ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH , NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), Uchwały nr VII/95/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę nr XIII/89/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 roku poz. 6879), Wójt Gminy Teresin

zawiadamia,

że od dnia 01.08.2019 roku ulega zmianie wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Miesięczna opłata ustalona jest jako iloczyn miesięcznej stawki (dla odpadów selektywnie odbieranych 17 zł od osoby, zaś dla nieselektywnych wynosi 40 zł od osoby) i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie z danymi wynikającymi ze złożonej deklaracji.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji. Wysokość aktualnej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji, będzie wskazana w zawiadomieniu, które zostanie doręczone do Państwa.

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawki, dotyczy jedynie właścicieli nieruchomości, w stosunku do których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed dniem 1 sierpnia 2019 roku..

Należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych można wpłacać na indywidualne konto lub konto Urzędu: BS 30 9284 0005 0012 3389 2000 0030.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wskazanej w zawiadomieniu, Wójt Gminy Teresin wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty.

Wielkość czcionki
Kontrast