Z prac Rady Gminy Teresin

Podczas XVIII sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 30 grudnia 2019 r. radni podjęli uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Uchwała określa szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formach dziennych i z miejscami całodobowego okresowego pobytu. Dotychczas obowiązująca uchwała z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, wymagała dostosowania ze względu na zmiany przepisów prawnych. Jak podkreśliła Irena Bugaj specjalista pracy socjalnej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie dokument porządkuje i ujednolica zasady odpłatności, w szczególności dotyczy to osób, które do tej pory ze względu na kryterium dochodowe takiej odpłatności nie ponosiły.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Teresin na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. Szczegóły uchwały przedstawiła kierownik Referatu Mienia i Środowiska pani Joanna Szymańska, podkreślając iż nadrzędnym celem aktualizacji programu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego gminy. Zawarte w nim rozwiązania organizacyjne oraz logistyczno-techniczne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Najpilniejszymi do rozwiązania kwestiami w zakresie racjonalnego gospodarowania w środowisku przyrodniczym są problemy gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, stanu czystości wód powierzchniowych oraz czystości powietrza.

Jak wnikliwej i szczegółowej ustawy byśmy nie przyjęli, to jednak mogą nas spotkać niespodzianki. Wynikają one m.in. z dynamicznych zmian klimatycznych. Na niektóre nie jesteśmy przygotowani, chociażby na stan i jakość wód. Większość gmin na Mazowszu ma poważny problem z określeniem jakości wód, a to z tego tytułu, że lustro wody spada w zbiornikach podziemnych i wtedy, kiedy jest niższe i nie dojdzie wyrównania jego poziomu, zwiększa się ilość manganu a nawet pojawiają się bakterie coli. W niedługim czasie będziemy musieli sięgać do źródeł wody nisko położonych, ponieważ jakość wód powierzchniowych drastycznie pogarsza się – komentuje wójt Olechowski.

Skarbnik Gminy Agnieszka Rosa przedstawiła radnym propozycje zmian w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2019. – Urealniamy plan dochodów oraz wydatków. W dochodach, w pozycjach gdzie plan został wykonany w 100%, urealniamy go tam, gdzie nie ma szans pozyskanie dochodów. Zdejmujemy z planu te pozycje, żeby w informacji opisowej za 2019 r. nie trzeba było dołączać wyjaśnień, dlaczego dane dochody nie zostały wykonane. W wydatkach jest bardzo podobnie. Tam, gdzie zadanie mamy zakończone i zostały jakieś oszczędności, zdejmujemy je. Z kolei tam, gdzie możemy spodziewać się na koniec roku 2019 jakiejś faktury, to musimy zwiększyć plan, tak żeby bilansowały się koszty. Z większych zmian należy wskazać 24.000 zł z przeznaczeniem dla OSP oraz 8.000 zł dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

            Na zakończenie radni przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Gminy Teresin. Według nowych uregulowań dieta stanowi procent podstawy określonej w § 1 ust. 2 i wynosi: 100% dla przewodniczącego rady, 85% dla wiceprzewodniczących rady, 75% dla przewodniczących komisji, 70% dla zastępców przewodniczących komisji i 60% dla pozostałych radnych.

Tomasz Daczko

Wielkość czcionki
Kontrast