Z PRAC RADY GMINY TERESIN

 LXVII sesja 31 stycznia 2023 r.

Radni spotkali się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali widowiskowo-kinowej „Dworca TO.Kultura”.

Na początku przyjęto uchwałę w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Teresin a Miastem Zbaraż w Ukrainie. Nawiązanie współpracy partnerskiej może umożliwić podjęcie wspólnych przedsięwzięć w obszarze edukacji, kultury, turystyki, przedsiębiorczości, realizowanych przez społeczności obu jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem stworzenia warunków dla wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk artystycznych, kulturalnych, sportowych oraz wzajemnej wymiany grup, w szczególności młodzieży. Szczegółowy zakres współpracy określi umowa bliźniacza pomiędzy Gminą Teresin a Miastem Zbaraż w Ukrainie, do zawarcia której upoważniono wójta Marka Olechowskiego.

Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. Określa on lokalną strategię w zakresie zapobiegania uzależnieniom oraz minimalizacji szkód wynikających z używania alkoholu, narkotyków oraz z zachowań nałogowych. Na wszystkie działania w ramach programu została zaplanowana kwota w wysokości 310.000 złotych. Jak poinformowała Maria Wójcicka, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, program będzie realizowany z funduszy, które pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi. Najważniejsze działania realizowane w ramach tego programu i kontynuowane co roku to: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji. Nowością w programie są konsultacje psychologiczne, które będą odbywać się raz w tygodniu (czwartek, hala GOSiR I piętro, 16.00 – 18.00).

Radni dokonali także zmian w rocznym programie współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Rada Gminy zatwierdziła ponadto plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok, w którym uwzględniono kontrolę inwestycji gminnej pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Poziomkowej w miejscowości Granice” (marzec/kwiecień 2023 r.), ocenę wykonania budżetu gminy za 2022 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Teresin (maj/czerwiec 2023 r.), ocenę realizacji budżetu gminy Teresin za I półrocze 2023 r. (wrzesień 2023 r.) oraz kontrolę wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w roku 2022 w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Gminy oraz sprzedaży nieruchomości gminnych (październik 2023 r.). Jednocześnie radni zatwierdzili protokól Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji gminnej pn. „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki”.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Hubert Konecki przedstawił stanowisko w sprawie skargi na bezczynność wójta Gminy Teresin w zakresie udostępniania zbioru danych przestrzennych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że zarzut niewykonywania przez wójta Gminy Teresin czynności zgodnie z prawem jest bezzasadny. Gmina zapewnia prawidłowy i kompletny dostęp do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udostępnia zbiór danych aktów planowania przestrzennego za pomocą usługi pobierania, zbiór danych zawiera wymagane typy obiektów i jest zgodny ze specyfikacją. W ocenie Komisji zarzuty postawione w skardze nie znajdują odzwierciedlenia w stanie prawnym i faktycznym – czytamy w konkluzji. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o uznanie przedmiotowej skargi za bezzasadną.

Radni dokonali także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin. Zwiększono o kwotę 125.000,00 zł zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie” z przeznaczeniem na inspektora nadzoru. W uchwale budżetowej, po wprowadzeniu autopoprawki, dochody uzupełniono o kwotę 20.910,00 zł na wypłatę rekompensat dla podmiotów uprawnionych do otrzymania zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Jak wyjaśniła skarbnik Agnieszka Rosa przewidziane są dwa poziomy finansowe dodatku energetycznego do prądu: 1000 zł – otrzymają osoby, które do ogrzewania domu wykorzystują urządzenia na prąd: pompy ciepła, bojlery, piece akumulacyjne, 1500 zł natomiast – gdy roczne zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło ponad 5000 kWh.

Aby otrzymać dodatek energetyczny, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki: beneficjentem może być każde gospodarstwo domowe, którego podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd – pompa ciepła, bojler lub piec akumulacyjny. Niezbędne jest także uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dopłaty do ogrzewania prądem nie otrzymają gospodarstwa, które korzystają z fotowoltaiki, mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek energetyczny węglowy lub do innych źródeł ciepła. Co bardzo istotne, brane będą pod uwagę zgłoszenia lub wpisy do CEEB dokonane do 11 sierpnia 2022 r. Późniejsza data może być zaakceptowana tylko wówczas, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości zgłaszane jest po raz pierwszy. W praktyce dotyczy to najczęściej nowo wybudowanych nieruchomości – informuje skarbnik Gminy Teresin. Wniosek o dopłatę do energii elektrycznej należy złożyć do 1 lutego 2023. O kwotę 469.388,08 zł zwiększono także środki na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.

W wydatkach o kwotę 125.000,00 zł zwiększono zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie” z przeznaczeniem na inspektora nadzoru. Wprowadzono jednocześnie środki w kwocie 20.910,00 zł na wypłatę rekompensat dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dodatku elektrycznego. O 469.388,08 zł zwiększono środki na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych. Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego „Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Teresin” opiewającego na kwotę 150.000,00 zł. Wprowadzono jednocześnie nowe zadanie „Dostawa wraz z montażem wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Teresin” na kwotę 86.039,00 zł. Wprowadzono także zmiany na wniosek dyrektora GOSiR.

LXVII sesję zakończyło sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy Teresin o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

Redakcja

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

Wielkość czcionki
Kontrast