go dopisać do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych np. w obwodzie nr 6 w Paprotni.

TO.K! DZIECIOM

20 maja 2020

Zwykle były wyjazdy, wyjście na lody, do kina, sali zabaw, wyjazd na wycieczkę czy do parku rozrywki. W czasie pandemii większość z tych atrakcji jest niedostępna lub ograniczona. Jak zatem świętować Dzień Dziecka, gdy nie można robić tego, co zwykle?

Teresiński Ośrodek Kultury pamięta o uczestnikach swoich zajęć oraz ich rodzicach. Z myślą o nich oraz wszystkich swoich przyjaciołach, sąsiadach, sympatykach rozpoczyna internetową akcję TO.K! DZIECIOM. Szczegóły akcji zdradziła na facebookowym profilu ośrodka instruktorka teatralna Kasia Rospędowska.

– Nikomu nie trzeba mówić, że ten sezon w Teresińskim Ośrodku Kultury kończy się nieco inaczej niż zazwyczaj. Nie odbędzie się również jedna z naszych ulubionych imprez Piknik „Rodzina Razem”, podczas którego mogliśmy zobaczyć uczestników naszych zajęć artystycznych, którzy występują na scenie. Ale nie załamujemy się. Czekamy na lepsze czasy i mamy dla Was małą niespodziankę. Otóż już od jutra (19 maja), przez kilka najbliższych dni, aż do Dnia Dziecka, będziemy umieszczali dla Was na naszym facebookowym profilu różne filmiki, które przygotowujemy z instruktorami TOK-u specjalnie z myślą o Was, naszych podopiecznych, za którymi bardzo, bardzo tęsknimy. Mam nadzieję, że będzie to dla Was miła niespodzianka zobaczyć nas chociaż na chwilę i że będzie to fajna zapowiedź zajęć artystycznych, które rozpoczną się już jesienią. A na to czekamy z wielką niecierpliwością. Tak więc obserwujcie nasz profil na Facebooku i tam będziecie codziennie dostawać od nas różne ciekawostki i fantastyczne niespodzianki od naszych fantastycznych instruktorów. Pozdrawiamy Was serdecznie.

Kreatywność w czasie pandemii musi wychodzić na nowe poziomy, ale warto podejmować wysiłek, by ten okres był dla dzieci jak najmniej uciążliwy i zapamiętały go dobrze, bo to, że będą go pamiętać jest pewne. Brawo TOK!

Redakcja

 

WÓJT MAREK OLECHOWSKI ODMAWIA PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYBORCÓW POCZCIE POLSKIEJ

27 kwietnia 2020

Bez odpowiedzi pozostanie wniosek Poczty Polskiej, skierowany do teresińskiego samorządu, z żądaniem wydania danych, dotyczących wyborców. Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski odmówił operatorowi pocztowemu przesłania spisu wyborców naszej gminy w związku z ogłoszonymi na 10 maja wyborami prezydenckimi.

Podobne decyzje podjęło już wielu prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów. Wójt Olechowski jako pierwszy i jak dotąd jako jedyny samorządowiec powiatu sochaczewskiego przyjął takie właśnie stanowisko.

Komunikat Wójta Gminy Teresin

Informuję , że jako Administrator Państwa Danych Osobowych, działając na podstawie obecnie obowiązującego prawa, odmówiłem Poczcie Polskiej S.A. przesłania spisów wyborców naszej Gminy.

Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

Przypomnijmy, że Poczta Polska przymierza się do zorganizowania w przyszłym miesiącu pierwszych w historii kraju, w pełni korespondencyjnych wyborów na prezydenta RP. Plan ten budzi jednak mnóstwo kontrowersji między innymi wśród epidemiologów i przedstawicieli samorządów. Pierwsi uważają, że wybory mogą przyczynić się do wzrostu przypadków zachorowań na koronawirusa.  Ci drudzy z kolei zwracają uwagę, że ich zdaniem jest za mało czasu, aby m.in. zrekrutować i przeszkolić komisje wyborcze,  w których zresztą i tak mało kto chce pracować.

Redakcja

POSZLI NA WOJNĘ Z KORONAWIRUSEM

5 kwietnia 2020

W sobotę 4 kwietnia, w późnych godzinach wieczornych, strażacy z OSP w Budkach Piaseckich i Skrzelewa  przeprowadzili dezynfekcję dworca kolejowego Teresin-Niepokalanów, a także tunelu i Skweru Niepodległości. Akcja odbyła się z inicjatywy Tadeusza i Kamila Szymańczaków, którzy dostarczyli środek chemiczny i odpowiedni sprzęt do dezynfekcji. Odkażanie przeprowadzono metodą opryskową i zamgławiającą, płynami o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. To środki medyczne, bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Inicjatywę zaakceptował wójt Marek Olechowski.

Jak podkreśla Tadeusz Szymańczak, działania te mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy korzystających z infrastruktury dworcowej i zminimalizować potencjalne zagrożenie zarażenia koronawirusem. Zapowiedział jednocześnie, że dezynfekcja będzie ponawiana w miarę potrzeb, a od środy, wraz z innymi strażakami-ochotnikami, włączy się do akcji kolportowania maseczek ochronnych. W opublikowanym na You Tube filmie relacjonującym akcję, powiedział:

Wszystkim strażakom i ratownikom medycznym bardzo dziękuję. Jest zapowiedź, że powtórnie taką akcję wykonamy przed świętami. Apelujemy do wszystkich mieszkańców o szczególną ostrożność. Zgłaszającym się do pomocy w naszej akacji dziękujemy i zapraszamy.

Pamiętajmy przy tym, że w tym okresie, w trosce o bezpieczeństwo własne i swoich najbliższych, najlepiej zostać w domu!

Redakcja

Źródło: Fb Tadeusza Szymańczaka

Maseczki ochronne dla wszystkich mieszkańców Gminy Teresin

4 kwietnia 2020

Od słów do czynów – wójt Marek Olechowski złożył zamówienie na zakup 12 tysięcy maseczek ochronnych. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców postanowił, że każdy otrzyma maseczkę antywirusową. Ich dystrybucja ruszyła w najlepsze, tak żeby przed świętami znalazły się u odbiorców. W akcję włączyli się jak zwykle na posterunku  strażacy ochotnicy.

Jeszcze do niedawna maseczka na twarzy wydawała się fanaberią. Czasami sięgały po nią osoby aktywnie uprawiające zimą sporty. W ten sposób chroniły się przed smogiem. Najczęściej jednak była atrybutem mieszkańców Azji. W dobie koronawirusa maseczka na twarzy to jedna z metod ochrony przed wirusem – tak przed jego rozprzestrzenianiem, kiedy już sami możemy być zainfekowani, jak i przed zachorowaniem. W Czechach od kilkunastu dni każdy mieszkaniec, wychodząc z domu, musi obowiązkowo mieć na sobie maseczkę otrzymaną od władz i za tym przykładem idzie Gmina Teresin.

Publikujemy komunikat Wójta Gminy Teresin, Marka Olechowskiego:

Szanowni Państwo, 

Złożyłem zamówienie na zakup 12 tysięcy bawełnianych, antybakteryjnych, pojedynczo zapakowanych maseczek ochronnych. Trafią one do wszystkich domów naszej gminy, dla wszystkich jej mieszkańców. Pierwsza partia zostanie rozprowadzona w najbliższy czwartek, a do końca przyszłego tygodnia (Wielka Sobota) każdy powinien mieć to indywidualne zabezpieczenie.

Te certyfikowane maski można prać w temp. 40-60 stopni C, prasować jak bawełnę, dezynfekować w 70 st. C np. w piekarniku. W tej dużej akcji logistycznej pomogą nasi niezastąpieni, świetni strażacy, druhowie wszystkich, gminnych jednostek OSP! 

Już dziś Wam dziękuję!

Pozdrawiam Państwa serdecznie, życzę zdrowia i proszę o stosowanie wszystkich zaleceń na czas epidemii!

Bądźmy wszyscy „zamaskowani”.

Marek Olechowski 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast