Samorząd

XXXIX sesja Rady Gminy

31 lipca 2017

W środku wakacji zebrała się Rada Gminy Teresin podczas 39. sesji tej kadencji. W piątek 28 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy podjęto pięć uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Podstawą uchwalenia wysokości odpłatności jest miesięczny koszt pobytu w danym ośrodku, do którego osoba/rodzina została skierowana oraz dochód posiadany przez daną osobę/rodzinę skierowaną do tegoż ośrodka. Podjęto też uchwałę w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj, a także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie SHRO Szymanów dla firmy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na okres najbliższych pięciu lat.

Podczas obrad radni przegłosowali też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Środki w wysokości 16,5 tys. zł zostaną skierowane na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Na zakończenie Rada dokonała korekty uchwały budżetowej na rok bieżący.

Marcin Odolczyk

Absolutorium dla wójta

5 lipca 2017

Absolutorium dla wójta

 

Najważniejszym punktem 37. sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 28 czerwca br. było głosowanie radnych nad uchwałą w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Ostatecznie, przy trzynastu głosach „za” i zaledwie jednym „wstrzymującym się” uchwałę przegłosowano. W ten sposób Rada bardzo pozytywnie oceniła pracę wójta Marka Olechowskiego w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków samorządu. Podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa, która absolutnie nie miała żadnych zastrzeżeń, co do realizacji ubiegłorocznego budżetu gminy. Uchwała dotycząca absolutorium jest jedną z priorytetowych, jaką podejmuje Rada Gminy w ciągu roku budżetowego.

Budżet gminy w 2016 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 55.788.437,33 zł, zaś wydatków w wysokości 53.332.437,33 zł. Udało się wykonać dochody na kwotę 52.821.586,83 zł, co stanowi 94,68%, zaś wydatki w wysokości 51.363.111,61 zł, co stanowi 96,30%. Rok 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.458.475,22 zł.

Wójtowi Markowi Olechowskiemu, tuż po głosowaniu radni, sołtysi i zebrani goście zgotowali owację na stojąco. Były kwiaty, gratulacje i życzenia dalszych, tak efektywnych działań na rzecz całej gminy. – W realizacji planu dochodów i wydatków wniosłem małą cegiełkę, lecz tu ogromne podziękowania należą się Wam wszystkim, samorządowcom, sołtysom, dyrektorom jednostek organizacyjnych i szkół, strażakom i mieszkańcom naszych miejscowości, bo przecież wspólnie dążymy do tego, by nasza gmina była przyjazna i komfortowa dla nas wszystkich – skromnie mówił wzruszony Marek Olechowski na zakończenie tej części sesji Rady Gminy.

Marcin Odolczyk

Wielkość czcionki
Kontrast