Samorząd

Szanowni Państwo

30 marca 2018

Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin,

z okazji nadchodzącego dnia
Zmartwychwstania Chrystusa
pragniemy życzyć Państwu
zdrowych, pogodnych,
pełnych słońca i pokoju
Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w rodzinnym gronie,
a także smacznego jajka, wiosennego nastroju
oraz wszelkiej pomyślności.
Wesołego Alleluja!

Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy Teresin
Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

51 sesja Rady Gminy Teresin

29 marca 2018

Rada Gminy Teresin obradowała po raz 51 w tej kadencji. W środę 28 marca br. sesja rozpoczęła się od podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin.

Zaraz potem radni pozytywnie opowiedzieli się za uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin. Jedna z działek położona jest w obrębie ewidencyjnym SHRO Pawłowice i związana jest z potrzebą powiększenia pawłowickiego cmentarza. Druga znajduje się tuż przy kościele, ma być tam utworzony nowy parking dla parafian.

Rada podjęła ponadto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj w zakresie nieruchomości zlokalizowanych w Teresinie między ulicami XX-lecia, Guzowską i Sportową.

Podjęto też uchwałę w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Paprotni, jak również wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Elżbietowa.

W kolejnej części sesji, radni przegłosowali „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2018 roku”. Zatwierdzono też podział Gminy Teresin na obwody głosowania.

Radna Małgorzata Matejka przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego. Chodzi o przyznanie dotacji celowej na 2019 rok w wysokości 500 tys. zł oraz na 2021 rok w wys. 8 mln zł celem realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z linią kolejową Warszawa – Kunowice” w centrum Teresina i Paprotni. Dokonano też zmian w tegorocznym budżecie gminy.

Na zakończenie obrad Bogdan Linard, przewodniczący Rady poinformował radnych i sołtysów o działaniach w okresie międzysesyjnym. Zebrani zapoznali się też z informacją wójta Marka Olechowskiego o pracach Urzędu Gminy.

Marcin Odolczyk

Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Mazowieckiego

20 marca 2018

W celu ograniczenia emisji szkodliwych  substancji w dniu 24 października 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 162/17  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia  27 października 2017 roku poz. 9600). Podjęta uchwała ogranicza między innymi używanie pieców, kotłów i kominków oraz paliw, które nie spełniają wymagań określonych prawem, co ma skutkować zredukowaniem zanieczyszczenia emitowane do powietrza.

W/w uchwała weszła w życie 11 listopada 2017 roku. Dlatego przed zakupem pieca warto upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy posiada on certyfikat i jest zgodny z przepisami prawa. Od dnia wejścia w życie uchwały, wszystkie nowo instalowane kotły na paliwa stałe powinny spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń zgodnie z wymogami ekoprojektu. Szczegóły dotyczące wymogów ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, o których mowa w uchwale, wynikają z treści ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Dla kotłów pozaklasowych, niespełniających żadnych norm emisji tzn. niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4  i 5 wg normy
PN-EN 303-5:2012, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed wejściem w życie uchwały, przewidziano okres przejściowy na dostosowanie się do wymogów ekoprojektu do końca 2022 roku.

W przypadku kotłów, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a jednocześnie spełniają podstawowe wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, okres dostosowania wymogów do wymogów ekoprojektu  upływa z końcem 2027 roku.

Właściciele kominków będą musieli do końca 2022 roku wymienić je na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Od 1 lipca 2018 roku nie będzie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.

Uchwała antysmogowa przewiduje przeprowadzanie kontroli urządzeń grzewczych. Kontrolę mogą prowadzić wójt gminy oraz upoważnieni pracownicy urzędu gminy, policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający przepisy muszą liczyć się mandatem
do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.  Na żądanie kontrolującego, kontrolowany zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymogi uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy również stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakość.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamieścił na swojej stronie internetowej w dziale „uchwała antysmogowa” https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html treść uchwały oraz praktyczne informacje dotyczące przyjętej regulacji.

XLIX sesja Rady Gminy

28 lutego 2018

Podczas 49. sesji Rady Gminy Teresin podjęto dziewięć uchwał. Obrady odbyły się 27 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Pierwsza z podjętych decyzji dotyczyła uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia Gminy Teresin, stanowiącej drogę, a zaraz potem radni podjęli uchwałę w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Teresin Kaski, też stanowiących drogę.

Ponadto zdecydowano o wprowadzeniu zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin, w sprawie zmian w regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w gminnych szkołach oraz w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy jak również trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Rada ustanowiła także podział Gminy Teresin na okręgi wyborcze, który w porównaniu do poprzedniego podziału praktycznie nie uległ zmianie.

Gościem sesji był Kamil Wawrzyński, dyrektor regionalny Aesco Group, który w formie prezentacji przedstawił możliwości sfinansowania zadłużenia inwestycyjnego gminy. Po wyczerpującej informacji Rada podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Emisja obligacji ma na celu spłatę rat kapitałowych kredytu i wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2018-2021.

Na zakończenie tej części sesji dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2018 – 2031 oraz w obecnym budżecie gminy.

Obrady zakończyły się najpierw informacją przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat zasad składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych, a następnie informacją przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym, jak również informacją wójta o pracach Urzędu Gminy.

Marcin Odolczyk

Wójt powołał Radę Seniorów

23 lutego 2018

21 lutego 2018 r. wójt Marek Olechowski powołał Radę Seniorów Gminy Teresin, w której skład wchodzą: Bożena Dentko, Henryka Jaworska , Ewa Lewandowska, Krystyna Radkowska, Wiesława Szymańska,Teresa Zdanowicz , Zdzisław Goszcz,Tadeusz Koryś, Jan Pyzik i Ryszard Wielogórski. Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów, spośród swojego grona, wybrała przewodniczącego Rady Seniorów, którym został pan Tadeusz Koryś. Funkcję wiceprzewodniczącej powierzono pani Bożenie Dentko. Rada Seniorów będzie podejmować działania integrujące środowisko osób starszych oraz zmierzające do wzmocnienia udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej w naszej Gminie.

XLVII sesja Rady Gminy

16 stycznia 2018

Podczas ostatniej, ubiegłorocznej sesji (28 grudnia 2017r) Rada Gminy podjęła cztery uchwały. Poprzez pierwszą z nich radni wyrazili zgodę na przedłużenie  umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie SHRO Kawęczyn. Ponadto  dokonano zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Wedle planu w pierwszej połowie tego roku komisja ta, której przewodniczy radny Jerzy Wójcik ma dokonać kontroli realizacji budżetu gminy w zakresie oświaty za ubiegły rok. Ponadto ocenie podlegać ma też wykonanie budżetu gminy za rok 2017, a dalej komisja będzie mogła wystąpić w wnioskiem do Rady w sprawie absolutorium dla wójta. We wrześniu przewidziana jest ocena realizacji budżetu za pierwsze półrocze, zaś na październik planuje się kontrolę realizacji jednej z gminnych inwestycji.

Marcin Odolczyk

Z prac Rady Gminy

18 grudnia 2017

Najważniejszą podjętą uchwałą w dniu 14 br. podczas 46. sesji Rady Gminy było przyjęcie budżetu na rok 2018. Przyszłoroczny plan dochodów i wydatków zyskał akceptację wszystkich radnych, uchwałę przegłosowano jednogłośnie!

Dochody zaplanowano na 59 mln 364 tys. 961,44 zł, a wydatki na 66 mln 864 tys. 961,44 zł. Rezerwa ogólna wynosi 251 tys.300 zł, a rezerwa kryzysowa 148 tys. 700 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 mln 500 tys. 500 zł. Ma on zostać pokryty z emisji obligacji. Kształt budżetu na rok 2018 ukazuje, że będzie to rok bogaty w inwestycje w zakresie m.in. dróg, wodociągów, kanalizacji, oświetlenia drogowego, czy innej infrastruktury służącej poprawie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy Teresin.

Głosowanie nad budżetem poprzedzone było przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2018 -2031.

Ponadto podczas 46. sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębów geodezyjnych Teresin Gaj oraz Topołowa, jak również w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Teresin na lata 2016 – 2032” oraz uchwalenia rocznego programu współpracy  Gminy Teresin z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi   działalność  pożytku publicznego na 2018 rok.

Ponadto Rada przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Dokonano też korekty w tegorocznym budżecie.

Radni zajęli się również ustaleniem stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego oraz dla Województwa Mazowieckiego.

M.Odolczyk

APEL O POMOC

18 grudnia 2017

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Teresinie, zwraca się z prośbą  o pomoc dla rodziny z Pawłowic, która w wyniku pożaru  domu, straciła cały dorobek życia.

Ośrodek Pomocy prosi o wpłaty dobrowolnych  kwot  na nr konta:

 37 9284 0005 0000  0912 2000 0060  z dopiskiem: Pogorzelcy – Pawłowice.

Przekazane przez Państwa kwoty pieniężne będą przeznaczone na remont budynku.

W imieniu rodziny dotkniętej tragedią, Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie serdecznie dziękuje  ofiarodawcom .

Wielkość czcionki
Kontrast