USTAWA O DODATKU WĘGLOWYM PODPISANA

fot. poglądowe Pixabay

fot. poglądowe Pixabay

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym – poinformowała 11 sierpnia Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z ustawą, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miała z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony też od podatku i od możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano rozporządzenie określające wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Zdaniem ustawodawcy ułatwi to proces składania wniosków oraz ich weryfikację przez gminy.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, celem wydania rozporządzenia jest ułatwienie procesu składania i weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego, przez określenie wzoru takiego wniosku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość) i jego gospodarstwa domowego. We wniosku należy wskazać miejsce zamieszkania, co jest istotne przy ustalaniu właściwości miejscowej gminy, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Przez rachunek bankowy należy rozumieć także rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Autorzy rozporządzenia wskazali, że kluczowe z punktu widzenia weryfikacji przez gminę przesłanek wypłaty dodatku węglowego jest zawarcie we wzorze wniosku informacji o źródle ogrzewania na paliwo stałe.

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Na terenie Gminy Teresin obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zielona 18.

Wnioski będzie można składać:

– elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

– papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Teresinie poniedziałek – środa 8-16, czwartek – piątek 7-15.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Teresinie w godzinach poniedziałek – środa 8-16, czwartek – piątek 7-15 pod numerami 46 861 30 45, 46 864 41 36.

Do pobrania: WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

źródło: samorzad.pap.pl

Wielkość czcionki
Kontrast