Top Top

AKTUALNOŚCI 

30 sesja Rady Gminy


Podczas ostatniej w roku 2016 sesji Rady Gminy najważniejszą uchwałą było przyjęcie budżetu gminy. W czwartek 29 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin radni tej kadencji obradowali po raz trzydziesty. Uchwalono tegoroczny budżet, w którym planuje się uzyskanie dochodów na poziomie 53.309.785,00 zł. Wydatki oszacowane zostały na kwotę 52.229.785,00 zł. Wygenerowaną nadwyżkę w kwocie 1.080.000,00 zł samorząd postanowi przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Wcześniej uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Teresin na lata 2017 - 2022.
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019. Zakłada on stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności dzieci. Następnie podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj, a także uchwałę w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy zabudowanej części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 178 o powierzchni 100 m2 położonej w obrębie Teresin.
Ponadto Rada Gminy postanowiła uznać za niezasadną skargę na działania Wójta Gminy Teresin, złożoną przez p. Halinę Jankowską, która to skarga polega na rzekomym ponoszeniu nakładów z budżetu gminy Teresin na nieruchomości niebędące składnikiem mienia komunalnego.
W dalszej części obrad podjęto uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok, a także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego i w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego. Na zakończenie obrad radni przegłosowali ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

M.Odolczyk

30 sesja Rady Gminy 30 sesja Rady Gminy