Z PRAC RADY GMINY

W czwartek 2 lipca 2020 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Teresin, w programie której znalazł się m.in. projekt uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nie chcemy, ale musimy. Radni uchwalili nową stawkę za odbiór odpadów komunalnych

Radni przy podejmowaniu uchwały byli skazani na wysokość opłat wynikających z rozstrzygniętego przetargu. Gminna gospodarka odpadami powinna się równoważyć, tzn. zbierane od mieszkańców opłaty muszą wystarczyć na pokrycie kosztów obsługi operatora wyłonionego w drodze przetargu. Większość samorządów w Polsce boryka się z podobnym problemem drastycznych podwyżek opłat za wywóz odpadów komunalnych. Ceny dyktowane są przez firmy zajmujące się ich odbiorem. Samorząd lokalny jest tu tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat od mieszkańców dla firmy zajmującej się wywozem odpadów z terenu gminy.

– Odbył się kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Poprzednia umowa została przedłużona o trzy miesiące i to wyczerpywało nasze możliwości zamówień z wolnej ręki z firmą Remondis, która zgodziła się jeszcze po starych cenach obsługiwać mieszkańców naszej gminy. Ostatni przetarg, który miał miejsce w poniedziałek 29 czerwca, był dwuetapowy. W pierwszym etapie oferty przetargowe zgłosiły trzy firmy, z czego jedna musiała zostać odrzucona z przyczyn formalnych. W drugim na placu boju pozostały dwie: firma Partner, której propozycja obsługi naszych mieszkańców wynosiła 53,02 zł i Remondis oferujący kwotę 37,43 zł. Te dwie firmy zaproszono do aukcji, w której rywalizowały o jak najniższą cenę obsługi naszej gminy. Zwycięzcą przeprowadzonej aukcji została firma Partner, której ostateczna kwota to 30, 90 zł – poinformował wójt Marek Olechowski.

Mieszkańcy Gminy Teresin muszą teraz liczyć się z podwyżką opłat za wywóz śmieci. Zaczną one obowiązywać od 1 sierpnia 2020 roku. I tak nowe stawki wynosić będą:

–  30,90 zł miesięcznie od jednej osoby za odpady segregowane,

–  92,70 zł miesięcznie od jednej osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Radni postanowili także, że osoby, które kompostują bioodpady, będą zwolnione z części opłat w wysokości 10% od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co daje miesięczną stawkę na mieszkańca 27,81 zł.

– Jest to najniższa stawka zaoferowana we wszystkich przetargach, jakie miały miejsce w ostatnim półroczu. W porównaniu do stawek oferowanych w unieważnionych przetargach (53, 37 i 34 zł), kwota 30,90 zł jest zdecydowanie najniższą i najkorzystniejszą ofertą. Mam nadzieję, że nowy operator spełni oczekiwania mieszkańców, co do jakości świadczonych usług. Zapewniam, że obsługa mieszkańców przez nową firmę będzie ściśle monitorowana i kontrolowana przez pracowników Urzędu Gminy – wyjaśnił wójt Olechowski, prezentując projekt uchwały.

Podjęcie uchwały wynika ze zmian w krajowych przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi oraz w oparciu o koszty konieczne do poniesienia na realizację umowy na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Teresin oraz innych kosztów ponoszonych przez gminę w tym zakresie. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać muszą koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Do końca lipca wszyscy mieszkańcy otrzymają pełną informację o nowych stawkach. W tym czasie zbierane będą także deklaracje i podpisywane umowy z nowym odbiorcą, który musi zapewnić mieszkańcom odpowiednie kosze na śmieci.

Radni przyjęli także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb ich składania za pomocą środków elektronicznych.

„Raport z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Teresin za 2019 rok”

Radni przyjęli „Raport z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Teresin za 2019 rok”, który przedstawił specjalista pracy socjalnej GOPS w Teresinie Daniel Klemczak. Strategia wskazuje przede wszystkim kierunki działań w sferze poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców gminy. Odpowiada na pytania, jak rozwijać współpracę z różnymi podmiotami życia społecznego oraz jak wykorzystać posiadane zasoby do realizacji poszczególnych celów strategicznych. Autorzy starali się stworzyć dokument stanowiący system szerokiego wsparcia społecznego dla mieszkańców Gminy Teresin. Z prowadzonej analizy wynika, iż działania Strategii są realizowane. Przedstawiony radnym dokument ma charakter opisowy (liczne zestawienia, tabele), ilustruje ogół zidentyfikowanych przedsięwzięć, realizowanych w Gminie Teresin od czasu uchwalenia Strategii. Dzięki temu możemy zauważyć sprawność działania zaangażowanych instytucji oraz efekty tych działań.

Raport został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Współpraca Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Rada Gminy przyjęła następnie sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. Przypomnijmy, że jest to jeden z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Stopień realizacji założeń programu przedstawiła radnym pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i kierownik Referatu ds. Obywatelskich w Urzędzie Gminy Teresin Joanna Milczarek.

Na realizację zadań zawartych w programie współpracy zostały zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 22 tys. zł. Priorytetowymi zadaniami, które Gmina Teresin zrealizowała w 2019 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego były: działalność na rzecz seniorów, wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych, działania na rzecz wspierania osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz działalność w zakresie organizacji otwartego turnieju szachowego. – Ogłoszone były cztery konkursy. Do trzech z nich swój akces zgłosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin Impuls i w sumie otrzymało na swoją działalność 18.500 zł. Każde z tych działań zostało zrealizowane i prawidłowo rozliczone – powiedziała kierownik Milczarek. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok

Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, które złożyła kierownik jednostki – pani Aleksandra Starus. Dyrektor Biblioteki przedstawiła raport wypełniony statystyką czytelniczą, rozliczeniem budżetu oraz danymi o zakupionym księgozbiorze i jego stanie na koniec 2019 roku. W okresie sprawozdawczym placówka wzbogaciła się o 2132 woluminy. GBP posiada zbiór literatury na kasetach audio i wideo. 55 woluminów to audiobooki. Czytelnicy mogą korzystać z wydawnictw w języku angielskim. W księgozbiorze znajdują się też pozycje dla osób słabowidzących. Biblioteka prenumeruje łącznie 13 tytułów prasowych. Utworzono zbiór książek biblioterapeutycznych. W 2019 r. GBP w Teresinie oraz jej filia w Szymanowie i punkt Dworzec TO.Kultura prowadziły działalność służącą zaspokajaniu potrzeb oświaty, kultury i informacji. Gromadziły, opracowywały i udostępniały zbiory, organizowały liczne imprezy kulturalne, współpracowały z innymi instytucjami oraz popularyzowały zbiory i usługi biblioteczne. Odbywały się lekcje biblioteczne dla uczniów szkół z terenu Gminy Teresin. W ramach statutowej działalności GBP organizowano kiermasze książek i wystawy, spotkania autorskie oraz regularne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Biblioteka była także organizatorem ogólnopolskich akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz Narodowe Czytanie 2019. W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet- 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie otrzymała w roku 2019 dofinansowanie w kwocie 12850 zł.

Radni przyjęli przedstawione sprawozdanie jednogłośnie.

Redakcja

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

Wielkość czcionki
Kontrast