Bez kategorii

Instruktaż obsługi maseczki i prawidłowego mycia dłoni

16 marca 2020

Szanowni Państwo,

przekazujemy linki do nagrania – rozmowy Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbiety Lanc z lekarzem chorób zakaźnych Karoliną Pyziak-Kowalską oraz do instruktażu obsługi maseczki i prawidłowego mycia dłoni:

FILM 1

FILM 2

Jednocześnie informujemy, że w trosce o zdrowie Państwa i Pracowników Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w przypadku konieczności załatwienia spraw skorzystać można z kontaktu drogą elektroniczną lub ewentualnie telefoniczną 22 622 42 32 w. 56 (nr do Kancelarii).

Istnieje również możliwość kontaktu z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej pod adresem pelnomocnik.seniorzy@mcps.com.pl

Mazowiecki Budżet Obywatelski

6 lutego 2020

W 2020 r. Województwo Mazowieckie uruchamia własny Budżet Obywatelski. Ma on służyć aktywizacji mieszkańców tak by mieli oni swobodę w wyborze najważniejszych dla nich przedsięwzięć. Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno projektów inwestycyjnych – koszt max do 1 mln zł (pod uwagę będą brane tylko projekty, które mogą powstać na nieruchomościach należących do województwa) – np. budowa placu zabaw, tężni czy zakup mobilnych gabinetów lekarskich – jak  i nieinwestycyjnych – koszt max do 200 tys. zł, np. organizacja warsztatów, zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe etc..

Na realizację projektów Mazowsze przeznaczyło łącznie 25 mln złotych, z czego 80 proc. (20 mln zł) ma zostać rozdysponowane na projekty podregionalne, a 20 proc. (5 mln) na projekty dotyczące całego województwa. Gmina Teresin znajduje się w tzw. podregionie żyrardowskim, dla którego pula wynosi  ok. 2 mln 275 tys. zł. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Mazowsza, nawet niepełnoletni (wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego) – można zgłosić dowolną liczbę projektów. Aby projekt przeszedł do kolejnego etapu, musi zostać poparty przez minimum 50 mieszkańców Mazowsza. Projekty będzie można zgłaszać od 2 do 31 marca br. osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie lub jego delegaturach, za pośrednictwem poczty, a także online – na specjalnie przeznaczonej do tego platformie bom.mazovia.pl.

Od 1 kwietnia do 29 maja br. będzie odbywała się ocena formalna (zgodność projektów z prawem i ich wykonalność techniczna). Na projekty, która przejdą ten etap, mieszkańcy będą mogli głosować od 20 lipca do 16 sierpnia 2020 r.. Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować jedynie na dwa projekty – jeden ogólnowojewódzki i jeden lokalny (w imieniu osób niepełnoletnich będą mogli zagłosować opiekunowie). Głosowanie będzie odbywało się przez internet, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i jego delegaturach. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości 31 sierpnia 2020 r. Projekty, które uzyskają najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2021 r.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Teresin do aktywności i zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pod adresem www.bom.mazovia.pl.

Izabela Andryszczyk

 

Z prac Rady Gminy Teresin

7 stycznia 2020

Podczas XVIII sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 30 grudnia 2019 r. radni podjęli uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Uchwała określa szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formach dziennych i z miejscami całodobowego okresowego pobytu. Dotychczas obowiązująca uchwała z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, wymagała dostosowania ze względu na zmiany przepisów prawnych. Jak podkreśliła Irena Bugaj specjalista pracy socjalnej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie dokument porządkuje i ujednolica zasady odpłatności, w szczególności dotyczy to osób, które do tej pory ze względu na kryterium dochodowe takiej odpłatności nie ponosiły.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Teresin na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. Szczegóły uchwały przedstawiła kierownik Referatu Mienia i Środowiska pani Joanna Szymańska, podkreślając iż nadrzędnym celem aktualizacji programu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego gminy. Zawarte w nim rozwiązania organizacyjne oraz logistyczno-techniczne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Najpilniejszymi do rozwiązania kwestiami w zakresie racjonalnego gospodarowania w środowisku przyrodniczym są problemy gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, stanu czystości wód powierzchniowych oraz czystości powietrza.

Jak wnikliwej i szczegółowej ustawy byśmy nie przyjęli, to jednak mogą nas spotkać niespodzianki. Wynikają one m.in. z dynamicznych zmian klimatycznych. Na niektóre nie jesteśmy przygotowani, chociażby na stan i jakość wód. Większość gmin na Mazowszu ma poważny problem z określeniem jakości wód, a to z tego tytułu, że lustro wody spada w zbiornikach podziemnych i wtedy, kiedy jest niższe i nie dojdzie wyrównania jego poziomu, zwiększa się ilość manganu a nawet pojawiają się bakterie coli. W niedługim czasie będziemy musieli sięgać do źródeł wody nisko położonych, ponieważ jakość wód powierzchniowych drastycznie pogarsza się – komentuje wójt Olechowski.

Skarbnik Gminy Agnieszka Rosa przedstawiła radnym propozycje zmian w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2019. – Urealniamy plan dochodów oraz wydatków. W dochodach, w pozycjach gdzie plan został wykonany w 100%, urealniamy go tam, gdzie nie ma szans pozyskanie dochodów. Zdejmujemy z planu te pozycje, żeby w informacji opisowej za 2019 r. nie trzeba było dołączać wyjaśnień, dlaczego dane dochody nie zostały wykonane. W wydatkach jest bardzo podobnie. Tam, gdzie zadanie mamy zakończone i zostały jakieś oszczędności, zdejmujemy je. Z kolei tam, gdzie możemy spodziewać się na koniec roku 2019 jakiejś faktury, to musimy zwiększyć plan, tak żeby bilansowały się koszty. Z większych zmian należy wskazać 24.000 zł z przeznaczeniem dla OSP oraz 8.000 zł dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

            Na zakończenie radni przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Gminy Teresin. Według nowych uregulowań dieta stanowi procent podstawy określonej w § 1 ust. 2 i wynosi: 100% dla przewodniczącego rady, 85% dla wiceprzewodniczących rady, 75% dla przewodniczących komisji, 70% dla zastępców przewodniczących komisji i 60% dla pozostałych radnych.

Tomasz Daczko

PODZIĘKOWANIE

27 grudnia 2019

Jako przedstawiciel sołectwa Elżbietów chciałabym bardzo gorąco podziękować wszystkim sołectwom, które zgłosiły chęć udziału w kiermaszu na rzecz Mai. Żaden pomysł nie miał by miejsca bez ich udziału, zaangażowania, przepysznych potraw i pięknych ozdób świątecznych. Jestem wdzięczna za bezinteresowną pomoc dla naszej mieszkanki. Zamysł jednego stołu, jednej gry, braku banerów sprawdził się genialnie. Nikogo nie interesowała żadna rywalizacja – kto mniej zebrał kto więcej – wszystko policzone razem i to było piękne. Za ogromną pomoc i iście Bożonarodzeniową postawę wszystkim sołectwom dziękuję.

Sołtys sołectwa Elżbietów
Julita Niedzińska

Zaśpiewała z „Mazowszem”

6 listopada 2019

Jesienią 2019 roku odbył się I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka. Konkurs organizowany był przez Państwowy Zespół Pieśni  i Tańca „Mazowsze”, a jego zasadniczym celem było upamiętnienie legendarnego wokalisty zespołu Stanisława Jopka.

Konkurs przebiegał dwuetapowo i podzielony był na kategorie wiekowe: 9-14 lat, 15-19 lat, 20-25 lat oraz 26+. Pierwszy etap odbył się na początku października w 16 województwach. Uczestnicy musieli zmierzyć się z niełatwym repertuarem zespołu „Mazowsze” i przygotować dwa utwory do prezentacji podczas przesłuchań.  Z każdego województwa jedna osoba – laureat pierwszego miejsca w każdej kategorii wiekowej zaproszony był do udziału w drugim etapie, który odbywał się w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Otrębusach.

Miło nam poinformować, że w kategorii wiekowej 9-14 lat w województwie mazowieckim I MIEJSCE zajęła mieszkanka Gminy Teresin, uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego 9-letnia JULIA KOŁODZIEJAK, a w kategorii 15-19 lat I MIEJSCE mieszkanka Sochaczewa KAROLINA JĘDRZEJEWSKA.

         Laureatki zostały zaproszone na kilka dni do Otrębus, gdzie uczestniczyły  w II etapie konkursu, rywalizując z najlepszymi wokalistami z całej Polski. W II etapie przesłuchań laureaci trzech pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej zaproszeni byli do udziału w koncercie galowym z orkiestrą, baletem  i chórem zespołu „Mazowsze”. Spośród blisko 600 uczestników, którzy zgłosili się do konkursu w całej Polsce, jury w drugim etapie wyłoniło zwycięską jedenastkę i przyznało wyróżnienia. Miło nam poinformować, że KAROLINA JĘDRZEJEWSKA I JULIA KOŁODZIEJAK otrzymały WYRÓŻNIENIE, ponadto JULIA KOŁODZIEJAK wywalczyła NAGRODĘ SPECJALNĄ DYREKTORA ZESPOŁU MAZOWSZE – zaproszenie do udziału w koncercie galowym wraz z zespołem ”Mazowsze”, który odbył się w sobotę 26 października. Julia otrzymała również nagrodę  Prezydenta miasta Pruszkowa dla najmłodszego uczestnika konkursu. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Redakcja

 

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast