Z prac Rady Gminy

Podczas XIX sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 17 stycznia 2020 roku, radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Teresin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wprowadziła również zmiany w ustawie o drogach publicznych. Z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie nowe przepisy w tym zakresie, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcia pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Stawki opłaty nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej nie może przekroczyć 20 zł. Konieczna więc jest  zmiana uchwały w tej materii, ponieważ obowiązujące w Gminie Teresin stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej są wyższe, niż te przewidziane nowymi przepisami ustawy o drogach publicznych – poinformowała kierownik Referatu Mienia i Środowiska Joanna Szymańska. Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Radni przyjęli ją jednomyślnie.

Jak wyjaśniła skarbnik Agnieszka Rosa, w związku z tym, że 17 grudnia uchwalany był budżet na 2020 rok i wszystkie uchwały były zapisane na tenże okres, w uchwale o udzieleniu pomocy dla Powiatu Sochaczewskiego wkradł się błąd. – Rok podjęcia tej uchwały to rok 2019 i obowiązuje ona w tym czasie. Dotacja została udzielona w kwocie 188.898,00 zł i na tę kwotę została już rozliczona – dodała skarbnik Gminy Teresin. Rada Gminy po wniesieniu odpowiednich poprawek przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Na wniosek wójta Marka Olechowskiego zdjęto z porządku obrad uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w wysokości 1.900.00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w Paprotni.

                                                                                                           Redakcja

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

 

Wielkość czcionki
Kontrast