Z PRAC RADY GMINY TERESIN

Podczas XXXVI sesji, która odbyła się 26 marca, radni podjęli kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Zapewnione zostały środki ochrony osobistej takie jak rękawiczki, maseczki i płyn dezynfekujący.

Wśród rozpatrywanych dokumentów znalazł się projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin, obejmującego część obrębu Granice. Procedowany projekt planu obejmuje m.in. obszar, na którym ma powstać skwer publiczny.

Przedmiotem obrad była również aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 oraz uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2021.

Po stronie dochodów dokonano zwiększeń:

  • w kwocie 6.652,00 zł jako rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • w kwocie 34.500,00 zł z różnych dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej,
  • w kwocie 17.120,00 zł (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy), pozyskanych z innych źródeł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” i „dopłatę do czynszu”.

W wydatkach natomiast wprowadzono zapisy dotyczące dofinansowania i wpływów na wspomniane wcześniej zadania:

  • transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej,
  • „Wspieraj Seniora”,
  • „dopłata do czynszu”.

W wydatkach inwestycyjnych zrezygnowano z zadań:

  • „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dz. nr ew. 138/40, 252, 275 obręb Teresin Gaj” na kwotę 37.500,00 zł, a wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Teresin Gaj” na tę samą kwotę,
  • „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin” na kwotę 4.200.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2022), a w jego miejsce wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin” na kwotę 2.700.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2022). W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono nazwę i wartość powyższego zadania.

W związku z faktem, iż zadanie „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin” zostało zmniejszone o kwotę 1.500.000,00 zł i ograniczone tylko do prac związanych z przebudową (modernizacją) oświetlenia ulicznego, radni uchylili uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na kwotę 4.200.000,00 zł i podjęli uchwałę o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki w wysokości 2.700.000 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie powyższego zadania inwestycyjnego. Pożyczka ta zostanie spłacona z wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2022-2031. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Teresin.

Radni nie wyrazili zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Teresin na 2022 rok. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Ryszard Śliwiński, przedstawiając projekt uchwały, wyjaśnił, skąd taka decyzja.

– Projekt uchwały został przedłożony komisji przez wójta w odpowiedzi na wniosek radnych. Pismo w sprawie rezygnacji z wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2022 funduszu sołeckiego zostało wystosowane w związku z bardzo trudną i nadzwyczajną sytuacją związaną z COVID-19, której negatywne skutki są odczuwalne również dla budżetu gminy.

Wniosek został podpisany przez wszystkich radnych.

Redakcja

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

Wielkość czcionki
Kontrast