Top Top

AKTUALNOŚCI 

XXXIII sesja Rady Gminy


XXXIII sesja rady

Wiele pracy czekało radnych gminy Teresin podczas 23. sesji, jak odbyła się 9 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin. Na początek części roboczej radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2017 roku.
Podjęto też uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Teresin zadania zarządzania drogami krajowymi w zakresie obejmującym przystanki zlokalizowane w ciągu dróg krajowych w granicach administracyjnych gminy.
Podejmując kolejną uchwałę radni wyrazili zgodę na przekazanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w zamian za odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Teresin działki nr 32/1 i nr 32/3 położonych w obrębie Izbiska, stanowiących drogę gminną.
W dalszej części podjęto uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania opłat. Chodzi tu o zamianę nieruchomości, położonej w obrębie SHRO Skotniki. Rada Gminy przegłosowała też pakiet uchwał związanych z planowaną reformą oświaty. I tak podjęto uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Teresin jest organem prowadzącym, a także w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Teresin przez inne niż gmina Teresin osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
Podczas 23. sesji Rada dokonała zmian w tegorocznym budżecie, a także dokonała zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Samorządowcy przegłosowali projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce, co spotkało się z burzą oklasków wśród zebranych podczas sesji.
Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Na zakończenie obrad wójt Marek Olechowski przedstawił informację o pracach Urzędu Gminy.

Marcin Odolczyk