Zawiadomienie o zmianie stawki dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz  § 2 i 3 Uchwały Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 7516) Wójt Gminy Teresin

zawiadamia

że od dnia 1 sierpnia 2020 r ulega zmianie wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Miesięczna opłata ustalona jest jako iloczyn miesięcznej stawki ustalonej od mieszkańca i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie z danymi wynikającymi ze złożonej deklaracji.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta Uchwałą Nr XXVI/205/2020  Rady Gminy Teresin z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 7516) i wynosi odpowiednio 30,90 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określana jest w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny nie został wypełniony, stosując podwyższona stawkę opłaty w wysokości 92,70 zł od mieszkańca za miesiąc.

Ustalono  kwotę zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 10 % od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tylko w  przypadku zamiaru korzystania przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z kompostowaniem bioodpadów, w tym odpadów zielonych w kompostowniku przydomowym (odpady muszą być zagospodarowane w całości, bez możliwości odbioru przez firmę świadczącą usługę na rzecz gminy), konieczne jest złożenie do Wójta Gminy Teresin nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklarację będzie można składać
od dnia 1 sierpnia 2020 roku).

Terminy uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływają:

1) za okres styczeń – marzec do 31 marca,

2) za okres kwiecień – czerwiec do 30 czerwca,

3) za okres lipiec – wrzesień do 30 września,

4) za okres październik – grudzień do 31 grudnia.

Należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych można wpłacać na indywidualne konto lub konto Urzędu: BS 30 9284 0005 0012 3389 2000 0030 .

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast