Top Top

AKTUALNOŚCI 

XXII sesja Rady Gminy Teresin


22 sesja Rady Gminy

Podczas XXII sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednogłośnie radni przyjęli "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2016 roku". Przystąpiono też do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działkę nr 142/1 położoną w obrębie Maszna. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania przedmiotowego terenu. Podjęta uchwała umożliwi przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Poprzez kolejne trzy uchwały Rada Gminy Teresin wyraziła zgodę na nabycie na rzecz mienia komunalnego niezabudowanych nieruchomości, które stanowią obecnie część gminnej drogi. Pierwsza nieruchomość o powierzchni 693 m2 położona jest w Granicach, druga o łącznej powierzchni 200 m2 w Teresinie, a trzecia o powierzchni 1640 m2 w Paprotni.
Podczas obrad podjęto też uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Teresin zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Teresin.
Ponadto Rada wyraziła zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu, którego przedmiotem będzie prawo korzystania z jednej z nieruchomości w Granicach w zakresie swobodnego, całodobowego dostępu przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. do urządzeń w celu dokonania przeglądu, konserwacji, naprawy lub rozbudowy i dystrybucji energii elektrycznej.
Jednogłośnie Rada Gminy Teresin zdecydowała o udzieleniu dotacji w kwocie 50 tys. zł Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - Dom Zakonny w Szymanowie jako dofinansowanie wykonania kolejnego etapu modernizacji muru ogrodzeniowego zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego.
Rada dokonała też zmian w uchwale budżetowej na rok bieżący.
Na zakończenie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.


/M.Odolczyk/