Z prac Rady Gminy

            23 września 2019 r. w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” odbyła się XIII sesja Rady Gminy Teresin, podczas której przyjęto Program ograniczenia niskiej emisji (PONE) na lata 2019-2020. Realizacja programu przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców oraz uzyskania wyznaczonego w Programie ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego efektu ekologicznego. Całkowita emisja pyłu PM10 wymagana do zredukowania zgodnie z założeniami Programu ochrony powietrza dla terenu województwa mazowieckiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia wynosi PM10 8,03 Mg/rok a PM2,5 7,91 Mg/rok. Założony  w Programie cel osiągany będzie poprzez wprowadzanie: ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych, odnawialnych źródeł energii (OZE – biomasa, układy solarne i inne), możliwość realizacji kompleksowych. Radni zaktualizowali również Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Teresin, który jest strategicznym dokumentem, wyznaczającym kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Teresin. Przyjęta przez radnych wersja dokumentu została opracowana w celu ujednolicenia go z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Teresin i wpisuje się w realizację Programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

            Radni dokonali także zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin, wśród których za najważniejsze należy uznać, że odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji odbierane będą w workach koloru brązowego o minimalnej pojemności 120 l, natomiast popiół z palenisk domowych w workach koloru szarego o tej samej pojemności. Istotne jest, że popiół ten będzie odbierany z posesji co najmniej raz na cztery tygodnie w okresie od X do IV oraz co najmniej raz na osiem tygodni od V do IX.

            Radni ponadto nadali statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie i podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy Stadionowi Gminnemu w Teresinie. Zgodnie z przyjętą uchwałą będzie on nosił nazwę „Stadion Gminny im. Stanisława Wójcika. Podczas podejmowania tejże uchwały na sali obrad obecna była najbliższa rodzina Stanisława Wójcika, żona Irena oraz córka Katarzyna z mężem. Wójt Olechowski w krótkim wystąpieniu przedstawił zgromadzonym postać pana Wójcika, zwracając szczególną uwagę na jego charyzmę, upór w dążeniu do celu oraz całkowite poświęcenie sprawom szkoły i uczniów. Podjęto także uchwałę w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu oraz uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydacie na ławnika.

            Następnie radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Teresin w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 92 w miejscowościach: Topołowa (przebudowa skrzyżowania, włączenie drogi gminnej do drogi krajowej Warszawa-Poznań wraz z przebudową przepustów), Seroki-Parcela (przebudowa skrzyżowania, włączenie drogi gminnej do drogi krajowej Warszawa-Poznań, strona lewa) oraz Lisice (przebudowa skrzyżowania, włączenie drogi gminnej do drogi krajowej Warszawa-Poznań wraz z przebudową przepustu, strona lewa).

            Dokonano także zmian w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2019. Jak poinformowała skarbnik Agnieszka Rosa wprowadzono dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 170.000 zł na realizację świadczeń wychowawczych (500+), 9.800 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej z przeznaczeniem na konserwację i renowację ksiąg stanu cywilnego, subwencję ogólną z Ministerstwa Finansów w kwocie 64.779 zł na zakup środków dydaktycznych i wyposażenia dla szkół podstawowych oraz darowiznę w kwocie 12.000 zł na realizację prac związanych z odnową cmentarza w miejscowości Dębówka. Darowizna ta została otrzymana na podstawie podpisanej umowy darowizny z przedstawicielami rodzin osób pochowanych na cmentarzu w Dębówce  (przedstawiciele rodzin z Niemiec i Australii). W pozycji wydatki wprowadzono wszystkie dotacje otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i darowiznę, zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie poboczy dróg gminnych na kwotę 100.000 zł, z czego 33.949 zł stanowią fundusze sołeckie wsi: Lisice – 9.000 zł, Pawłówek – 11.943 zł oraz Skrzelew -13.006 zł. Pozostała kwota tj. 66.051 zł to środki własne gminy Teresin. Dokonano też zmian budżetowych na wniosek Dyrektora GOPS, GOSiR oraz  dyrektorów szkół.

            Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard, a następnie Wójt Marek Olechowski, przedstawili radnym sprawozdanie  ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący Linard odniósł się przede wszystkim do wielu imprez cyklicznych, które odbyły się na terenie Gminy Teresin. Szczególną uwagę poświęcił uroczystości 100- lecia OSP w Szymanowie i przekazania  nowego wozu bojowego tej jednostce oraz Kongresowi Gmin Wiejskich, w którym uczestniczył wraz z Wójtem Olechowskim.       

            Wójt Olechowski natomiast podziękował Radom Sołeckim i sołtysom za wspaniałą organizację tegorocznego Gminnego Święta Plonów. Poinformował, że Gmina Teresin przekazała w formie darowizny zaprzyjaźnionej partnerskiej gminie Szabła w Bułgarii nieużytkowany już wóz bojowy z OSP w Paprotni. Aktu przekazania dokonali bezpośrednio na miejscu w Bułgarii druhowie strażacy na czele z komendantem gminnym Dariuszem Tartanusem.  Odniósł się także bezpośrednio do unieważnionego przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Okazało się, że oferta, jaką złożyło przedsiębiorstwo Remondis wiązałaby się z wprowadzeniem opłaty w wysokości ok. 38 zł za osobę za odbiór śmieci segregowanych, podczas gdy teraz mieszkańcy płacą za podobną usługę 17 zł. Wójt Olechowski ma nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, w której mieszkańcy za odbiór śmieci segregowanych  będą płacić tak wysoką stawkę. Planuje wraz z pracownikami UG obserwować wyniki podobnych przetargów w pobliskich samorządach, jednocześnie licząc na to, że znajdzie się kolejny oferent z tańszą propozycją.

            Bezpośrednio po sesji strażacy z Szymanowa zaprezentowali Radzie swój nowy samochód gaśniczy i w ramach podziękowania za wsparcie poczęstowali przepysznym tortem.

Tomasz Daczko

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Relację z obrad można zobaczyć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

Wielkość czcionki
Kontrast