Ogłoszenie o naborze osób do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

o naborze osób do komisji konkursowej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zmianami) oraz § 10 pkt. 3 Rocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Ogłaszam

Nabór kandydatów do komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych na podstawie ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Teresin w 2020r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie pisemnej do dnia 24 kwietnia 2020 r.

– osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin,

– pocztą elektroniczną na adres j.milczarek@teresin.pl lub

– listownie na adres Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin z dopiskiem „Organizacje pozarządowe – komisja”  – liczy się data wpływu pisma do Urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko, adres do korespondencji i telefon kontaktowy kandydata,
  2. Pełna nazwa, adres i telefon Organizacji, którą reprezentuje.

 

Wielkość czcionki
Kontrast