Z PRAC RADY GMINY TERESIN

                29 stycznia odbyła się XX sesja Rady Gminy Teresin.

W pierwszej części posiedzenia radni wyrazili zgodę na udzielenie bonifikaty  w wysokości 99% od opłat rocznych z tytułu zarządu ustanowionego na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Teresinie. Jak wyjaśniła Joanna Szymańska kierownik Referatu Mienia i Środowiska, zgoda ta dotyczy zabudowanej nieruchomości położonej w Teresinie, na której znajduje się hala sportowa oraz nieruchomości położonych w Szymanowie, gdzie usytuowane są boiska sportowe a także teren rekreacyjno-wypoczynkowy.

Rada Gminy uchwaliła następnie Program współpracy gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2020 rok. To jeden z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Podstawowe założenia programu przedstawiła radnym Pełnomocnik wójta ds. współpracy  z organizacjami pozarządowymi i kierownik Referatu ds. Obywatelskich w Urzędzie Gminy Teresin Joanna Milczarek: – Na realizację zadań zawartych w programie współpracy zostały zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 22 tys. zł. Priorytetowymi zadaniami, które Gmina Teresin zamierza zrealizować w 2020 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego są: działalność na rzecz seniorów, wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych, działania na rzecz wspierania osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz działalność w zakresie organizacji otwartego turnieju szachowego – powiedziała kierownik Milczarek. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Radni stosowną uchwałą zatwierdzili protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji gminnej pn. „Budowa chodnika przy ul. Krańcowej w Paprotni”, a w kolejnym punkcie obrad uchwalili Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. – Komisja Rewizyjna zaplanowała na ten rok kontrolę Teresińskiego Ośrodka Kultury w zakresie wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy w roku 2019, ocenę wykonania budżetu gminy za 2019 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla wójta Gminy Teresin, ocenę realizacji budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2020 r. oraz kontrolę realizacji inwestycji gminnej pn. „Budowa kotłowni gazowej budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie  – poinformowała przewodnicząca komisji Danuta Olejnik.

Rada Gminy podjęła następnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 850 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia”. Zaciągnięta pożyczka zostanie spłacona z wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2020-2024.

W kolejnym punkcie obrad Radni zajęli się zmianami w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2020 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2020-2031. Jak poinformowała skarbnik Gminy Agnieszka Rosa , do WPF z zadań jednorocznych przeniesione zostało zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia (zlewnia nr 1)”. Będzie ono realizowane w latach 2020-2021 z podziałem środków: 2020 r. – 850.000 zł, 2021 r. – 1.050.000 zł. W wydatkach zaplanowano: zmniejszenie środków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia (zlewnia nr 1)” o kwotę 1.050.000,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 22.000 zł. Środki te przesuwa się na dofinansowanie dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przewidziano też zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.050.000,00 zł. tytułem dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinasowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów – Skrzelew wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi” oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Docieplenie istniejącego bloku technologicznego oczyszczalni ścieków w Szymanowie.” Wprowadzono także nowe zadanie inwestycyjne: pn. „Dowieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drogach gminnych” na kwotę 40.000,00 zł.

Radni wyrazili także zgodę na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy Teresin dla Powiatu Sochaczewskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów – Skrzelew wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi”. Pomoc ta zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Teresin na rok 2020 w wysokości 1.050.000,00 zł. Radny Hubert Konecki zwrócił się z prośbą do obecnej podczas sesji radnej powiatowej Anety Sowińskiej o to, by w budżecie Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021 zaplanować środki na dokończenie tej inwestycji (brakujące 890 m drogi).

Na zakończenie obrad Wójt Marek Olechowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Wśród wielu tematów poruszonych przez wójta Olechowskiego za najważniejszy należy uznać ten związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Już w marcu otwarte zostaną oferty przetargowe na wyłonienie operatora gospodarki odpadami w Gminie Teresin i wtedy dowiemy się, jakie stawki za odbiór śmieci zostały zaproponowane. Ponadto od maja zacznie funkcjonować w naszej gminie PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nowy PSZOK dedykowany jest wyłącznie mieszkańcom Gminy Teresin i docelowo będzie można dostarczać tam m.in. odpady wielkogabarytowe, popiół, elektrośmieci oraz zużyte opony. Wójt Olechowski wspomniał także o szczęśliwym finale batalii o zdrowie Mai Kapłon. Wyraził dumę z mieszkańców Gminy Teresin, liderów kilkumiesięcznej akcji pomocy wokalistce z Elżbietowa.

 Tomasz Daczko

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast