Z PRAC RADY GMINY TERESIN

Sesja LXVI 12 stycznia 2023 r.

Głównym powodem zwołania LXVI sesji Rady Gminy była konieczność dokonania korekt w budżecie. Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 387.090,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Radni podjęli także decyzje dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2023-2038.

W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy wprowadziła zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Podwyższono do 200% kwoty kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla osób w ramach modułu I – dla dzieci i młodzieży oraz modułu II – dla osób dorosłych.  Jednocześnie radni postanowili odstąpić od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Redakcja

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast