Z PRAC RADY GMINY TERESIN

Sesja XLIX 14 stycznia 2022 r.

14 stycznia odbyła się pierwsza w nowym roku sesja Rady Gminy Teresin. Głównym powodem jej zwołania była m.in. konieczność dokonania zmian budżetowych.

Radni ustalili zasady przyznawania diet sołtysom Gminy Teresin. Zgodnie z uchwałą przysługuje im miesięczna dieta stanowiąca zwrot kosztów związanych z wykonywaniem przez sołtysa zadań wynikających ze statutu sołectwa, w tym w szczególności: zarządzaniem bieżącymi sprawami sołectwa, zwoływaniem zebrań wiejskich, wykonywaniem uchwał organów gminy w zakresie dotyczącym sołectwa, administrowaniem składnikami mienia przekazanymi do dyspozycji sołectwa, występowaniem z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców. Wysokość miesięcznej diety sołtysa za wykonywanie wyżej wymienionych czynności wynosi 500 zł. W przypadku, gdy sołtys nie wykonywał czasowo obowiązków wynikających z pełnienia funkcji, zobowiązany jest pisemnie powiadomić (w formie oświadczenia) o zaistniałej sytuacji Wójta Gminy Teresin, podając okres, w którym nie wykonywał swoich obowiązków. Za okres ten dieta nie przysługuje. W takim przypadku dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji.

Rada Gminy wprowadziła także poprawki do uchwały określającej stawki jednostkowej dotacji

przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie. Budżet Gminy Teresin będzie wspierał tę jednostkę dotacjami: w wysokości 0,12 zł do 1m2 w utrzymaniu zadrzewień i zieleni, w wysokości 0,15 zł do 1m2 w utrzymaniu dróg gminnych, w wysokości 0,30 zł do 1m3 wody oraz w wysokości 1 zł do 1m3 ścieków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszono kwoty limitów zobowiązań w przedsięwzięciach, w których zostały podpisane umowami z wykonawcami.

Radni przegłosowali także zmiany w budżecie Gminy. Zmniejszone zostało zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie (teren gminny)” o kwotę 70.000,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie odwodnienia wraz z profilowaniem nawierzchni dz. nr ew. 64 obręb Budki Piaseckie (teren gminny)” na kwotę 70.000,00 zł. Do budżetu wprowadzono również zmiany wnioskowane przez dyrektorów szkół oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Redakcja

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

Wielkość czcionki
Kontrast