Ogłoszenie w sprawie otwartych konkursów ofert

OGŁOSZENIE

W sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Teresin w 2020 r.

Działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zmianami) oraz § 10 pkt. 3 Rocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Wójt Gminy Teresin

Zaprasza do

składania ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań gminy w 2020 roku w zakresach:

konkurs nr 1:

działalność na rzecz seniorów poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych;

konkurs nr 2:

działania na rzecz wspierania osób dotkniętych chorobą nowotworową;

– punkt konsultacyjny, prelekcje i wykłady dla osób dotkniętych chorobą i ich rodzin,

konkurs nr 3:

organizacja Otwartego Turnieju Szachowego w gminie Teresin;

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Teresin) w terminie: do dnia 24 kwietnia 2020 roku, do godz. 15.00.

Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.teresin.pl

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast