Informacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w dniu 22 kwietnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa
oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Rozporządzenie to wprowadziło kilka zmian w odniesieniu do obowiązującego dotychczas Rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2017 r., a mianowicie:
– przesunięciu uległ termin składania do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosków o udzielenie dotacji celowej, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, z 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, na 30 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
– wprowadzono możliwość składania do wojewódzkich konserwatorów zabytków wniosków o przyznanie dotacji celowej poza wyznaczonymi terminami naborów wniosków w sytuacji, gdy prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
– niezbędnym dokumentem na etapie składania wniosku do wojewódzkiego
konserwatora zabytków będzie ważne pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace objęte wnioskiem. Zmiana ta dotyczy również programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Ochrona zabytków”.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Jolanta Sobierajska
Kierownik Delegatury

Wielkość czcionki
Kontrast