Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Marka Olechowskiego

IX sesja Rady Gminy Teresin, na której radni debatowali nad raportem o stanie gminy oraz mieli za zadanie podjąć dwie ważne uchwały o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, odbyła się w czwartek 27 czerwca.

W zaprezentowanym Raporcie (dostępny na stronie bip.teresin.pl w zakładce Rada Gminy Teresin) przedstawione zostało podsumowanie realizacji lokalnych programów i strategii, a także informacja                       o wykonywaniu uchwał Rady Gminy w 2018 roku. Ponieważ istotnym elementem oceny stanu gminy jest wywiązywanie się z wykonania zadań własnych, w Raporcie zaprezentowano też najważniejsze informacje o stanie oświaty, pomocy społecznej, infrastruktury drogowej, gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, odbioru odpadów, sportu i turystyki oraz ochrony środowiska.

Pragnę w tym miejscu podziękować kierownikom oraz pracownikom Urzędu Gminy za owocną współpracę przy jego opracowaniu. Myślę, że jest to dokument, który będzie służył wszystkim i będzie doskonałym materiałem porównawczym dla przyszłorocznego raportu – podkreślał wójt gminy Marek Olechowski.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone zostało rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu Gminy Teresin za rok 2018. Sprawozdanie budżetowe pozytywnie zaopiniowały komisje rewizyjna i budżetowa i złożyły wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Teresin Markowi Olechowskiemu. Istotne jest, że Regionalna Izba Rozrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek.

Przypomnijmy, że absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium to rodzaj kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny jego działalności. Rada po przeanalizowaniu i szczegółowej ocenie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.  Radni, również jednogłośnie, udzielili wójtowi Olechowskiemu wotum zaufania.

Marek Olechowski wójt gminy Teresin podziękował za dotychczasową współpracę z Radą Gminy, sołtysami, organizacjami działającymi na terenie gminy oraz kierownikom i pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych. Zaznaczył, że efektywna współpraca i dobra wola działania na rzecz całej społeczności przynosi sukcesy.

 – Absolutorium i wotum zaufania to dla mnie wielka satysfakcja. Tak pozytywne podsumowanie mojej pracy sprawia mi radość, napełnia energią do następnych działań. To nie tylko moja zasługa. To efekt wytężonej pracy pana przewodniczącego i całej Rady Gminy – podsumował wójt Olechowski.

Podczas posiedzenia radni przyjęli też uchwały:

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu Paprotnia w zakresie działek nr 172/3, 172/4, 172/5 oraz część działek nr 172/2 i 174,

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki Parcela,

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębów Pawłowice i SHRO Pawłowice,

– w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszna,

– w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Teresin,

– w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031,

– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2019.

Ponadto radni wysłuchali sprawozdań z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Teresin za 2018 rok.

Na zakończenie radni wysłuchali sprawozdania z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Do najważniejszych działań wójta w tym okresie należały m.in.: sprawy dotyczące finalizacji inwestycji gminnych oraz przyznanie rekordowej liczby stypendiów wyróżniającym się uczniom. Nie zabrakło też informacji o pierwszym spotkaniu Rady Społecznej ds. CPK, w trakcie którego dokonano wyboru prezydium rady. Przewodniczącym został Robert Pindor z gminy Baranów, a wiceprzewodniczącymi – Artur Konarski z Wiskitek i Tomasz Tondera z Teresina.

Radna powiatowa Agnieszka Ptaszkiewicz poinformowała, że od 10 lipca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje własne inicjatywy i propozycje zadań do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. Przypomnijmy, iż budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to demokratyczny mechanizm, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych danego samorządu w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Tomasz Daczko

Nagranie obrad można zobaczyć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje i nagrania sesji”.

Wielkość czcionki
Kontrast