Top Top

AKTUALNOŚCI 

23 sesja Rady Gminy


We wtorek 28 czerwca br. po raz 23. w obecnej kadencji obradowała Rada Gminy Teresin. Wśród kilkunastu podjętych uchwał na pierwszy plan wysunęła się uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Uchwałę podjęto jednomyślnie, zatem wszystkich piętnastu radnych pozytywnie oceniło pracę wójta Marka Olechowskiego w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków samorządu. Wcześniej Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok, sprawozdaniem finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku, a także z informacją o stanie mienia gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Podczas 23. sesji podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Gaj w zakresie działek ewidencyjnych nr 25/3, 47/3, 47/4, 48/1, 50.
Przyjęty został "Lokalny Programu Rewitalizacji dla Gminy Teresin". Treść programu dostępna jest na stronie internetowej bip.teresin.pl w zakładce "Rada Gminy Teresin" - "Projekty uchwał", zaś w wersji papierowej można zapoznać się z nim w Biurze Rady Gminy.
Rada Gminy Teresin wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz mienia komunalnego działki po powierzchni 91 m2 położonej w Serokach-Wsi. Przedmiotowa działka znacząco wpłynie na polepszenie warunków technicznych skrzyżowania dróg.
Podczas sesji Rada jednogłośnie przyjęła "Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+"" na lata 2016 - 2020. To przykład kolejnego działania profilaktycznego gminy Teresin, której samorząd w dba o zdrowie mieszkańców.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Teresin na lata 2017 - 2020 To kontynuacja programu, który w ramach polityki prozdrowotnej gmina realizowała w latach 2013 - 2016, a który cieszył się bardzo dużą popularnością.
W dalszej części sesji Rada dokonała zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2016 - 2022 oraz w bieżącym budżecie gminy.
Podczas czerwcowej sesji zebrani wysłuchali sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok, jak również sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Teresin za 2015 rok.


/M.Odolczyk/

23 sesja 23 sesja 23 sesja