Z PRAC RADY GMINY

XXXVII sesja Rady Gminy Teresin

XXXVII sesja Rady Gminy Teresin

Podczas XXXVIII sesji, która odbyła się w piątek 23 kwietnia, radni gminy podejmowali istotne decyzje dla naszego samorządu. To już kolejna sesja, która ze względu na panującą pandemię, odbyła się z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.

Działalność GOPS. Program Wspierania Rodziny

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r. oraz sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w 2020 r przedstawił Daniel Klemczak – specjalista pracy socjalnej. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na działania GOPS w sferze wspierania osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doradztwa, wypłacania zasiłków okresowych, celowych, opiekuńczych i stałych, usług opiekuńczych. W swoim wystąpieniu przedstawił także informacje dotyczące realizacji programu własnego „Wspieraj Seniora” (nieodpłatna pomoc dla osób samotnie gospodarujących), usług opiekuńczych i specjalistycznych, wypłaty świadczeń rodzinnych i „500+”.

W Sprawozdaniu z realizacji trzyletniego Programu Wspierania Rodziny w 2020 r., Daniel Klemczak wskazał, że wdrażając omawiany dokument, koncentrowano się na ochronie praw, wyrównywaniu szans życiowych oraz eliminowaniu czynników ryzyka w rodzinach. W związku z sytuacją pandemiczną praca ta miała inny wymiar niż dotychczas. Pracownicy starali się ograniczać kontakt osobisty do minimum, a większość spraw starano się załatwiać telefonicznie bądź online. W działania te zaangażowany był bezpośrednio nie tylko GOPS, ale także zespół interdyscyplinarny oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie odbyły się takie imprezy jak Piknik rodzinny czy „Uśmiech pod choinkę”. Oprócz tego zaprezentował dane dotyczące kosztów podjętych działań. Na zakończenie przedstawił wnioski i sugestie dotyczące zadań, które powinny zostać podjęte w przyszłości. Oba sprawozdania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.

Planowanie przestrzenne

Rada Gminy przyjęła dwie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin. Pierwsza z nich dotyczy części obrębu Granice o powierzchni ok. 2,8 ha, druga natomiast obejmuje działki ew. nr 24, 25, 26/14, 30 położone w obrębie Zielonka. Planowane korekty mają na celu w pierwszym przypadku powstanie skweru publicznego, w drugim zaś ustalenie przeznaczenia przedmiotowych działek pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Gospodarka nieruchomościami

Kolejnymi pięcioma uchwałami były te w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Paprotnia oraz Nowa Piasecznica. Uchwały są odpowiedzią na propozycję przekazania odpłatnie lub bezpłatnie na rzecz Gminy Teresin nieruchomości z przeznaczeniem na drogi. Samorząd przejmuje do zasobu te drogi, które ułatwią planowanie ciągów komunikacyjnych przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Radni określili także wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji

o dochodach gospodarstwa domowego. Zmiany we wniosku są kosmetyczne. Wnioskodawca w nowym wzorze podaje numer PESEL, nie podaje natomiast numeru telefonu.

Długoterminowe pożyczki

Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie w 2021 roku dwóch długoterminowych pożyczek, pierwszej w wysokości 1.600.000 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji w miejscowości Skotniki”, drugiej w wysokości 2.000.000 złotych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin”.  Obie pożyczki zostaną zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zostaną spłacone z wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2022 – 2031. Zabezpieczeniem jej spłaty będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Teresin.

Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w bieżącym budżecie i wynikające z nich korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiła skarbnik gminy Agnieszka Rosa.

Dochody (zwiększenia):

 • 34.163,25 zł zwiększenie dochodów majątkowych o niewykonane środki niewygasające za 2020 r.,
 • 56,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,
 • 3.150.000,00 zł – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania pn.: „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”.

 Wydatki inwestycyjne (zwiększenie zadań):

 • budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 90/12 obręb Nowa Piasecznica o kwotę 5.000,00 zł,
 • odszkodowania za grunty o kwotę 250.000,00 zł,
 • przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin o kwotę 782.000,00 zł (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2022).

Nowe zadania inwestycyjne:

 • 110.000,00 zł – „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowań w miejscowości Topołowa, Pawłowice, Ludwików oraz przy ulicy Nowej i Południowej w miejscowości Teresin”,
 • 85.000,00 zł – „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowe Gnatowice z mieszanki kruszywa o optymalnym uziarnieniu”,
 • 34.163,25 zł – „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Teresinie – dz. nr ew. 32 obręb geod. Zielonka”,
 • 120.000,00 zł – „Wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej nr 600037 W”,
 • 95.000,00 zł – „Wymiana nawierzchni uszkodzonej drogi gminnej na działce nr ew. 44, obręb geodezyjny Topołowa”,
 • 92.500,00 zł – „Adaptacja pomieszczeń garażu na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Teresinie”,
 • 100.000,00 zł – „Legalizacja nadbudowy specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Teresin”,
 • 45.000,00 zł – „Modernizacja istniejącego skate parku w gminnym kompleksie sportowym GOSiR” /realizuje GOSIR/,
 • 55.000,00 zł – „Ogrodzenie gminnego boiska w Masznie” /realizuje GOSIR/,
 • 20.000,00 zł – „Zakup kosiarki” /realizuje GOSIR/.

Wydatki bieżące (zwiększenia):

 • 501.000,00 zł – zakup usług remontowych i usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg gminnych,
 • 1.500,00 zł – wydatki na zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza zawartej między Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin. Umowa zobowiązuje Gminę Teresin do zapewnienia środków jako wkład własny w latach 2021-2023 (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2023),
 • 17.000,00 zł – wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Teresin,
 • 10.000,00 zł – wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego,
 • 484.000,00 zł – zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Teresin,
 • 16.000,00 zł wydatki na zadanie pn.: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Teresin” (kwota stanowi środki własne gminy w ramach zadania; zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z realizacją w latach 2020 – 2021).

W wieloletniej Prognozie Finansowej:

 • Zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin” o kwotę 782.000,00 zł,
 • „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Teresin” o kwotę 16.000,00 zł (kwota stanowi środki własne gminy w ramach zadania; zwiększenie w zadaniu bieżącym),
 • Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza (w 2021 roku wkład 1.500,00 zł, 2022 r.- 2.000,00 zł; 2023 r.- 2.850,00 zł).

Redakcja

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

 

[apss_share]
Wielkość czcionki
Kontrast