Informacja o Programie  „Mój prąd”

28 stycznia 2020 r. z inicjatywy Pana Wójta – Marka Olechowskiego odbyło się spotkanie informacyjne przybliżające mieszkańcom Gminy Teresin możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w programie Mój prąd. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem, frekwencja przekroczyła znacznie powyżej 100 osób.

Oto podstawowe założenia programu „Mój prąd”.

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Wskaźnik osiągnięcia celu
 2. Zmniejszenie emisji CO2 – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 800 000 Mg/rok, w tym:

dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 800 000 Mg/rok

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania ze źródeł odnawialnych – planowana wartość wskaźnika

osiągnięcia celu wynosi co najmniej 1 000 MW, w tym:

dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 1 000 MW.

 1. Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł., w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 1 000 000,0 tys. zł.,

 1. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 2025, przy czym:

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2025 r.,

2) środki wydatkowane będą do 2025 r.

 1. Terminy i sposób składania wniosków

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone są w ogłoszeniu o konkursie i w regulaminie konkursu, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

 1. Koszty kwalifikowane

1) okres kwalifikowalności kosztów od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym:

 1. a) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego

(data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);

 1. b) zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci;
 2. c) koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) – wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).
 3. Formy i warunki udzielania dofinansowania

7.1 Formy dofinansowania

Dotacja.

7.2 Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

7.3 Warunki dofinansowania

1) kwota dotacji: do 5 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;

2) dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r.;

3) dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej;

5) warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez Ministra Energii;

6) nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności;

7) urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane                  w ciągu 24 miesięcy przed montażem;

8) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;

9) dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;

10) w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania;

7.4 Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

7.5 Rodzaje przedsięwzięć

1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

2) nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

8 Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA DOSTĘPU

 1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru.
 2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie.

3.Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki.

4.Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym                 w programie priorytetowym.

 1. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym.

6.Okres realizacji przedsięwzięcia i data poniesienia kosztu są zgodne

z programem priorytetowym.

7.Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna

z programem priorytetowym.

8.Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie był i nie jest przedstawiony do dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

9.Faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej jest opatrzona adnotacją „Zgłoszono do programu „Mój Prąd”.

10.Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii jest opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.

Tyle szczegółowe założenia programu:

Informacja w „pigułce” na temat kolejnych kroków na drodze do budowy własnej instalacji fotowoltaicznej.

 1. Podstawą do zaplanowania właściwej mocy instalacji są dane na fakturze za zakup i dystrybucję energii dla naszego domu.
 2. Planujemy budowę instalację która pozwoli na wyprodukowanie ilości energii zbliżonej do naszego zużycia tej energii elektrycznej w cyklu rocznym.
 3. Po ustaleniu ile kWh energii ma wyprodukować nasza instalacja dokonujemy analizy lokalizacji naszej przyszłej instalacji, wskazane aby była to połać dachu skierowane na południe, bez zacienień od drzew lub innych budynków. Optymalne nachylenie połaci dachu to 35 stopni do poziomu. Może być także lokalizacja na gruncie.
 4. Moc instalacji fotowoltaicznej szacujemy z uwzględnieniem że dobra jej lokalizacja winna nam dać około 900-950kWh z  jednego kilowata mocy instalacji w cyklu rocznym.
 5. Wybieramy firmę do budowy naszej instalacji; zwracając uwagę na jej wiarygodność, okres gwarancji, proponowaną technologię, zakres usługi. Szczegóły ustaleń winny się znaleźć w podpisanej umowie.
 6. Po zrealizowaniu budowy, z udziałem Wykonawcy załatwiamy formalności w firmie dystrybucyjnej i u sprzedawcy energii, podpisując umowę kompleksową.
 7. Po podpisaniu umowy – dystrybutor energii dokona wymiany naszego licznika na dwukierunkowy i przekaże nam zaświadczenie o posiadaniu instalacji fotowoltaicznej. Wymiana licznika jest bezpłatna.
 8. Mając wykonane wyżej opisane kroki wypełniamy wniosek do programu Mój prąd. Formularz wniosku z załącznikiem jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
 9. Wysyłamy wniosek(za potwierdzeniem odbioru) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ulica Konstruktorska 1.
 10. Poza dotacją w kwocie 5.000 zł, przysługuje nam odpis podatkowy(odpis od dochodu w rozliczeniu podatku – kosztu instalacji, pomniejszony o kwotę dotacji).

Tyle w telegraficznym skrócie.

W razie problemów z przedsięwzięciem można w celu wsparcia kontaktować się telefonicznie z Urzędem Gminy z Marianem Czyżewskim. Konsultacje odbywają się w każdy piątek w godzinach 10-13. Zapraszamy

Marian Czyżewski – inspektor ds. zarządzania energią w Gminie Teresin.

marian.czyzewski@teresin.pl

 

Wielkość czcionki
Kontrast