Z PRAC RADY GMINY TERESIN

 21 czerwca radni spotkali się na kolejnej XXXIX sesji Rady Gminy. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Dworca TO.Kultura. Można ją było śledzić również za pośrednictwem portalu eSesja.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Teresin

Radni przyjęli „Raport z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Teresin za 2020 rok”, który przedstawił specjalista pracy socjalnej GOPS w Teresinie Daniel Klemczak. Przedstawiono w nim wyniki monitoringu Strategii za miniony rok. Nadrzędnym celem opracowania było zapewnienie mieszkańcom Gminy Teresin jak najlepszych warunków życia ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z celu głównego wynikają cele strategiczne, tj. łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Gminy Teresin, zapewnienie wsparcia osobom starszym oraz poprawa życia kulturalnego dla seniorów, zapewnienie odpowiedniego wsparcia oraz opieki osobom niepełnosprawnym oraz poprawa jakości ich życia, przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i łagodzenie jej skutków oraz umacnianie rodzin z terenu Gminy Teresin w ich prawidłowym funkcjonowaniu. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż działania Strategii są realizowane. Przedstawiony radnym dokument ma charakter opisowy (liczne zestawienia, tabele), ilustruje ogół zidentyfikowanych przedsięwzięć, realizowanych w Gminie Teresin od czasu uchwalenia Strategii. Dzięki temu możemy zauważyć sprawność działania zaangażowanych instytucji oraz efekty tych działań. Raport został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii jest jednym spośród wielu zadań, które realizuje samorząd gminny. Ze sprawozdania, które przedstawiła Maria Wójcicka, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w roku 2020 do punktów zgłosiło się 156 osób uzależnionych od alkoholu i 97 osób współuzależnionych Wśród przedstawionych danych zwraca uwagę 28 zanotowanych zgłoszeń ofiar przemocy w rodzinie. 10 pacjentów skorzystało z terapii wszczepienia disulfiranu. Z kolei 26 trzeźwiejących alkoholików skierowano do uczestnictwa w terapii Poradni Leczenia Uzależnień w Sochaczewie, przeprowadzono też blisko 300 rozmów informacyjno-motywacyjnych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała program „Spójrz inaczej” dla uczniów szkół podstawowych, prowadziła świetlice szkolno-wychowawcze (szkoły oraz Dom Parafialny), organizowała zimowiska dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka. W akcji „Zima na wesoło” wzięło łącznie udział 258 uczniów. Komisja organizowała też kolonie terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wiele innych akcji, imprez i warsztatów, których odbiorcami byli najmłodsi mieszkańcy gminy Teresin. Jak podkreśliła Pełnomocnik Maria Wójcicka, realizowanie tak wielu przedsięwzięć nie mogło być zawieszone w próżni. Opierało się na współpracy różnych instytucji i organizacji, które zajmują się pomocą ludziom potrzebującym na terenie naszej gminy. Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Podsumowanie realizacji inwestycji gminnej pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie”

Ze sprawozdania, które przedstawiła przewodnicząca komisji rewizyjnej Danuta Olejnik wynika, że inwestycja została prawidłowo przygotowana, a dokumentacja jest kompletna, wykonana rzetelnie i starannie. Postępowanie przetargowe zostało właściwie udokumentowane, a czynności komisji przetargowej i rozstrzygnięcie postępowania nie budzą zastrzeżeń. Inwestycja została wykonana została zgodnie z projektem. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, uchybień ani przekroczenia terminów. 

Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin

Radni jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie ewidencyjnym SHRO Skotniki. Jak poinformowała inspektor Ewa Rogala nowy plan uwzględnia potrzebę powiększenia areału strefy rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności funkcji gospodarczych, w tym pod obiekty produkcyjne i usługowe, składy i magazyny. Pozwoli to w dalszej kolejności przeznaczyć kolejne tereny na obszarze Gminy Teresin pod zabudowę produkcyjno-usługowo-magazynową. Obecnie istniejące tereny przeznaczone pod tego typu funkcje są już zabudowane lub będą zagospodarowane w najbliższej przyszłości.

Gospodarka nieruchomościami

Kolejna uchwała dotyczyły nabycia przez Gminę Teresin na rzecz mienia komunalnego działki położonej w obrębie Nowa Piasecznica stanowiącej drogę. Przejęcie tej nieruchomości na mienie komunalne jest warunkiem prawnego umieszczania urządzeń infrastruktury.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Teresin

Radni przyjęli uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Jak poinformował wójt Marek Olechowski, przyjęcie zapisów regulaminowych powoduje jednocześnie zmiany w uchwale. – Obecnie funkcjonujący regulamin będzie obowiązywał do końca umowy z operatorem, tzn. do końca lipca. Odbył się przetarg na obsługę mieszkańców. Wygrał go dotychczasowy operator firma PARTNER. Obsługa mieszkańców będzie odbywała się na nieco zmienionych zasadach. Po pierwsze, będzie ona obowiązywała przez dwa lata, a nie jak dotychczas przez rok. Po drugie, pewne zapisy poczynione w specyfikacji przetargowej znalazły swoje miejsce w regulaminie. Jest to m.in. całoroczna zbiórka popiołu (od X do IV – raz na cztery tygodnie, a w okresie letnim od V do IX – raz na osiem tygodni). Zmienia się także, na prośbę mieszkańców, częstotliwość odbierania plastiku i pozostałych elementów zbieranych do worków żółtych – raz na miesiąc. Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian.

Zmiany w budżecie

W uchwale budżetowej zostały dokonane zmiany wynikające z konieczności dostosowania planów i wydatków. Najważniejsze z nich dotyczą zmian w dochodach:

  • 163.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gnatowice”,
  • 6.516,00 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinasowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
  • 10.000,00 zł dotacja celowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka”.

Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały wsparcie 148.560,00 zł z Województwa Mazowieckiego na realizację następujących zadań:

  • 100.000,00 zł – „Legalizacja nadbudowy specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Teresin”,
  •  19.600,00 zł – zakup wyposażenia w postaci 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Paprotnia,
  •  3.960,00 zł – zakup wyposażenia w postaci pompy pływającej, 2 szt. mostków przejazdowych, narzędzia ratowniczego hooligana dla OSP Mikołajew,
  • 25.000,00 zł – „Budowa kotłowni gazowej oraz CO w budynku strażnicy OSP Szymanów /własność gminy/.

Wydatki zostaną powiększone o kwoty dotacji i dofinansowań otrzymanych z MUW i Województwa Mazowieckiego. Dokonywane są także zmiany planu w wydatkach na wniosek dyrektorów szkół. Zmian w funduszu sołeckim dokonało również Sołectwo Skrzelew.

Wybór członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

W związku z kończącą się kadencją Rady Społecznej ds. CPK Rada Gminy powołała 5 członków tej Rady na kolejną 2-letnią kadencję. Wyboru dokonano spośród kandydatów zgłoszonych z uwzględnieniem reprezentatywności poszczególnych środowisk tj.: rolników, mieszkańców niebędących rolnikami, przedsiębiorców, seniorów oraz przedstawicieli samorządu. W wyniku przeprowadzonego głosowania przedstawicielami Gminy Teresin w Radzie Społecznej ds. CPK będą: Zbigniew Komorowski, Tadeusz Koryś, Daniel Zdanowski, Tomasz Tondera i Sylwester Cuper.

Ponadto Radni postanowili przekazać wójtowi Gminy Teresin, do rozpatrzenia według właściwości, petycję wniesioną przez pana Przemysława Kopca dotyczącą podjęcia działań w sprawie poprawy jakości powietrza, w oparciu o argumentację zawartą w uzasadnieniu do uchwały. Rozpatrzyli także dwie skargi wniesione na działania wójta Gminy Teresin i uznali je za bezzasadne z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu dołączonym do uchwały.

XXXIX sesję zakończyły sprawozdania przewodniczącego Rady Gminy oraz wójta Gminy Teresin o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Redakcja

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast